NS2A2

NS2A2's Pastebin

849 4,537 1 year ago
Name / Title Added Expires Hits Syntax  
bug Jun 10th, 2021 Never 1,026 SQL -
check May 28th, 2021 Never 820 C++ -
Bài tập lớn C# Jan 11th, 2021 Never 100 C# -
Bài 3.3 C# Dec 30th, 2020 Never 65 C# -
Bài 3.2 C# Dec 30th, 2020 Never 50 C# -
Bài 3.1 C# Dec 30th, 2020 Never 71 C# -
Bài 2.3 C# Dec 25th, 2020 Never 67 C# -
Bài 2.2 C# Dec 25th, 2020 Never 53 C# -
Bài 2.1 C# Dec 25th, 2020 Never 51 C# -
Bài 3 C# Dec 20th, 2020 Never 55 C# -
Bài 2 C# Dec 20th, 2020 Never 48 C# -
Bài 1 C# Dec 20th, 2020 Never 67 C# -
Disjoint-Set Aug 21st, 2020 Never 193 C++ -
Sliding Window Aug 21st, 2020 Never 45 C++ -
Two Pointers Aug 21st, 2020 Never 54 C++ -
Topological Sort Aug 21st, 2020 Never 55 C++ -
Quick Sort Aug 21st, 2020 Never 47 C++ -
Divide-and-Conquer Aug 21st, 2020 Never 49 C++ -
DP5 - Matrix Chain Multiplication Aug 21st, 2020 Never 46 C++ -
DP4 - Edit Distance Aug 21st, 2020 Never 43 C++ -
DP3-Longest Increasing Subsequence Aug 21st, 2020 Never 49 C++ -
DP2 - Longest Common Subsequence Aug 21st, 2020 Never 41 C++ -
DP1 - Knapsack Aug 21st, 2020 Never 41 C++ -
DP Aug 21st, 2020 Never 44 C++ -
BFS Aug 21st, 2020 Never 45 C++ -
DFS Aug 21st, 2020 Never 48 C++ -
Binary Search Aug 21st, 2020 Never 49 C++ -
Sieve of Eratosthenes Aug 21st, 2020 Never 44 C++ -
Bubble Sort Aug 21st, 2020 Never 42 C++ -
Insertion Sort Aug 21st, 2020 Never 43 C++ -
Selection Sort Aug 21st, 2020 Never 43 C++ -
--------------------------------------------------... Aug 21st, 2020 Never 30 None -
DFS+BFS Jul 16th, 2020 Never 67 C++ -
Quân mã Jul 16th, 2020 Never 47 C++ -
sàng nguyên tố May 14th, 2020 Never 90 C++ -
Dãy con +1 =>bài vận chuyển hàng May 14th, 2020 Never 65 C++ -
Vị trí quân hậu May 14th, 2020 Never 67 C++ -
dãy con có tổng bằng s May 14th, 2020 Never 60 C++ -
Hoán Vị +1 =>Người đi du lịch May 14th, 2020 Never 73 C++ -
Liệt kê các cách phân tích số N ra thành tổng các... May 14th, 2020 Never 59 C++ -
Hoán vị của dãy số nguyên từ 1 đến N May 14th, 2020 Never 58 C++ -
hoán vị của dãy N số nguyên cho trước May 14th, 2020 Never 71 C++ -
x^n đệ quy May 14th, 2020 Never 65 C -
Số Hoàn Hảo 1 May 14th, 2020 Never 60 C -
Số Chính Phương May 14th, 2020 Never 52 C -
phân tích n thành thừa số nguyên tố May 14th, 2020 Never 71 C -
Viên Kim Cương May 14th, 2020 Never 76 C -
Fizz Buzz May 14th, 2020 Never 56 C -