Dang_Quan_10_Tin

Dang_Quan_10_Tin's Pastebin

Viet Nam    12,325 197,079 -1 4 years ago
Name / Title Added Expires Hits Comments Syntax  
THẦN SỐ HỌC CHUYÊN SÂU Apr 20th, 2024 Never 873 0 C++ -
VILLA Sep 9th, 2023 Never 1,205 0 C++ -
NEQUATION2 Sep 9th, 2023 Never 1,106 0 C++ -
CDAY May 16th, 2023 Never 715 0 C++ -
LUCKUST Mar 21st, 2023 Never 607 0 C++ -
NFACTOR (ChatGPT) Mar 21st, 2023 Never 553 0 C++ -
MM HSGHN L9 2022-2023 Jan 12th, 2023 Never 946 0 C++ -
TPS HSGHN L9 2022-2023 Jan 12th, 2023 Never 936 0 C++ -
TG HSGHN L9 2022-2023 Jan 12th, 2023 Never 883 0 C++ -
TL HSGHN L9 2022-2023 Jan 12th, 2023 Never 934 0 C++ -
DD HSGHN L9 2022-2023 Jan 12th, 2023 Never 760 0 C++ -
Bài B 5.12.2022 Dec 4th, 2022 Never 712 0 C++ -
NEQUATION Nov 25th, 2022 Never 547 0 C++ -
EQUATION Nov 18th, 2022 Never 618 0 C++ -
ĐA GIÁC BAO Nov 8th, 2022 Never 894 1 C++ -
KHÁC PHÍA Nov 1st, 2022 Never 975 0 C++ -
K ONLY Oct 21st, 2022 Never 826 0 C++ -
Dãy con lượn sóng Oct 19th, 2022 Never 1,374 0 C++ -
GROWING UP IS HARD TO DO Oct 19th, 2022 Never 934 0 C++ -
UPGRADE (CSPTST 2022-2023) Oct 4th, 2022 Never 143 0 C++ -
WPUMPS (CSPTST 2022-2023) Oct 4th, 2022 Never 151 0 C++ -
MSQUARE (CSPTST 2022-2023) Oct 4th, 2022 Never 164 0 C++ -
MAXR _BFS (Idea from Nguyen Nghia - Kien Giang TSTer) Sep 28th, 2022 Never 774 0 C++ -
MAXR Sep 28th, 2022 Never 944 1 C++ -
EDITOR Sep 21st, 2022 Never 957 0 C++ -
CONSTRUCT (CSP TST 2022-2023) Aug 29th, 2022 Never 152 0 C++ -
NCIS Aug 26th, 2022 Never 60 0 C++ -
NLCS Aug 26th, 2022 Never 88 0 C++ -
DOMINOS Aug 19th, 2022 Never 1,145 0 C++ -
CIRCLES Aug 19th, 2022 Never 80 0 C++ -
TESTROOMS (CSPTST 2022-2023) Aug 19th, 2022 Never 672 0 C++ -
TABLE Aug 17th, 2022 Never 80 0 C++ -
XÂU ĐỐI ĐỐI XỨNG Aug 15th, 2022 Never 642 0 C++ -
MỘT ĐƯỜNG ĐI Aug 15th, 2022 Never 791 0 C++ -
NCS Aug 12th, 2022 Never 67 0 C++ -
K-th LIS Aug 8th, 2022 Never 1,106 0 C++ -
JOI '16 Open P Aug 7th, 2022 Never 998 0 C++ -
CELLPHONE TYPING (UVA 12526) Aug 7th, 2022 Never 1,133 0 C++ -
HCN HSGHN L9 2021-2022 (Compress Table Imple) Aug 7th, 2022 Never 919 0 C++ -
HCN HSGHN L9 2021-2022 (Full Table Imple) Aug 6th, 2022 Never 995 0 C++ -
CHƠI BẢNG Aug 3rd, 2022 Never 602 0 C++ -
THẦN SỐ HỌC Aug 3rd, 2022 Never 610 0 C++ -
CỘNG VÀ TRỪ Aug 3rd, 2022 Never 762 0 C++ -
BỘ GHÉP TỐI ĐA Jul 27th, 2022 Never 880 0 C++ -
SUPCOM (Duyên hải 11 2019) Jul 27th, 2022 Never 789 0 C++ -
HOÁN VỊ ĐẸP Jul 26th, 2022 Never 1,023 0 C++ -
FFT (Mod 998244353) Jul 19th, 2022 Never 172 0 C++ -
Maximum Flow Minimum Cost Jul 18th, 2022 Never 1,059 0 C++ -
BK1 Jul 12th, 2022 Never 906 0 C++ -
BR1 Jul 12th, 2022 Never 212 0 C++ -
DU LỊCH Jul 11th, 2022 Never 1,122 0 C++ -
RACE Jul 9th, 2022 Never 1,269 0 C++ -
COLOR Jul 9th, 2022 Never 830 0 C++ -
ROTATION Jul 9th, 2022 Never 810 0 C++ -
CANDY Jul 9th, 2022 Never 847 0 C++ -
Sum of Vectors Jun 29th, 2022 Never 815 0 C++ -
XMAX Jun 25th, 2022 Never 849 0 C++ -
QUIZZ Jun 25th, 2022 Never 928 0 C++ -
PATH Jun 25th, 2022 Never 853 0 C++ -
BOX Jun 25th, 2022 Never 788 0 C++ -
DONGDIEN Jun 19th, 2022 Never 900 0 C++ -
GPICTURES Jun 18th, 2022 Never 1,160 0 C++ -
PARRAY Jun 18th, 2022 Never 849 0 C++ -
SUNGRAPH Jun 18th, 2022 Never 424 0 C++ -
TGBRACKETS Jun 17th, 2022 Never 1,106 0 C++ -
KNIGHTS (CSP TST) Jun 13th, 2022 Never 854 0 C++ -
DỰNG DÃY 2 Jun 5th, 2022 Never 918 0 C++ -
CHAOTIC MERGE Jun 4th, 2022 Never 1,044 0 C++ -
DELTA Jun 4th, 2022 Never 1,123 0 C++ -
GACANDY May 30th, 2022 Never 1,142 0 C++ -
Untitled May 28th, 2022 Never 1,054 0 C++ -
BITWEIGHT May 26th, 2022 Never 622 0 C++ -
COLOUR May 26th, 2022 Never 600 0 C++ -
Untitled May 26th, 2022 Never 621 0 Batch -
PRIMES May 19th, 2022 Never 625 0 C++ -
LCA PROBLEMS May 18th, 2022 Never 193 0 C++ -
CALCULATE May 16th, 2022 Never 807 0 C++ -
CMAX May 15th, 2022 Never 943 0 C++ -
DOMINATOR May 11th, 2022 Never 759 0 C++ -
HSGO 2020 TRAFFIC May 4th, 2022 Never 223 0 C++ -
BUILDING Apr 16th, 2022 Never 1,049 0 C++ -
HSGO 2020 PERMSWAP (dsu rollback + SQRT Decomposition) Apr 16th, 2022 Never 182 0 C++ -
LIGHT Apr 16th, 2022 Never 783 0 C++ -
K ONLY Apr 16th, 2022 Never 957 0 C++ -
DROPTEST Apr 14th, 2022 Never 557 0 C++ -
COUNTPROBS Apr 8th, 2022 Never 872 0 C++ -
TRAINING Apr 7th, 2022 Never 957 0 C++ -
STR Apr 7th, 2022 Never 852 0 C++ -
templatecode Mar 29th, 2022 Never 694 0 C++ -
LISLCS Mar 24th, 2022 Never 264 0 C++ -
MEDIAN Mar 17th, 2022 Never 1,028 0 C++ -
LINEUP.cpp Mar 17th, 2022 Never 729 0 C++ -
KNAPSACK Mar 16th, 2022 Never 528 0 C++ -
SCREENLOCK Mar 16th, 2022 Never 389 0 C++ -
CONES Mar 15th, 2022 Never 633 0 C++ -
NEXUS Mar 15th, 2022 Never 610 0 C++ -
CAU4_14 Mar 13th, 2022 Never 363 0 C++ -
SSEQ (VOI 2022) Mar 5th, 2022 Never 1,050 0 C++ -
GRAPH (VOI 2022) Mar 5th, 2022 Never 950 0 C++ -
PAIR (VOI 2022) Mar 5th, 2022 Never 978 0 C++ -