Advertisement
Dang_Quan_10_Tin

XÂU ĐỐI ĐỐI XỨNG

Aug 15th, 2022
611
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 3.58 KB | None | 0 0
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2.  
 3. using namespace std;
 4. using ll = long long;
 5.  
 6. constexpr int N = 3e5 + 5;
 7. constexpr ll base = 37;
 8. constexpr ll mod = 1e9 + 3;
 9.  
 10. // Fenwick Tree để tính tổng nhanh
 11. struct FenwickTree
 12. {
 13.     int a[N], n;
 14.     FenwickTree()
 15.     {
 16.         memset(a, 0, sizeof a);
 17.     }
 18.  
 19.     void Update(int p, int v)
 20.     {
 21.         for (; p <= n; p += p & -p)
 22.             a[p] += v;
 23.     }
 24.  
 25.     int Get(int p)
 26.     {
 27.         int ans(0);
 28.         for (; p; p -= p & -p)
 29.             ans += a[p];
 30.         return ans;
 31.     }
 32.  
 33.     int Get(int l, int r)
 34.     {
 35.         return Get(r) - Get(l - 1);
 36.     }
 37. } f;
 38.  
 39. int n, l[N], ans(0), piv(0);
 40. string s;
 41. ll has[N], rhas[N], Pow[N];
 42.  
 43. // Chuẩn bị cho quá trình hash
 44. void HASH(string s)
 45. {
 46.     Pow[0] = 1;
 47.     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 48.     {
 49.         has[i] = (has[i - 1] * base + s[i] - 'a' + 1) % mod;                       // Hash xuôi
 50.         rhas[n - i + 1] = (rhas[n - i + 2] * base + s[n - i + 1] - 'a' + 1) % mod; // Hash ngược
 51.         Pow[i] = Pow[i - 1] * base % mod;
 52.     }
 53. }
 54.  
 55. void Read()
 56. {
 57.     cin >> s;
 58.     n = s.size();
 59.     f.n = n;
 60.     s = " " + s;
 61.     HASH(s);
 62. }
 63.  
 64. // Get hash xuôi
 65. ll Get(int x, int y)
 66. {
 67.     return ((has[y] - has[x - 1] * Pow[y - x + 1]) % mod + mod) % mod;
 68. }
 69.  
 70. // Get hash ngược
 71. ll rGet(int x, int y)
 72. {
 73.     return ((rhas[x] - rhas[y + 1] * Pow[y - x + 1]) % mod + mod) % mod;
 74. }
 75.  
 76. void Solve()
 77. {
 78.     // *Tính l_i = Bán kính palindrome tâm (i, i+1)
 79.     for (int i = 1; i < n; ++i)
 80.     {
 81.         // low, mid, high
 82.         int le = 0, minh, hoang = n;
 83.  
 84.         while (le <= hoang)
 85.         {
 86.             minh = (le + hoang) / 2;
 87.             if (minh <= i && minh <= n - i && Get(i - minh + 1, i + minh) == rGet(i - minh + 1, i + minh))
 88.                 le = minh + 1;
 89.             else
 90.                 hoang = minh - 1;
 91.         }
 92.  
 93.         l[i] = hoang;
 94.     }
 95.  
 96.     // Như anh đã nói hôm trước, điều kiện để thằng j có thể là tâm của palindrome bên phải của palindpalindrome tâm i là:
 97.     /*
 98.         i < j <= i + l_i
 99.         l_j >= j - i
 100.         j - i <= i + l_i - j
 101.     */
 102.     /*
 103.         - i < j <= (i * 2 + l_i) / 2
 104.         - j - l_j <= i
 105.     */
 106.  
 107.     // Nếu anh thêm các "tâm" vào theo thứ tự (j-l[j]) tăng dần, anh sẽ bỏ được điều kiện 2; chỉ cần kiểm tra điều kiện 1
 108.     vector<int> b;
 109.     b.reserve(n);
 110.  
 111.     for (int i = 1; i < n; ++i)
 112.         if (l[i] > 0)
 113.             b.emplace_back(i);
 114.  
 115.     sort(b.begin(), b.end(), [&](const int &x, const int &y)
 116.          { return x - l[x] < y - l[y]; });
 117.  
 118.     for (int i = 1, j = 0; i < n; ++i)
 119.         if (l[i] > 0)
 120.         {
 121.             while (j < (int)b.size() && b[j] - l[b[j]] <= i)
 122.             {
 123.                 f.Update(b[j], 1);
 124.                 ++j;
 125.             }
 126.  
 127.             // low, mid, high
 128.             int lee = i, Min, ho = (i * 2 + l[i]) / 2;
 129.             int sum = f.Get(i + 1, ho);
 130.  
 131.             while (lee <= ho)
 132.             {
 133.                 Min = (lee + ho) / 2;
 134.                 if (f.Get(i + 1, Min) < sum)
 135.                     lee = Min + 1;
 136.                 else
 137.                     ho = Min - 1;
 138.             }
 139.  
 140.             if (ans < (lee - i) * 4)
 141.             {
 142.                 ans = (lee - i) * 4;
 143.                 piv = i;
 144.             }
 145.         }
 146.  
 147.     if (ans == 0)
 148.         cout << "-1";
 149.     else
 150.         cout << s.substr(piv - ans / 2 + 1, ans);
 151.  
 152.     cerr << "\n"
 153.          << ans << " " << piv;
 154. }
 155.  
 156. int32_t main()
 157. {
 158.     ios::sync_with_stdio(0);
 159.     cin.tie(0);
 160.     cout.tie(0);
 161.     Read();
 162.     Solve();
 163. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement