Dimitrija

Laboratoriski ISPITNI - 19 SP

Jan 5th, 2021 (edited)
685
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #define MAX 100
 3.  
 4. /*
 5.  
 6. За квадратна матрица А со димензии n x n, од стандарден влез се внесува бројот n (n > 2) и елементите на матрицата (реални броеви). Нека X e збирот од елементите под главната дијагонала во матрицата А. Нека Y е збирот од елементите под споредната дијагонала во матрицата А. Да се креира нова матрица B на следниот начин:
 7.  
 8. сите елементи од главната дијагонала во матрицата B треба да имаат вредност X
 9.  
 10. сите елементи од споредната дијагонала во матрицата B треба да имаат вредност Y
 11.  
 12. ако даден елемент припаѓа и на главната и на споредната дијагонала во матрицата B, тогаш неговата вредност e X+Y
 13.  
 14. сите останати елементи во матрицата B имаат вредност 0
 15.  
 16. Новата матрица B да се испечати на стандарден излез.
 17.  
 18. Input  
 19. 3
 20. 101 202 303
 21. 11 22 33
 22. 1 2 3
 23.  
 24. Result
 25. 14.0 0.0 38.0
 26. 0.0 52.0 0.0
 27. 38.0 0.0 14.0
 28.  
 29. */
 30.  
 31.  
 32. int main(){
 33.  
 34.     float niza[MAX][MAX];
 35.     int i,j,n;
 36.     float gd=0,sd=0;
 37.     scanf("%d",&n);
 38.     for (i=0;i<n;i++){
 39.         for (j=0;j<n;j++){
 40.             scanf("%f",&niza[i][j]);
 41.            
 42.             if (i>j){
 43.                 gd+=niza[i][j];
 44.             }
 45.             if (j> n-i-1){
 46.                 sd+=niza[i][j];
 47.             }
 48.         }
 49.     }
 50.    
 51.     for (i=0;i<n;i++){
 52.         for (j=0;j<n;j++){
 53.             niza[i][j]=0;
 54.            
 55.             if (i==j){
 56.                 niza[i][j]+=gd;
 57.             }
 58.             if (j == n-i-1){
 59.                 niza[i][j]+=sd;
 60.             }
 61.             printf("%.1f ",niza[i][j]);
 62.            
 63.         }
 64.         printf("\n");
 65.     }
 66.    
 67.     return 0;
 68.    
 69.  
 70.  
 71. }
 72.  
RAW Paste Data