Vapio

task8

Mar 4th, 2021 (edited)
766
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.                    
 3. public class Program
 4. {
 5.     public static void Main()
 6.     {
 7.         float bynToUsd = 9;
 8.         float bynToEur = 9;
 9.         float usdToByn = 6;
 10.         float usdToEur = 6;
 11.         float eurToByn = 9;
 12.         float eurToUsd = 5;
 13.        
 14.         float bynWallet = 0;
 15.         Console.WriteLine("Please input a balance of BYN wallet : ");
 16.         bynWallet = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 17.        
 18.         float usdWallet = 0;
 19.         Console.WriteLine("Please input a balance of USD wallet : ");
 20.         usdWallet = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 21.        
 22.         float eurWallet = 0;
 23.         Console.WriteLine("Please input a balance of EUR wallet : ");
 24.         eurWallet = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 25.        
 26.         uint chooseInput = 0;
 27.         float changeCurrency = 0;
 28.         bool isTransferMoney = true;
 29.         bool isRun = true;
 30.                
 31.         while (isRun)
 32.         {
 33.             Console.WriteLine("\nBYN on wallet : " + bynWallet);
 34.             Console.WriteLine("USD on wallet : " + usdWallet);
 35.             Console.WriteLine("EUR on wallet : " + eurWallet + "\n\n");    
 36.             Console.WriteLine("What do you want to do?");
 37.             Console.WriteLine("1. BYN -> USD.\n" +
 38.                               "2. BYN -> EUR.\n" +
 39.                               "3. USD -> BYN.\n" +
 40.                               "4. USD -> EUR.\n" +
 41.                               "5. EUR -> BYN.\n" +
 42.                               "6. EUR -> USD.\n" +
 43.                               "0. Exit");
 44.             chooseInput = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
 45.             isTransferMoney = true;
 46.            
 47.             if (chooseInput == 0)
 48.             {
 49.                 isRun = false;
 50.                 isTransferMoney = false;
 51.             }
 52.             else if (chooseInput > 6)
 53.             {
 54.                 isTransferMoney = false;
 55.                 Console.WriteLine("\nChoose number is out of range.");
 56.             }
 57.            
 58.             while (isTransferMoney)
 59.             {
 60.                 Console.WriteLine("Please input count of money you want to change : ");
 61.                 changeCurrency = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
 62.  
 63.                 switch (chooseInput)
 64.                 {
 65.                     case 1:
 66.                         if (bynWallet >= changeCurrency)
 67.                         {
 68.                             usdWallet += (changeCurrency / bynToUsd);
 69.                             bynWallet -= changeCurrency;
 70.                             isTransferMoney = false;
 71.                         }
 72.                         break;
 73.                     case 2:
 74.                         if (bynWallet >= changeCurrency)
 75.                         {
 76.                             eurWallet += (changeCurrency / bynToEur);
 77.                             bynWallet -= changeCurrency;
 78.                             isTransferMoney = false;
 79.                         }
 80.                         break;
 81.                     case 3:
 82.                         if (usdWallet >= changeCurrency)
 83.                         {
 84.                             bynWallet += (changeCurrency / usdToByn);
 85.                             usdWallet -= changeCurrency;
 86.                             isTransferMoney = false;
 87.                         }
 88.                         break;
 89.                     case 4:
 90.                         if (usdWallet >= changeCurrency)
 91.                         {
 92.                             eurWallet += (changeCurrency / usdToEur);
 93.                             usdWallet -= changeCurrency;
 94.                             isTransferMoney = false;
 95.                         }
 96.                         break;
 97.                     case 5:
 98.                         if (eurWallet >= changeCurrency)
 99.                         {
 100.                             bynWallet += (changeCurrency / eurToByn);
 101.                             eurWallet -= changeCurrency;
 102.                             isTransferMoney = false;
 103.                         }
 104.                         break;
 105.                     case 6:
 106.                         if (eurWallet >= changeCurrency)
 107.                         {
 108.                             usdWallet += (changeCurrency / eurToUsd);
 109.                             eurWallet -= changeCurrency;
 110.                             isTransferMoney = false;
 111.                         }
 112.                         break;
 113.                 }
 114.                
 115.                 if (isTransferMoney)
 116.                     Console.WriteLine("Choosed amount of money is out range wallet.\n\n");
 117.             }
 118.         }
 119.     }
 120. }
RAW Paste Data