BdW44222

Untitled

May 4th, 2020
521
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace fruitShop
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             //1.input :
 10.             //fruit
 11.             //weekDay
 12.             //double quantity
 13.             string fruit = Console.ReadLine();
 14.             string dayOfTheWeek = Console.ReadLine();
 15.             double quantity = double.Parse(Console.ReadLine());
 16.             double price = 0;
 17.  
 18.             if(dayOfTheWeek.Equals("Monday") || dayOfTheWeek.Equals("Tuesday") || dayOfTheWeek.Equals("Wednesday") || dayOfTheWeek.Equals("Thursday") || dayOfTheWeek.Equals("Friday"))
 19.             {
 20.                 switch (fruit)
 21.                 {
 22.                     case "banana":
 23.                         double priceF = quantity *(price + 2.50);
 24.                         Console.WriteLine($"{priceF:F2}");
 25.                         break;
 26.  
 27.                     case "apple":
 28.                         double priceFr = quantity * (price + 1.20);
 29.                         Console.WriteLine($"{priceFr:F2}");
 30.                         break;
 31.  
 32.                     case "orange":
 33.                         double priceFru = quantity * (price + 0.85);
 34.                         Console.WriteLine($"{priceFru:F2}");
 35.                         break;
 36.  
 37.                     case "grapefruit":
 38.                         double priceFrui = quantity * (price + 1.45);
 39.                         Console.WriteLine($"{priceFrui:F2}");
 40.                         break;
 41.  
 42.                     case "kiwi":
 43.                         double priceFruit = quantity * (price + 2.70);
 44.                         Console.WriteLine($"{priceFruit:F2}");
 45.                         break;
 46.  
 47.                     case "pineapple":
 48.                         double priceFruits = quantity * (price + 5.50);
 49.                         Console.WriteLine($"{priceFruits:F2}");
 50.                         break;
 51.  
 52.                     case "grapes":
 53.                         double priceFruitss = quantity * (price + 3.85);
 54.                         Console.WriteLine($"{priceFruitss:F2}");
 55.                         break;
 56.  
 57.                 }
 58.             }
 59.             else if (dayOfTheWeek.Equals("Saturday") || dayOfTheWeek.Equals("Sunday"))
 60.             {
 61.                 switch (fruit)
 62.                 {
 63.                     case "banana":
 64.                         double pr = quantity * (price + 2.70);
 65.                         Console.WriteLine($"{pr:F2}");
 66.                         break;
 67.  
 68.                     case "apple":
 69.                         double pri = quantity * (price + 1.25);
 70.                         Console.WriteLine($"{pri:F2}");
 71.                         break;
 72.  
 73.                     case "orange":
 74.                         double pric = quantity * (price + 0.90);
 75.                         Console.WriteLine($"{pric:F2}");
 76.                         break;
 77.  
 78.                     case "grapefruit":
 79.                         double pricee = quantity * (price + 1.60);
 80.                         Console.WriteLine($"{pricee:F2}");
 81.                         break;
 82.  
 83.                     case "kiwi":
 84.                         double priceeee = quantity * (price + 3.00);
 85.                         Console.WriteLine($"{priceeee:F2}");
 86.                         break;
 87.  
 88.                     case "pineapple":
 89.                         double priceef = quantity * (price + 5.60);
 90.                         Console.WriteLine($"{priceef:F2}");
 91.                         break;
 92.  
 93.                     case "grapes":
 94.                         double priceeff = quantity * (price + 4.20);
 95.                         Console.WriteLine($"{priceeff:F2}");
 96.                         break;    
 97.                 }
 98.             }
 99.             else
 100.             {
 101.                 Console.WriteLine("error");
 102.             }
 103.  
 104.             //2.Пресмята цена според таблицата
 105.             // плод  banana  apple  orange grapefruit  kiwi   pineapple  grapes
 106.             //цена   2.50    1.20   0.85      1.45     2.70    5.50      3.85
 107.             //Събота и неделя магазинът работи на по - високи цени:
 108.             //плод  banana   apple  orange  grapefruit  kiwi   pineapple  grapes
 109.             //цена   2.70    1.25   0.90       1.60     3.00     5.60      4.20
 110.  
 111.             //3.Резултатът да се отпечата закръглен с 2 цифри след десетичната точка. При
 112.             //невалиден ден от седмицата или невалидно име на плод да се отпечата error!
 113.  
 114.  
 115.  
 116.  
 117.         }
 118.     }
 119. }
RAW Paste Data