Vedro

Octave wykresy

Mar 13th, 2019
620
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. H = [300
 2. 400
 3. 100
 4. 20];                  %tak powinno wyglądać wklejenie z kolumny excela; trzeba tylko dodać nazwę macierzy, =, nawiasy i średnik
 5.  
 6. mi = [10, 20, 30, 40];
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11. hold on                                                           % powoduje, że wykresy będą w jednym układzie współrzędnych
 12. axis([-65 65 350 5.5e3])                                          % wiersz opcjonalny, narzucenie zakresu osi x i y w następujący sposób: min(x) max(x) min(y) max(y)
 13. xlabel('H_= [A/m]', 'Fontsize', 20)                               % nadaniu osi X podpisu i ustalenie rozmiaru czcionki
 14. ylabel('\mu_1 [cm^{2}]', 'Fontsize', 20)                          % j.w. dla osi Y
 15. set(gca, 'xtick', [-65:10:65], 'Fontsize', 15)                    % ustalenie kroku podziałki na osi X(opcjonalnie) i rozmiaru cyferek
 16. set(gca, 'ytick', [0:250:5.5e3])                                  % j.w. dla osi Y, rozmiar cyferek ustawi się z automatu taki jak dla osi X
 17. title('Krzywa czesci rzeczywistej \mu_1 przenikalnosci rdzenia 1 (permaloj)')         %nadanie tytułu wykresowi
 18.  
 19. plot(H, mi, 'b', 'linewidth', 3)                                  % rysowanie wykresu H(mi) niebieską ('b') linią ciągłą o grubości 3
 20. plot(H, mi, 'ko', 'markersize', 10)                               % rysowanie wykresu H(mi) czarnymi ('k') kółeczkami ('o'); w
 21.                                                                   % skrócie'ko'; kółeczka rozmiaru 10; po co to? żeby były lepiej
 22.                                                                   % widoczne punkty pomiarowe
 23. legend('Cewka 1', 'location', 'northwest')                        % dodanie legendy, najpierw nazwy po kolei (będą przypisane do
 24.                                                                   % kolejno tworzonych wykresów; po słowie location ustalamy pozycję
 25.                                                                   % legendy - np. 'east', 'northwest', 'north' itp
 26. hold off                                                          % zakończenie "hold on"
 27.  
 28.  
 29. %lista literek, znaczków, itp odpowiadającym innym kolorom/typom linii (ciągła, kreskowana, kropki, gwiazdki, kwadraty itp) wyświetla się po wpisaniu po znaku zachęty (>>) "help plot"
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×