SHARE
TWEET

7.1 Збир на подниза

Mihajlo_K Mar 19th, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од тастатура се внесува низа од N позитивни цели броеви (N <= 100), а потоа се внесува и цел број ind (ind >= 0).
 2.  
 3. Да се напише функција sum_pos која ја прима низата, бројот ind (кој претставува индекс во низата) и бројот на валидни елементи во низата. Функцијата треба да ја враќа сумата на сите елементи од почетокот на низата па се до дадениот индекс ind (без него). Ако индексот ind е поголем од Nфункцијата треба да ја враќа сумата на сите елементи од низата.
 4. _НАПОМЕНА:_ Задачата да се реши со помош на покажувачи (без користење на оператор [ ]).
 5.  
 6. Пример
 7.  
 8. влез:                                        излез:
 9.  
 10. 10                                           24
 11. 2 4 6 8 1 3 9 12 33 44                       24 = 2 + 4 + 6 + 8 + 1 + 3
 12. 6 */
 13.  
 14. #include <stdio.h>
 15. int sum_pos(int *a, int n)
 16. {
 17.     int i, sum = 0;
 18.     for(i = 0; i < n; i++)
 19.     {
 20.         sum = sum + *(a+i);
 21.     }
 22.     return sum;
 23. }
 24. int main()
 25. {
 26.     int n, i, ind;
 27.     scanf("%d", &n);
 28.     int a[n];
 29.     for(i = 0; i < n; i++)
 30.     {
 31.         scanf("%d", &a[i]);
 32.     }
 33.    
 34.     scanf("%d", &ind);
 35.    
 36.     if(ind > n)
 37.     {
 38.         ind = n;
 39.     }
 40.     printf("%d\n", sum_pos(&a, ind));
 41.    
 42.     return 0;
 43. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top