piffy

library template (header)

Mar 19th, 2017
140
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #ifndef LIBTEMP_H
 2. #define LIBTEMP_H
 3.  
 4. #ifdef __cplusplus
 5. extern "C" {
 6. #endif
 7.  
 8. /** Esempio di costante */
 9. #define LIBTEMP_CONSTANT -1
 10.  
 11.  
 12. /** Esempio di variabile globale esterna*/
 13. extern int _libdef_var;
 14.  
 15. /** Esempio di dichiarazione di funzione*/
 16. int libdef_funz(int x);
 17.  
 18. #ifdef __cplusplus
 19. }
 20. #endif
 21.  
 22. #endif
RAW Paste Data