deyanivanov966

Task 1 Excercises

Oct 20th, 2021
638
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Упражнение 1
 2. Задача 1. Да се добавят 3 текстови кутии, един бутон и един label. След като във всяка от текстовите кутии се въведе цяло число(положително, отрицателно или 0) и след натискане на бутона, в label-а да се изведе съобщение, даващо информация за всяко от числата дали е положително, отрицателно или нула.
 3.  
 4.  
 5.  
 6. using System;
 7. using System.Collections.Generic;
 8. using System.Linq;
 9. using System.Web;
 10. using System.Web.UI;
 11. using System.Web.UI.WebControls;
 12.  
 13. namespace WebApplication1
 14. {
 15.     public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
 16.     {
 17.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 18.         {
 19.  
 20.         }
 21.  
 22.          protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 23.     {
 24.         string a = "Първото число е: ";
 25.         if (int.Parse(TextBox1.Text) > 0) a = a + "положително";
 26.         else if (int.Parse(TextBox1.Text) < 0) a = a + "отрицателно";
 27.         else a = a + "0";
 28.  
 29.         string b = "Второто число е: ";
 30.         int result;
 31.         int.TryParse(TextBox2.Text, out result);
 32.         if (result > 0) b = b + "положително";
 33.         else if (result < 0) b = b + "отрицателно";
 34.         else b = b + "0";
 35.  
 36.         string c = "Третото число е: ";
 37.         if (Convert.ToInt32(TextBox3.Text) > 0) c = c + "положително";
 38.         else if (Convert.ToInt32(TextBox3.Text) < 0) c = c + "отрицателно";
 39.         else c = c + "0";
 40.  
 41.         Label1.Text = a + " " + b + " " + c;
 42.        }
 43.     }
 44. }
RAW Paste Data