Mihajlo_K

5.4 Праг

Mar 19th, 2019
318
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Oд стандарден влез се вчитува еден цел број X, димензии на матрица M и N (цели броеви), како и елементите на матрицата со димензии M x N (цели броеви). Да се напише програма што ќе ги промени колоните на матрицата на следниот начин:
 2.  
 3. Ако збирот на елементите од колоната е поголем од X, елементите на таа колона добиваат вредност 1
 4. Ако збирот на елементите од колоната е помал од X, елементите на таа колона добиваат вредност -1
 5. Ако збирот на елементите од колоната е еднаков на X, елементите на таа колона добиваат вредност 0
 6. Променетата матрица да се испечати на екран. */
 7.  
 8. #include <stdio.h>
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     int x, m, n, i, j, sum, r;
 13.     scanf("%d", &x);
 14.     scanf("%d %d", &m, &n);
 15.     int a[m][n];
 16.    
 17.     for(i = 0; i < m; i++)
 18.     {
 19.         for(j = 0; j < n; j++)
 20.         {
 21.             scanf("%d", &a[i][j]);
 22.         }
 23.     }
 24.     for(i = 0; i < n; i++)
 25.     {
 26.         sum = 0;
 27.         for(j = 0; j < m; j++)
 28.         {
 29.             sum = sum + a[j][i];
 30.         }
 31.         if(sum > x)
 32.         {
 33.             r = 1;
 34.             for(j = 0; j < m; j++)
 35.             {
 36.                 a[j][i] = r;
 37.             }
 38.         }
 39.         if(sum < x)
 40.         {
 41.             r = -1;
 42.             for(j = 0; j < m; j++)
 43.             {
 44.                 a[j][i] = r;
 45.             }
 46.         }
 47.         if(sum == x)
 48.         {
 49.             r = 0;
 50.             for(j = 0; j < m; j++)
 51.             {
 52.                 a[j][i] = r;
 53.             }
 54.         }
 55.     }
 56.     for(i = 0; i < m; i++)
 57.     {
 58.         for(j = 0; j < n; j++)
 59.         {
 60.             printf("%d ", a[i][j]);
 61.         }
 62.         printf("\n");
 63.     }
 64.     return 0;
 65. }
RAW Paste Data