AnhVan1712

Đếm số lần xuất hiện của các mặt xúc xắc bằng hàm random với số lần gieo là 600k lần

Dec 2nd, 2020
769
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include<time.h>
 4.  
 5. void xuLy(int& n1, int& n2, int& n3, int& n4, int& n5, int& n6);
 6. int random(int min, int max);
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int n1=0, n2=0, n3=0,n4=0, n5=0, n6=0; // Tạo các biến để đếm số lần xuất hiện
 11.     xuLy(n1, n2, n3, n4, n5, n6);
 12.     printf("So lan xuat hien cua cac mat : \nMat 1 : %d\nMat 2 : %d\nMat 3 : %d\nMat 4 : %d\nMat 5 : %d\nMat 6 : %d\n", n1, n2, n3, n4, n5, n6);
 13.     return 0;
 14. }
 15.  
 16. int random(int min, int max) // Hàm tạo số ngẫu nhiên ứng với giá trị của 1 lần gieo
 17. {
 18.     return min + rand() % (max+1-min);
 19. }
 20.  
 21. void xuLy(int& n1, int& n2, int& n3, int& n4, int& n5, int& n6)
 22. {
 23.     srand(time(0));
 24.     // Thực hiện lặp 600k lần
 25.     for (int i = 1; i <= 600000; i++)
 26.     {
 27.         // Sử dụng hàm random để ra giá trị của xúc xắc
 28.         int r = random(1,6);
 29.         //Kiểm tra giá trị vừa tạo ra bằng bao nhiêu để tăng giá trị biến đếm tương ứng
 30.         switch (r)
 31.         {
 32.             case 1 :
 33.                 n1++;
 34.                 break;
 35.             case 2 :
 36.                 n2++;
 37.                 break;
 38.             case 3 :
 39.                 n3++;
 40.                 break;
 41.             case 4 :
 42.                 n4++;
 43.                 break;
 44.             case 5 :
 45.                 n5++;
 46.                 break;
 47.             case 6 :
 48.                 n6++;
 49.                 break;
 50.         }
 51.     }
 52. }
RAW Paste Data