Mihajlo_K

6.4 Сума од суми

Mar 19th, 2019
89
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Нека е дадена низа од целобројни елементи A=ai, каде 0 ≤ i < 100. Големината на низата и елементите се внесуваат од стандарден влез. Да се напише програма што ќе формира нова низа B=bi, каде 0 ≤ i < 100, така што bi се пресметува како збир од позитивните броеви во оригиналната низа што се наоѓаат пред него на следниот начин:
 2.  
 3. b0=0,b1=a0,…bi=а0+(а0+а1)+(а0+а1+а2)+(а0+...+ai−1).
 4. Новата низа B да се испечати на стандарден излез. Задачата да се реши со рекурзивна функција за пресметување на сумите.
 5.  
 6. Забелешка: Елементот на позиција 0 во резултантната низа има вредност 0. Доколку нема позитивни елементи, резултатот е 0. */
 7.  
 8. #include <stdio.h>
 9. int suma(int a[], int x)
 10. {
 11.     if(x == 0)
 12.     {
 13.         return a[x];
 14.     }
 15.     else
 16.     {
 17.         return a[x] + suma(a, x-1);
 18.     }
 19. }
 20. int main()
 21. {
 22.     int n, i, r, j;
 23.     scanf("%d", &n);
 24.     int a[n], b[n];
 25.     for(i = 0; i < n; i++)
 26.     {
 27.         scanf("%d", &a[i]);
 28.         if(a[i] < 0)
 29.         {
 30.             a[i] = 0;
 31.         }
 32.     }
 33.     b[0] = 0;
 34.     for(i = 1; i < n; i++)
 35.     {
 36.         r = 0;
 37.         for(j = 1; j <= i; j++)
 38.         {
 39.             r = r + suma(a, j-1);
 40.         }
 41.         b[i] = r;
 42.     }
 43.     for(i = 0; i < n; i++)
 44.     {
 45.         printf("%d\n", b[i]);
 46.     }
 47.     return 0;
 48. }
RAW Paste Data