Dimitrija

Laboratoriski ISPITNI - 10 SP

Jan 5th, 2021 (edited)
505
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #define MAX 1000
 3.  
 4. /*
 5. Да се имплементира рекурзивна функција која за низа од цели броеви $[a{0}, a{1}, ..., a_{n-1}]$ ќе ја пресмета вредноста на непрекинатата дропка дефинирана како:
 6.  
 7. v=a0+1/(a1+...1(an−2+1(an−1)))
 8.  
 9. Да се напише програма во која се чита цел број N, по што се читаат елементите на низа од N цели броеви (не повеќе од 100). Потоа се повикува рекурзивната функција и се печати резултатот во нов ред.
 10.  
 11. For example:
 12.  
 13. Input
 14. 7 3 7 15 1 292 1 1
 15. Result
 16. 3.141593
 17.  
 18. */
 19.  
 20. double rek(double *niza,int n,int i){
 21.     if (i<n-1){
 22.         return ( *(niza+i) + (1/rek(niza,n,i+1)) );
 23.     }
 24.    
 25.    
 26. }
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32. int main(){
 33.     int k,i;
 34.     double niza[MAX];
 35.     scanf("%d",&k);
 36.     for (i=0;i<k;i++){
 37.          scanf("%lf",&niza[i]);
 38.     }
 39.    
 40.     printf("%lf",rek(niza,k,0));
 41.     return 0;
 42. }
RAW Paste Data