SHARE
TWEET

LU factorization and inverse matrix

a guest Jan 22nd, 2020 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Rozkład macierzy LU = PA
 2.  
 3. using System;
 4. using System.IO;
 5. using System.Globalization;
 6. namespace LUdecomposition
 7. {
 8.     class LUdecomposition
 9.     {
 10.         public const double ZERO = 1.0e-15;
 11.         public static void Main()
 12.         {
 13.             char esc;
 14.             string str,path;
 15.             int i,j,n;
 16.             double[,] A;
 17.             double[] b;
 18.             int[] p;
 19.             double d;
 20.             NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();
 21.             nfi.NumberDecimalSeparator = ".";
 22.             Console.WriteLine("Podaj ścieżkę do pliku w którym chcesz zapisać wynik");
 23.             path = Console.ReadLine();
 24.             using(StreamWriter sw = new StreamWriter(path,true))
 25.             {
 26.                 do
 27.                 {
 28.                     try
 29.                     {
 30.                         Console.Clear();
 31.                         Console.WriteLine("Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą rozkładu macierzy LU = PA");
 32.                         Console.WriteLine();
 33.                         Console.WriteLine("Podaj liczbę równań n=");
 34.                         str = Console.ReadLine();
 35.                         int.TryParse(str,out n);
 36.                         A = new double[n,n];
 37.                         b = new double[n];
 38.                         p = new int[n];
 39.                         for(i = 0;i < n;i++)
 40.                         {
 41.                             Console.WriteLine("Wprowadz " + (i+1).ToString(nfi) + ". wiersz macierzy");
 42.                             for(j = 0;j < n;j++)
 43.                             {
 44.                                 str = Console.ReadLine();
 45.                                 double.TryParse(str,out A[i,j]);
 46.                             }
 47.                             Console.WriteLine("Wprowadz " + (i+1).ToString(nfi) + ". wyraz wolny");
 48.                             str = Console.ReadLine();
 49.                             double.TryParse(str,out b[i]);
 50.                         }
 51.                         FactorLU(n,A,p,out d);
 52.                         sw.WriteLine(d.ToString(nfi));
 53.                         for(i = 0;i < n && Math.Abs(d) > ZERO  ;i++)
 54.                         {
 55.                             for(j = 0;j < n; j++)
 56.                             {
 57.                                 Console.Write(A[i,j].ToString(nfi)+" , ");
 58.                                 sw.Write(A[i,j].ToString(nfi) + " , ");
 59.                             }
 60.                             Console.WriteLine();
 61.                             sw.WriteLine();
 62.                         }
 63.                         if(Math.Abs(d) > ZERO)
 64.                         {
 65.                             SolveLU(n,A,p,b);
 66.                             for(i = 0;i < n && Math.Abs(d) > ZERO ;i++)
 67.                             {
 68.                                 Console.WriteLine(b[i].ToString(nfi));
 69.                                 sw.WriteLine(b[i].ToString(nfi));
 70.                             }
 71.                             Console.WriteLine();
 72.                             sw.WriteLine();
 73.                         }
 74.                     }
 75.                     catch(System.IndexOutOfRangeException e)
 76.                     {
 77.                        
 78.                     }
 79.                     esc = (char)Console.ReadKey().Key;
 80.                 }
 81.                 while(esc != (char)ConsoleKey.Escape);
 82.             }
 83.         }
 84.         public static void FactorLU(int n,double[,] A,int[] p,out double d)
 85.         {
 86.             int k,i,j,l;
 87.             double pmax,tmp;
 88.             d = 1.0;
 89.             for(k = 0;k < n ;k++)
 90.             {
 91.                 pmax = Math.Abs(A[k,k]);
 92.                 l = k;
 93.                 for(j = k + 1;j < n; j++)
 94.                 {
 95.                     if(Math.Abs(A[j,k]) > pmax)
 96.                     {
 97.                         pmax = Math.Abs(A[j,k]);
 98.                         l = j;
 99.                     }
 100.                 }
 101.                 if(l != k)
 102.                 {
 103.                     for(j = 0;j < n; j++)
 104.                     {
 105.                         tmp = A[k,j];
 106.                         A[k,j] = A[l,j];
 107.                         A[l,j] = tmp;
 108.                     }
 109.                     d = -d;
 110.                 }
 111.                 d *= A[k,k];
 112.                 if(pmax <= ZERO)
 113.                     return ;   
 114.                 p[k] = l;
 115.                 for(i = k + 1; i < n; i++)
 116.                 {
 117.                     A[i,k]/=A[k,k];
 118.                     for(j = k + 1;j < n; j++)
 119.                         A[i,j] -= A[i,k]*A[k,j];
 120.                 }
 121.             }
 122.         }
 123.         public static void SolveLU(int n,double[,] LU,int[] p,double[] b)
 124.         {
 125.             int i,k;
 126.             double tmp;
 127.             for(k = 0;k < n - 1; k++)
 128.             {
 129.                 tmp = b[k];
 130.                 b[k] = b[p[k]];
 131.                 b[p[k]] = tmp;
 132.             }
 133.             for(k = 1;k < n; k++)
 134.                 for(i = 0; i < k; i++)
 135.                     b[k] -= b[i]*LU[k,i];
 136.             for(k = n - 1; k >= 0; k--)
 137.             {
 138.                 for(i = k + 1;i < n; i++)
 139.                     b[k] -= LU[k,i]*b[i];
 140.                 b[k] /= LU[k,k];
 141.             }
 142.         }
 143.     }
 144. }
 145.  
 146. // Macierz odwrotna
 147.  
 148. using System;
 149. using System.IO;
 150. using System.Globalization;
 151. namespace MatrixInverse
 152. {
 153.     class MatrixInverse
 154.     {
 155.         public static void Main()
 156.         {
 157.             char esc;
 158.             string str,path;
 159.             int i,j,n;
 160.             double[,] A;
 161.             double d;
 162.             NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();
 163.             nfi.NumberDecimalSeparator = ".";
 164.             Console.WriteLine("Podaj ścieżkę do pliku w którym chcesz zapisać wynik");
 165.             path = Console.ReadLine();
 166.             using(StreamWriter sw = new StreamWriter(path,true))
 167.             {
 168.                 do
 169.                 {
 170.                     Console.Clear();
 171.                     Console.WriteLine("Odwracanie macierzy");
 172.                     Console.WriteLine();
 173.                     Console.WriteLine("Podaj rozmiar macierzy n=");
 174.                     str = Console.ReadLine();
 175.                     int.TryParse(str,out n);
 176.                     A = new double[n+1,2*n+1];
 177.                     for(i = 1;i <= n;i++)
 178.                     {
 179.                         Console.WriteLine("Wprowadz " + i.ToString(nfi) + ". wiersz macierzy");
 180.                         for(j = 1;j <= n;j++)
 181.                         {
 182.                             str = Console.ReadLine();
 183.                             double.TryParse(str,out A[i,j]);
 184.                         }
 185.                     }
 186.                     Inverse(A,n,out d);
 187.                     sw.WriteLine(d.ToString(nfi));
 188.                     for(i = 1;i <= n && d != 0.0 ;i++)
 189.                     {
 190.                         for(j = n + 1;j <= 2*n;j++)
 191.                         {
 192.                             Console.Write(A[i,j].ToString(nfi)+" , ");
 193.                             sw.Write(A[i,j].ToString(nfi) + " , ");
 194.                         }
 195.                         Console.WriteLine();
 196.                         sw.WriteLine();
 197.                     }
 198.                    
 199.                     esc = (char)Console.ReadKey().Key;
 200.                 }
 201.                 while(esc != (char)ConsoleKey.Escape);
 202.             }
 203.         }
 204.         public static void Inverse(double[,] A,int n,out double d)
 205.         {
 206.             int i,j,k,m;
 207.             double s,t,temp;
 208.             d = 1.0;
 209.             for(i = 1;i <= n;i++)
 210.                 for(j = n+1;j <= 2*n;j++)
 211.                     if(i == j - n)
 212.                         A[i,j] = 1.0;
 213.                     else
 214.                         A[i,j] = 0.0;
 215.             for(i = 1;i <= n;i++)
 216.             {
 217.                 m = i;
 218.                 for(j = i;j <= n;j++)
 219.                     if(Math.Abs(A[j,i]) > Math.Abs(A[m,i]))
 220.                         m = j;
 221.                 for(j = 1;j <= 2*n;j++)
 222.                 {
 223.                     temp = A[i,j];
 224.                     A[i,j] = A[m,j];
 225.                     A[m,j] = temp;
 226.                 }
 227.                 if(m != i)
 228.                     d = -d;
 229.                 if(A[i,i] == 0.0)
 230.                 {
 231.                     d = 0.0;
 232.                     return;
 233.                 }
 234.                 s = A[i,i];
 235.                 for(j = 1;j <= 2*n;j++)
 236.                     A[i,j] /= s;
 237.                 for(j = i + 1;j <= n;j++)
 238.                 {
 239.                     t = A[j,i];
 240.                     for(k = i;k <= 2*n;k++)
 241.                         A[j,k]-=A[i,k]*t;
 242.                 }                  
 243.             }
 244.             for(k = n + 1;k <= 2*n;k++)
 245.             {
 246.                 for(i = n;i >= 1;i--)
 247.                 {
 248.                     s = A[i,k];
 249.                     for(j = i + 1;j <= n;j++)
 250.                         s -= A[i,j]*A[j,k];
 251.                     A[i,k] = s;
 252.                 }
 253.             }
 254.         }
 255.     }
 256. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top