SHARE
TWEET

Lab 3 - Typ klar

felixen98 Feb 19th, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.NUMERIC_STD.all;
 4.  
 5.  
 6. entity lab is
 7.     Port ( clk,rst, rx : in  STD_LOGIC;    -- rst är tryckknappen i mitten under displayen
 8.            seg: out  UNSIGNED(7 downto 0);
 9.            an : out  UNSIGNED (3 downto 0));
 10. end lab;
 11.  
 12. architecture Behavioral of lab is
 13.  
 14.   component leddriver
 15.     Port ( clk,rst : in  STD_LOGIC;
 16.            seg : out  UNSIGNED(7 downto 0);
 17.            an : out  UNSIGNED (3 downto 0);
 18.            value : in  UNSIGNED (15 downto 0));
 19.   end component;
 20.  
 21.     signal sreg : UNSIGNED(9 downto 0) := B"0_00000000_0";  -- 10 bit skiftregister
 22.     signal tal : UNSIGNED(15 downto 0) := X"0000";
 23.     signal rx1,rx2 : std_logic;         -- vippor på insignalen
 24.     signal sp : std_logic;              -- skiftpuls
 25.     signal run : std_logic;             -- Bestäm om vi ska läsa in ett värde eller inte
 26.     signal lp : std_logic;              -- laddpuls
 27.     signal pos : UNSIGNED(1 downto 0) := "00";
 28.     signal bit_counter : UNSIGNED(9 downto 0) := "0000000000";
 29.     signal state_counter : UNSIGNED(3 downto 0) := "0000";
 30.     alias nya_talet: UNSIGNED(3 downto 0) is sreg(4 downto 1);
 31.     alias pos0: UNSIGNED(3 downto 0) is tal(15 downto 12);
 32.     alias pos1: UNSIGNED(3 downto 0) is tal(11 downto 8);
 33.     alias pos2: UNSIGNED(3 downto 0) is tal(7 downto 4);
 34.     alias pos3: UNSIGNED(3 downto 0) is tal(3 downto 0);
 35.  
 36.    
 37. begin
 38.  
 39. -- vippor
 40. process(clk) begin
 41.     if rising_edge(clk) then
 42.         if rst = '1' then
 43.             rx1 <= '1';
 44.             rx2 <= '1';
 45.         else
 46.             rx1 <= rx;
 47.             rx2 <= rx1;
 48.         end if;
 49.     end if;
 50. end process;
 51.  
 52. -- skiftregister
 53. process(clk) begin
 54.     if rising_edge(clk) then
 55.         if rst = '1' then
 56.             sreg <= "0000000000";
 57.         elsif sp = '1' then
 58.             sreg(9) <= rx2;
 59.             sreg(8 downto 0) <= sreg(9 downto 1);
 60.             --sp <= '0';
 61.         else
 62.             sreg <= sreg;
 63.         end if;
 64.     end if;
 65. end process;
 66.  
 67.  
 68. -- styrenhet
 69. process(clk) begin
 70.     if rising_edge(clk) then
 71.         if rst = '1' then
 72.             bit_counter <= "0000000000";
 73.             state_counter <= "0000";
 74.             run <= '0';
 75.             lp <= '0';
 76.             sp <= '0';
 77.         elsif run = '1' then
 78.             if state_counter = 0 then --när state_counter == 10 har vi fått in hela talet
 79.                 lp <= '1';
 80.                 sp <= '0';
 81.                 run <= '0';
 82.                 --nya_talet <= sreg; --(4 downto 1); --Ger variabeln nya_talet värdet inläst  
 83.             elsif bit_counter = 0 then --När bit_counter har räknat färdigt
 84.                 sp <= '1';
 85.                 bit_counter <= "1101100100";
 86.                 state_counter <= state_counter - 1;
 87.             else  --Om inget av ovan ska den bara räkna ner bit_counter
 88.                 bit_counter <= bit_counter - 1;
 89.                 lp <= '0';
 90.                 sp <= '0';
 91.             end if;
 92.         elsif rx1 = '0' and rx2 = '1' then
 93.             run <= '1';
 94.             bit_counter <= "0110110010"; --Ger den värdet 434
 95.             --bit_counter <= "0110110010" 434
 96.             --bit_counter <= "1101100100" 868
 97.             state_counter <= "1010"; --Ger den värdet 9
 98.         else --Om inget av ovan ska programmet inte gör något
 99.             run <= run;
 100.             --Kanske sätta flera variabler till noll eller liknande
 101.             --för att de inte ska ha konstiga värden
 102.         end if;
 103.     end if;
 104. end process;   
 105.        
 106.  
 107. -- 2-bitsräknare
 108. process(clk) begin
 109.     if rising_edge(clk) then
 110.         if rst = '1' then
 111.             pos <= "00";
 112.         elsif lp = '1' then
 113.             pos <= pos + 1; --Den borde slå över till 0 från 3 eftersom pos är bara två bitar
 114.             --lp <= '0';
 115.         else
 116.             pos <= pos;
 117.         end if;
 118.     end if;
 119. end process;
 120.  
 121.  
 122. -- 16- bitsregister
 123. process(clk) begin
 124.     if rising_edge(clk) then
 125.         if rst = '1' then
 126.             pos0 <= "0000";
 127.             pos1 <= "0000";
 128.             pos2 <= "0000";
 129.             pos3 <= "0000";
 130.         elsif lp = '1' then --Uppdatera tal bara då lp = 1
 131.             if pos = "00" then
 132.                 pos0 <= nya_talet;
 133.             elsif pos = "01" then
 134.                 pos1 <= nya_talet;
 135.             elsif pos = "10" then
 136.                 pos2 <= nya_talet;
 137.             elsif pos = "11" then
 138.                 pos3 <= nya_talet;
 139.             else
 140.                 pos0 <= pos0;
 141.                 pos1 <= pos1;
 142.                 pos2 <= pos2;
 143.                 pos3 <= pos3;
 144.             end if;
 145.         else
 146.             pos0 <= pos0;
 147.             pos1 <= pos1;
 148.             pos2 <= pos2;
 149.             pos3 <= pos3;
 150.         end if;
 151.     end if;
 152. end process;
 153.  
 154.   -- *****************************
 155.   -- * Multiplexad display       *
 156.   -- *****************************
 157.   -- Inkoppling av komponenten leddriver
 158.   led: leddriver port map (clk, rst, seg, an, tal);
 159.  
 160. end Behavioral;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top