Advertisement
Guest User

C# c4group read

a guest
Jun 3rd, 2012
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. String filename = "foo.c4g";
 2. // Datei öffnen
 3. System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(filename, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
 4. // BinaryReader platzieren      
 5. System.IO.BinaryReader br = new System.IO.BinaryReader(fs);
 6.  
 7. // FileSize?
 8. long length = new System.IO.FileInfo(filename).Length;
 9. // Datei in buffer einlesen
 10. byte buffer[] = br.ReadBytes((Int32)length);
 11.  
 12. // aufräumen
 13. fs.Close();
 14. fs.Dispose();
 15. br.Close();
 16.  
 17. // c4g-header magic!
 18. MemScramble(buffer);
 19.  
 20. // GZipStream platzieren und einlesen
 21. GZipStream gs = new GZipStream(new MemoryStream(buffer), CompressionMode.Decompress);
 22. // GZipStream in MemoryStream kopieren
 23. System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream();
 24. gs.CopyTo(ms);
 25.  
 26. // ms ist der MemoryStream zur entpackten c4group
 27. // Die kannst du nun, entsprechend der Dokumentation, einlesen
 28.  
 29. // Beispiel:
 30. byte[] bAuthor = new byte[32];
 31. ms.Read(bAuthor, 40, 32);
 32. System.Text.ASCIIEncoding enc = new System.Text.ASCIIEncoding();
 33. String author = enc.GetString(bAuthor);
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement