Danielos168

Teoria Algorytmów ĆW8 Zadania

Jan 17th, 2021
963
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Runtime.InteropServices;
 5. using System.Text;
 6. using System.Threading.Tasks;
 7.  
 8. namespace Kolokwium2_TeoriaAlgorytmów
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         public static void hoteleTrasa(int[] trasa, int rr)
 13.         {
 14.             if (rr > 0)
 15.             {
 16.                 hoteleTrasa(trasa, trasa[rr]);
 17.             }
 18.  
 19.             Console.Write(rr + " ");
 20.         } //pomocnicza funkcja do zadania 2.
 21.         public static bool dict(char[] s, int p, int k)
 22.         {
 23.             string tmp = "";
 24.             for (int i = p; i <= k; i++)
 25.             {
 26.                  tmp = tmp + s.ElementAt(i);
 27.             }
 28.             string[] dictionary = {"jesteśmy", "najlepsi", "wśród", "najlepszych"};
 29.             return dictionary.Contains(tmp);
 30.  
 31.         } //pomocnicza funkcja do zadania 4(TU UZUPEŁNIĆ POPRAWNYMI SŁÓWKAMI)
 32.         static int lps(string seq)
 33.         {
 34.             int n = seq.Length;
 35.             int i, j, cl;
 36.             int[,] L = new int[n, n];
 37.  
 38.             for (i = 0; i < n; i++)
 39.                 L[i, i] = 1;
 40.             for (cl = 2; cl <= n; cl++)
 41.             {
 42.                 for (i = 0; i < n - cl + 1; i++)
 43.                 {
 44.                     j = i + cl - 1;
 45.  
 46.                     if (seq[i] == seq[j] &&
 47.                         cl == 2)
 48.                         L[i, j] = 2;
 49.                     else if (seq[i] == seq[j])
 50.                         L[i, j] = L[i + 1, j - 1] + 2;
 51.                     else
 52.                         L[i, j] =
 53.                             max(L[i, j - 1], L[i + 1, j]);
 54.                 }
 55.             }
 56.  
 57.             return L[0, n - 1];
 58.         } //pomocnicza funkcja do zadania 8 cz.1
 59.         static int max(int x, int y)
 60.         {
 61.             return (x > y) ? x : y;
 62.         } //pomocnicza funkcja do zadania 8 cz.2
 63.         static void Main(string[] args)
 64.         {
 65.             /*
 66.             int[] a = {-5,7,3,-10,12,-8,5,9};
 67.             Zadanie1(a);
 68.             */
 69.             /*
 70.             int[] b = {280,461,490,542,759,786,883};
 71.             Zadanie2(b);
 72.             */
 73.             /*
 74.             int[] m = {117, 181, 298, 396, 432, 454, 610, 627, 680, 774};
 75.             int[] p = {14, 20, 9, 19, 18, 11, 8, 14, 16, 5};
 76.             Zadanie3(m,p,130);
 77.             */
 78.             /*
 79.             string s = "najlepsiwśródnajlepszych"; //Tutaj musiałem zmienic wejściowego stringa(wśród zamiast z). program nie działa z
 80.                                                 //jednoznakowymi stringami jak "z / w / u"
 81.             char[] ss = s.ToCharArray();
 82.             Zadanie4(ss);
 83.             */
 84.             /*
 85.             string x = "DIODA";
 86.             string y = "DIPOL";
 87.             Zadanie5(x,y);
 88.             */
 89.             /*
 90.             string x = "1001010";
 91.             string y = "0101101";
 92.             char[] xx = x.ToCharArray();
 93.             char[] yy = y.ToCharArray();
 94.             Zadanie6(xx,yy);
 95.             */
 96.             /*
 97.             string s = "OldSite:GeeksforGeeks.org";
 98.             string d = "NewSite:GeeksQuiz.com";
 99.             char[] ss = s.ToCharArray();
 100.             char[] dd = d.ToCharArray();
 101.             Zadanie7(ss,dd,s.Length,d.Length);
 102.             */
 103.             /*
 104.             string seq = "kamilślimak";
 105.             Zadanie8(seq);
 106.             */
 107.         }
 108.         //Programowanie Dynamiczne Ćw8.
 109.         static void Zadanie1(int[] a) //podciąg spójny o mozliwie najwiekszej sumie (Kroki: https://www.geeksforgeeks.org/largest-sum-contiguous-subarray/)
 110.         {
 111.             int size = a.Length;
 112.             int max_so_far = int.MinValue,
 113.                 max_ending_here = 0;
 114.             int s = 0;
 115.             int start = 0;
 116.             int end = 0;
 117.  
 118.             for (int i = 0; i < size; i++)
 119.             {
 120.                 max_ending_here = max_ending_here + a[i];
 121.  
 122.                 if (max_so_far < max_ending_here)
 123.                 {
 124.                     max_so_far = max_ending_here;
 125.                     start = s;
 126.                     end = i;
 127.                 }
 128.  
 129.                 if (max_ending_here < 0)
 130.                 {
 131.                     max_ending_here = 0;
 132.                     s = i + 1;
 133.                 }
 134.             }
 135.  
 136.             Console.Write("Najwiekszym podciągiem spójnym o najwiekszej sumie jest podciąg: ");
 137.             for (int i = start; i <= end; i++)
 138.             {
 139.                 Console.Write(a[i] + ",");
 140.             }
 141.             Console.Write(" o sumie: "+max_so_far);
 142.         }
 143.  
 144.         static void Zadanie2(int[] b) //Algorytm efektywnego wyznaczania ciągu hoteli w podrózy z karą
 145.         {
 146.             int[] kara = new int[b.Length];
 147.             int[] trasa = new int[b.Length];
 148.             kara[0] = 0;
 149.             kara[1] = (int) Math.Pow(200 - b[1], 2);
 150.             trasa[0] = trasa[1] = 0;
 151.  
 152.             for (int i = 2; i < b.Length; i++)
 153.             {
 154.                 kara[i] = -1000;
 155.                 trasa[i] = -1;
 156.             }
 157.  
 158.             for (int j = 2; j < b.Length; j++)
 159.             {
 160.                 for (int d = 0; d < j; d++)
 161.                 {
 162.                     int tmp = (int)(Math.Pow(200 - (b[j] - b[d]),2)+kara[d]);
 163.                     if (tmp < kara[j])
 164.                     {
 165.                         kara[j] = tmp;
 166.                         trasa[j] = d;
 167.                     }
 168.                     else if(kara[j] == -1000)
 169.                     {
 170.                         kara[j] = tmp;
 171.                         trasa[j] = d;
 172.                     }
 173.                 }
 174.             }
 175.  
 176.             for (int i = 1; i < b.Length; i++)
 177.             {
 178.                 Console.WriteLine("Hotel w odległości: " + b[i] + ", kara wynosi: " + kara[i] +
 179.                                   ". Optymalna trasa przez podane hotele to: ");
 180.                 hoteleTrasa(trasa,i);
 181.                 Console.WriteLine();
 182.             }
 183.            
 184.         }
 185.  
 186.         static void Zadanie3(int[] m, int[] p, int k) //Algorytm maksymalnego oczekiwanego całkowitego zysku
 187.         {
 188.             int[] P = new int[m.Length];
 189.             int temp = 0;
 190.             int mnoznik = 0;
 191.             for (int a = 1; a < m.Length; a++)
 192.             {
 193.  
 194.                 for (int b = 0; b <= a - 1; b++)
 195.                 {
 196.                     if (m[a] - m[b] < k)
 197.                     {
 198.                          mnoznik = 0;
 199.                     }
 200.                     else if (m[a] - m[b] >= k)
 201.                     {
 202.                          mnoznik = 1;
 203.                     }
 204.  
 205.                     temp = P[b] + (mnoznik * p[a]);
 206.  
 207.                     if (temp > P[a])
 208.                     {
 209.                         P[a] = temp;
 210.                     }
 211.                 }
 212.  
 213.                 if (P[a] < p[a])
 214.                 {
 215.                     P[a] = p[a];
 216.                 }
 217.             }
 218.  
 219.             Console.WriteLine("Przewidywany optymalny zysk to :"+P.Max());
 220.  
 221.         }
 222.  
 223.         static void Zadanie4(char[] s) //Algorytm wypisujący pojedyncze słowa ze złączonego zdania. Trzeba uzupełnic słownik u góry
 224.         {
 225.             int[] R = new int[s.Length];
 226.             for (int i = 0; i < s.Length; i++)
 227.             {
 228.                 R[i] = 0;
 229.                 for (int j = 0; j <= i - 1; j++)
 230.                 {
 231.                     if (dict(s, j, i) == true)
 232.                     {
 233.                         R[j] = 1;
 234.                     }
 235.                 }
 236.             }
 237.  
 238.             for (int i = 0; i < s.Length; i++)
 239.             {
 240.                 if (R[i] == 1)
 241.                 {
 242.                     Console.Write(" ");
 243.                 }
 244.  
 245.                 Console.Write(s[i]);
 246.             }
 247.         }
 248.  
 249.         static void Zadanie5(string source1, string source2)
 250.         {
 251.             var source1Length = source1.Length;
 252.             var source2Length = source2.Length;
 253.  
 254.             var matrix = new int[source1Length + 1, source2Length + 1];
 255.  
 256.             // First calculation, if one entry is empty return full length
 257.             if (source1Length == 0)
 258.                 Console.WriteLine(source2Length);
 259.  
 260.             if (source2Length == 0)
 261.                 Console.WriteLine(source1Length);
 262.  
 263.             // Initialization of matrix with row size source1Length and columns size source2Length
 264.             for (var i = 0; i <= source1Length; matrix[i, 0] = i++) { }
 265.             for (var j = 0; j <= source2Length; matrix[0, j] = j++) { }
 266.  
 267.             // Calculate rows and collumns distances
 268.             for (var i = 1; i <= source1Length; i++)
 269.             {
 270.                 for (var j = 1; j <= source2Length; j++)
 271.                 {
 272.                     var cost = (source2[j - 1] == source1[i - 1]) ? 0 : 1;
 273.  
 274.                     matrix[i, j] = Math.Min(
 275.                         Math.Min(matrix[i - 1, j] + 1, matrix[i, j - 1] + 1),
 276.                         matrix[i - 1, j - 1] + cost);
 277.                 }
 278.             }
 279.             for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); i++)
 280.             {
 281.                 for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); j++)
 282.                 {
 283.                     Console.Write(matrix[i, j] + "\t");
 284.                 }
 285.                 Console.WriteLine();
 286.             }
 287.             Console.WriteLine("Odległość edycyjna wynosi: "+matrix[source1Length,source2Length]);
 288.         }
 289.  
 290.         static void Zadanie6(char[] X, char[] Y) //Najdłuższy wspólny podciąg taki jak w zadaniu6
 291.         {
 292.             int m = X.Length;
 293.             int n = Y.Length;
 294.             int[,] C = new int[m+1,n+1];
 295.             for (int i = 1; i <= m; i++)
 296.             {
 297.                 for (int j = 1; j <= n; j++)
 298.                 {
 299.                     if (X[i-1] == Y[j-1])
 300.                     {
 301.                         C[i, j] = C[i - 1, j - 1] + 1;
 302.                     }
 303.                     else if (C[i-1,j] >= C[i,j-1])
 304.                     {
 305.                         C[i, j] = C[i - 1, j];
 306.                     }
 307.                     else
 308.                     {
 309.                         C[i, j] = C[i, j - 1];
 310.                     }
 311.                 }
 312.             }
 313.  
 314.             for (int i = 0; i < C.GetLength(0); i++)
 315.             {
 316.                 for (int j = 0; j < C.GetLength(1); j++)
 317.                 {
 318.                     Console.Write(C[i, j] + "\t");
 319.                 }
 320.                 Console.WriteLine();
 321.             }
 322.         }
 323.  
 324.         static void Zadanie7(char[] X, char[] Y, int m, int n) //Algorytm znajdujący długość najdłuższego wspólnego podciągu tak jak w zad7
 325.         {
 326.             int[,] LCStuff = new int[m+1,n+1];
 327.             int result = 0;
 328.             for (int i = 0; i <= m; i++)
 329.             {
 330.                 for (int j = 0; j <= n; j++)
 331.                 {
 332.                     if (i == 0 || j == 0)
 333.                     {
 334.                         LCStuff[i, j] = 0;
 335.                     }
 336.                     else if(X[i-1] == Y[j-1])
 337.                     {
 338.                         LCStuff[i, j] = LCStuff[i - 1, j - 1] + 1;
 339.                         result = Math.Max(result, LCStuff[i, j]);
 340.                     }
 341.                     else
 342.                     {
 343.                         LCStuff[i, j] = 0;
 344.                     }
 345.                 }
 346.             }
 347.  
 348.             Console.WriteLine("Najdłuższym wspólny podciąg ma długość: "+result);
 349.         }
 350.  
 351.         static void Zadanie8(string seq) //Algorytm obliczania długości najdłuższego podciągu palindromicznego
 352.         {
 353.             int n = seq.Length;
 354.             Console.Write("Długość najdłuższego podciągu palidromicznego wynosi:  "+ lps(seq));
 355.         }
 356.     }
 357. }
 358.  
RAW Paste Data