Dimitrija

Laboratoriski ISPITNI - 20/21 SP

Jan 5th, 2021 (edited)
1,188
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <ctype.h>
 3. #define MAX 80
 4.  
 5. /*
 6.  
 7. Од стаднарден влез се читаат N низи од знаци (стрингови) не подолги од 80 знаци. На почетокот на програмата се читаат два цели броеви:
 8.  
 9. N - бројот на низи од знаци кои ќе се читаат и
 10. X - поместување.
 11. Секоја од вчитаните низи од знаци треба да се трансформира на тој начин што секоја од малите и големите букви (a-z, A-Z) се заменува со истата буква поместена X места понапред во азбуката (a-z). Ако се надмине опсегот на буквите во азбуката, се продолжува циклично од почетокот на азбуката. Трансформираната низа да се отпечати на СИ.
 12.  
 13. Трансформацијата да се имплементира со посебна рекурзивна функција.
 14.  
 15. Пример:
 16.  
 17. Welcome -> трансформирано со поместување 5 -> Bjqhtrj
 18.  
 19. Input
 20. 3 5
 21. Welcome to the Machine
 22. Another Brick in the Wall
 23. Shine on you crazy Diamond
 24.  
 25. Result
 26. Bjqhtrj yt ymj Rfhmnsj
 27. Fstymjw Gwnhp ns ymj Bfqq
 28. Xmnsj ts dtz hwfed Infrtsi
 29.  
 30. */
 31.  
 32. void rek(char *niza,int pom){
 33.  
 34.     if (*niza){
 35.        
 36.         char c;
 37.         char x;
 38.        
 39.         if (isalpha(*niza)){
 40.        
 41.             if (isupper(*niza)){
 42.                 x='A';
 43.             }
 44.             else{
 45.                 x='a';
 46.             }
 47.             *(niza) = (*(niza)-x+pom)%26 +x;
 48.            
 49.         }
 50.    
 51.     rek (niza+1,pom);
 52.    
 53.     }
 54. }
 55.  
 56.  
 57.  
 58. int main(){
 59.  
 60.     char niza[MAX];
 61.     char c;
 62.     int n,x,i,j;
 63.    
 64.     scanf("%d %d",&n,&x);
 65.     getchar();
 66.     for (i=0;i<n;i++){
 67.         fgets (niza,80,stdin);
 68.         rek(niza,x);
 69.         printf("%s",niza);
 70.     }    
 71.     return 0;
 72. }
RAW Paste Data