Advertisement
Chris2o2

Трансформација на матрица

Dec 5th, 2022
331
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 2.22 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Трансформација на матрица
 3. За квадратна матрица А со димензии n x n, од стандарден влез се внесува бројот n (n > 2) и елементите на матрицата (реални броеви). Нека X e збирот од елементите под главната дијагонала во матрицата А. Нека Y е збирот од елементите под споредната дијагонала во матрицата А. Да се креира нова матрица B на следниот начин:
 4. сите елементи од главната дијагонала во матрицата B треба да имаат вредност X
 5. сите елементи од споредната дијагонала во матрицата B треба да имаат вредност Y
 6. ако даден елемент припаѓа и на главната и на споредната дијагонала во матрицата B, тогаш неговата вредност e X+Y
 7. сите останати елементи во матрицата B имаат вредност 0
 8. Новата матрица B да се испечати на стандарден излез.
 9. */
 10.  
 11. #include <stdio.h>
 12. int main(){
 13.    
 14.     float a[100][100],b[100][100];
 15.     int n,i,j;
 16.     float x=0,y=0;
 17.     scanf("%d", &n);
 18.     for(i=0;i<n;i++){
 19.         for(j=0;j<n;j++){
 20.             scanf("%f", &a[i][j]);
 21.         }
 22.     }
 23.    
 24.     for(i=0;i<n;i++){
 25.         for(j=0;j<n;j++){
 26.             if(i>j){
 27.                 x+=a[i][j];
 28.             }
 29.             if(i+j>n-1){
 30.                 y+=a[i][j];
 31.             }
 32.         }
 33.     }
 34.    
 35.     for(i=0;i<n;i++){
 36.         for(j=0;j<n;j++){
 37.             if(i==j){
 38.                 b[i][j]=x;
 39.             }
 40.             else if(i+j==n-1){
 41.                 b[i][j]=y;
 42.             }
 43.             else{
 44.                 b[i][j]=0;
 45.             }
 46.             if(i==j&&i+j==n-1){
 47.                 b[i][j]=x+y;
 48.             }
 49.         }
 50.     }
 51.    
 52.     for(i=0;i<n;i++){
 53.         for(j=0;j<n;j++){
 54.             printf("%.1f ", b[i][j]);
 55.         }
 56.         printf("\n");
 57.     }
 58.    
 59.     return 0;
 60. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement