Dimitrija

Untitled

Dec 3rd, 2021
692
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.dimitrija.LogProcessor;
 2. import java.io.*;
 3. import java.util.ArrayList;
 4. import java.util.List;
 5. import java.util.stream.Collectors;
 6.  
 7.  
 8. /**
 9.  * Да се имплементира класата LogProcessor со единствен метод:
 10.  *
 11.  *     void readLines(InputStream is, OutputStream os, int processId) којшто од влезен поток ќе ги прочита сите логови (секој од нив во нов ред), а на излезен поток ќе ги испечати сите логови кои припаѓаат на процесот со processId сортирани според текстот на логот во растечки редослед. Текстот на логот е делот кој се наоѓа по знакот ":" во секој лог.
 12.  *
 13.  * Задачата мора да ги помине сите тест примери за да се продолжи на главниот дел од испитот.
 14.  *
 15.  *
 16.  * For example:
 17.  * Input    Result
 18.  *
 19.  * 99900:STATUS CODE 200 OK
 20.  * 78976:AUTHENTICATION ERROR
 21.  * 12345:STATUS CODE 201
 22.  * 12334:DATABASE DOWN
 23.  *
 24.  *
 25.  * 99900:STATUS CODE 200 OK
 26.  * 78976:AUTHENTICATION ERROR
 27.  * 12345:STATUS CODE 201
 28.  * 12334:DATABASE DOWN
 29.  *
 30.  *
 31.  *
 32.  * 12334:DATABASE DOWN
 33.  *
 34.  *
 35.  *
 36.  * 12334:DATABASE DOWN
 37.  *
 38.  *
 39.  *
 40.  *
 41.  * 12334:SERVICE Z NOT RUNNING
 42.  * 78999:SERVICE X NOT RUNNING
 43.  * 12334:STATUS CODE 302
 44.  * 99900:SERVICE X NOT RUNNING
 45.  * 78976:STATUS CODE 304
 46.  * 12345:DATABASE DOWN
 47.  *
 48.  *
 49.  *
 50.  * 12334:SERVICE Z NOT RUNNING
 51.  * 12334:STATUS CODE 302
 52.  *
 53.  *
 54.  *
 55.  * 12334:SERVICE Z NOT RUNNING
 56.  * 12334:STATUS CODE 302
 57.  *
 58.  *
 59.  *
 60.  *
 61.  * 12334:DATABASE DOWN
 62.  * 34567:STATUS CODE 201
 63.  * 99900:STATUS CODE 200 OK
 64.  * 12334:STATUS CODE 302
 65.  * 35677:STATUS CODE 304
 66.  * 78999:STATUS CODE 302
 67.  * 23456:AUTHORIZATION ERROR
 68.  * 12345:STATUS CODE 500
 69.  *
 70.  *
 71.  *
 72.  * 12334:DATABASE DOWN
 73.  * 12334:STATUS CODE 302
 74.  *
 75.  *
 76.  *
 77.  * 12334:DATABASE DOWN
 78.  * 12334:STATUS CODE 302
 79.  *
 80.  *
 81.  *
 82.  *
 83.  * 12334:SERVICE Z NOT RUNNING
 84.  * 12334:SERVICE X NOT RUNNING
 85.  * 12345:AUTHENTICATION ERROR
 86.  * 23456:SERVICE Z NOT RUNNING
 87.  * 35677:STATUS CODE 304
 88.  * 12334:STATUS CODE 304
 89.  * 12345:STATUS CODE 200 OK
 90.  * 78976:SERVICE Z NOT RUNNING
 91.  * 35677:AUTHENTICATION ERROR
 92.  *
 93.  *
 94.  *
 95.  * 12334:SERVICE X NOT RUNNING
 96.  * 12334:SERVICE Z NOT RUNNING
 97.  * 12334:STATUS CODE 304
 98.  *
 99.  *
 100.  *
 101.  * 12334:SERVICE X NOT RUNNING
 102.  * 12334:SERVICE Z NOT RUNNING
 103.  * 12334:STATUS CODE 304
 104.  */
 105. class Log implements Comparable<Log>{
 106.     @Override
 107.     public String toString() {
 108.         return ID + ":" + statusLog;
 109.     }
 110.  
 111.     private int ID;
 112.     private String statusLog;
 113.  
 114.     public Log(int ID, String status) {
 115.         this.ID = ID;
 116.         this.statusLog = status;
 117.     }
 118.  
 119.     public static Log createALog(String s){
 120.         String[] strings = s.split(":");
 121.         int ID = Integer.parseInt(strings[0]);
 122.         String statusLog = strings[1];
 123.         return new Log(ID,statusLog);
 124.     }
 125.  
 126.     public int getID() {
 127.         return ID;
 128.     }
 129.  
 130.     @Override
 131.     public int compareTo(Log o) {
 132.         return statusLog.compareTo(o.statusLog);
 133.     }
 134. }
 135.  
 136. class LogProcessor{
 137.  
 138.     private List<Log> logList;
 139.  
 140.     void readLines(InputStream is, OutputStream os, int processId) throws IOException {
 141.         BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
 142.         if (bufferedReader == null){
 143.             throw new IOException();
 144.         }
 145.         logList = bufferedReader.lines()
 146.                 .map(x->Log.createALog(x)).collect(Collectors.toList());
 147.  
 148.         PrintWriter printWriter = new PrintWriter(os);
 149.         if (printWriter == null){
 150.             throw new IOException();
 151.         }
 152.         logList.stream().filter(x->x.getID() == processId).sorted().forEach(printWriter::println);
 153.  
 154.         printWriter.flush();
 155.     }
 156.  
 157.  
 158. }
 159.  
 160. public class LogProcessorTest {
 161.     public static void main(String[] args) {
 162.         LogProcessor lineProcessor = new LogProcessor();
 163.  
 164.         try {
 165.             lineProcessor.readLines(System.in, System.out, 12334);
 166.         } catch (IOException e) {
 167.             e.printStackTrace();
 168.         }
 169.     }
 170. }
RAW Paste Data