SHARE
TWEET

2.3 Изминато време

Mihajlo_K Mar 17th, 2019 (edited) 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од тастатура се внесуваат два пати по два природни броеви m1 и s1 и m2 и s2 кои треба да претставуваат временски моменти од ист час.
 2. Да се провери дали внесените вредности за минута (0-59) и секунда (0-59) се валидни и на екран во првиот ред да се испечати DA ако се валидни и NE во спротивно.
 3. Дополнително, ако временските моменти се валидни да се пресмета и во вториот ред на екранот да се испечати времето помеѓу овие два временски моменти во формат m s. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. int main()
 7. {
 8.     int m1, m2, s1, s2, temp1, temp2, p1, p2, p, m, s;
 9.     scanf("%d%d%d%d", &m1, &s1, &m2, &s2);
 10.    
 11.     if((m1 >= 0&&m1 <= 59)&&(m2 >= 0 && m2 <= 59) && (s1 >= 0 && s1 <= 59) && (s2 >= 0 && s2 <= 59))
 12.     {
 13.         printf("DA\n");
 14.        
 15.         p1 = (m1 * 60) + s1;
 16.         p2 = (m2 * 60) + s2;
 17.         if(p1 >= p2)
 18.         {
 19.             p = p1 - p2;
 20.         }
 21.         else
 22.             p = p2 - p1;
 23.         if(p < 0)
 24.         {
 25.             p = p * (-1);
 26.         }
 27.         m = p / 60;
 28.         s = p % 60;
 29.        
 30.         printf("%d %d", m, s);
 31.     }
 32.     else
 33.     {
 34.         printf("NE\n");
 35.     }
 36. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top