SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 15th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // MacierzeGeneracja.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. #include <cstdlib>
 6. #include <ctime>
 7. #include <fstream>
 8. #include <chrono>
 9.  
 10.  
 11. using namespace std;
 12.  
 13. static int wie1,kol1,wie2,kol2;
 14. float ** macierz1;
 15. float ** macierz2;
 16.  
 17. void wypisanie(float** macierz, int wiersz, int kolumny)
 18. {
 19.     for (int x = 0; x < wiersz; x++)
 20.     {
 21.         for (int y = 0; y < kolumny; y++)
 22.         {
 23.             cout << ("%f ", macierz[x][y]);
 24.         }
 25.     }
 26. }
 27.  
 28. int main()
 29. {
 30.     cout << "Mnozenie macierzy - kolumny macierzy 1 musza rownac sie wierszom macierzy 2" << endl;
 31.     do
 32.     {
 33.         do
 34.         {
 35.             do
 36.             {
 37.                 cout << ("Podaj liczbe wierzy macierzy 1:") << endl;
 38.                 cin >> wie1;
 39.                 if (wie1 < 500)
 40.                 {
 41.                     cout << endl << "Liczba wierszy musi byc wieksza od 500" << endl<<endl;
 42.                 }
 43.                 else cout << endl << "Zaakceptowano" << endl<<endl;
 44.             } while (wie1 < 500);
 45.             do
 46.             {
 47.                 cout << ("Podaj liczbe kolumn macierzy 1:") << endl;
 48.                 cin >> kol1;
 49.                 if (kol1 < 500)
 50.                 {
 51.                     cout << endl << "Liczba kolumn musi byc wieksza od 500" << endl<< endl;
 52.                 }
 53.                 else cout << endl << "Zaakceptowano" << endl<<endl;
 54.             } while (kol1 < 500);
 55.             do
 56.             {
 57.                 cout << ("Podaj liczbe wierszy macierzy 2:") << endl;
 58.                 cin >> wie2;
 59.                 if (wie2 < 500)
 60.                 {
 61.                     cout << endl << "Liczba wierszy musi byc wieksza od 500" << endl << endl;
 62.                 }
 63.                 else cout << endl << "Zaakceptowano" << endl<<endl;
 64.             } while (wie2 < 500);
 65.             do
 66.             {
 67.                 cout << ("Podaj liczbe kolumn macierzy 2:") << endl;
 68.                 cin >> kol2;
 69.                 if (kol2 < 500)
 70.                 {
 71.                     cout << endl << "Liczba kolumn musi byc wieksza od 500" << endl<< endl;
 72.                 }
 73.                 else cout << endl << "Zaakceptowano" << endl << endl;
 74.             }while (kol2 < 500);
 75.         }while (kol2 == NULL);
 76.         if (kol1 != wie2)
 77.         {
 78.             cout << endl << "Liczba kolumn macierzy 1 nie zgadza sie z liczba wierszy macierzy 2" << endl<<endl;
 79.         }
 80.     } while (kol1 != wie2);
 81.            
 82.     macierz1 = new float *[wie1];
 83.     for (int z = 0; z < wie1; z++)
 84.     {
 85.         macierz1[z] = new float[kol1];
 86.     }
 87.     macierz2 = new float* [wie2];
 88.     for (int z = 0; z < wie2; z++)
 89.     {
 90.         macierz2[z] = new float[kol2];
 91.     }
 92.  
 93.  
 94.     auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
 95.     srand((unsigned int)time(NULL));
 96.     for (int x = 0; x < wie1; x++)
 97.     {
 98.         for (int y = 0; y < kol1; y++)
 99.         {
 100.             macierz1[x][y] = (((float)rand() / RAND_MAX) * ((rand() % 11) + 1));
 101.         }
 102.     }
 103.     for (int a = 0; a < wie2; a++)
 104.     {
 105.         for (int b = 0; b < kol2; b++)
 106.         {
 107.             macierz2[a][b] = (((float)rand() / RAND_MAX) * ((rand() % 11) + 1));
 108.         }
 109.     }
 110.     auto finish = chrono::high_resolution_clock::now();
 111.     chrono::duration<double> elapsed = finish - start;
 112.     cout << "Czas wykonania wygenerowania dwoch macierzy: " << elapsed.count() << " s" << endl;
 113.     //wypisanie(macierz1, wie1, kol1);
 114.  
 115.     auto start2 = chrono::high_resolution_clock::now();
 116.  
 117.     ofstream plik("macierze.txt");
 118.     cout << "Zapis podstawowych danych do pliku" << endl;
 119.     plik << wie1 << endl;
 120.     plik << kol1 << endl;
 121.     plik << wie2 << endl;
 122.     plik << kol2 << endl;
 123.  
 124.     for (int x = 0; x < wie1; x++)
 125.     {
 126.         for (int y = 0; y < kol1; y++)
 127.         {
 128.             plik << macierz1[x][y] << endl;
 129.         }
 130.     }
 131.     for (int x = 0; x < wie2; x++)
 132.     {
 133.         for (int y = 0; y < kol2; y++)
 134.         {
 135.             plik << macierz2[x][y] << endl;
 136.         }
 137.     }
 138.     auto finish2 = chrono::high_resolution_clock::now();
 139.     chrono::duration<double> elapsed2 = finish2 - start2;
 140.     cout << "Czas wykonania zapisu: " << elapsed2.count() << " s" << endl;
 141.     cout << "Plik gotowy" << endl;
 142.     plik.close();
 143.  
 144.     getchar();
 145. }
 146.  
 147.  
 148. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
 149. // Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie
 150.  
 151. // Porady dotyczące rozpoczynania pracy:
 152. //   1. Użyj okna Eksploratora rozwiązań, aby dodać pliki i zarządzać nimi
 153. //   2. Użyj okna programu Team Explorer, aby nawiązać połączenie z kontrolą źródła
 154. //   3. Użyj okna Dane wyjściowe, aby sprawdzić dane wyjściowe kompilacji i inne komunikaty
 155. //   4. Użyj okna Lista błędów, aby zobaczyć błędy
 156. //   5. Wybierz pozycję Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzyć nowe pliki kodu, lub wybierz pozycję Projekt > Dodaj istniejący element, aby dodać istniejące pliku kodu do projektu
 157. //   6. Aby w przyszłości ponownie otworzyć ten projekt, przejdź do pozycji Plik > Otwórz > Projekt i wybierz plik sln
 158.  
 159.  
 160. #include <iostream>
 161. #include <cstdlib>
 162. #include <ctime>
 163. #include <fstream>
 164. #include <math.h>
 165. #include <string.h>
 166. #include <iomanip>
 167. #include <string>
 168. #include <chrono>
 169. using namespace std;
 170.  
 171. static int wie1, kol1, wie2, kol2;
 172. double temp=0;
 173. double temp1=0;
 174. int pom1 = 0, pom2 = 0;
 175. int wynik1, wynik2;
 176. float ** macierz1;
 177. float ** macierz2;
 178. float ** wynikmacierzy;
 179. string line;
 180. void wypisanie(float** macierz, int wiersz, int kolumny)
 181. {
 182.     for (int x = 0; x < wiersz; x++)
 183.     {
 184.         for (int y = 0; y < kolumny; y++)
 185.         {
 186.             cout << ("%f ", macierz[x][y]);
 187.         }
 188.     }
 189. }
 190. void zapis(float** macierz, int wiersz, int kolumny)
 191. {
 192.     auto start = chrono::high_resolution_clock::now();
 193.     ofstream zapis("wynik.txt");
 194.     cout << "Zapis podstawowych danych do pliku" << endl;
 195.     //temp1 = ((double)100/((double)wiersz*(double)kolumny));
 196.  
 197.     for (int x = 0; x < wiersz; x++)
 198.     {
 199.         for (int y = 0; y < kolumny; y++)
 200.         {
 201.             //temp += temp1;
 202.             //system("CLS");
 203.             //cout << "Zapis podstawowych danych do pliku:" << endl;
 204.             //cout << "Postep: " << setprecision(4) << fixed << temp << " %" << endl;
 205.             zapis << macierz[x][y] << endl;
 206.         }
 207.     }
 208.     auto finish = chrono::high_resolution_clock::now();
 209.     chrono::duration<double> elapsed = finish - start;
 210.     cout << "Czas wykonania zapisu: " << elapsed.count() << " s\n";
 211.     cout << "Zapisano plik" << endl;
 212.     zapis.close();
 213. }
 214. void zaladuj()
 215. {
 216.     ifstream plik("C:/Users/Patryk/source/repos/MacierzeGeneracja/MacierzeGeneracja/macierze.txt");
 217.     if (plik.is_open())
 218.     {
 219.         plik >> wie1 >> kol1 >> wie2 >> kol2;
 220.  
 221.         cout << wie1 << " wie1" << endl;
 222.         cout << kol1 << " Kol1" << endl;
 223.         cout << wie2 << " wie2" << endl;
 224.         cout << kol2 << " Kol2" << endl;
 225.         cout << endl;
 226.         wynik1 = (wie1 * kol1);
 227.         wynik2 = (wie2 * kol2);
 228.  
 229.         macierz1 = new float* [wie1];
 230.         for (int z = 0; z < wie1; z++)
 231.         {
 232.             macierz1[z] = new float[kol1];
 233.         }
 234.         macierz2 = new float* [wie2];
 235.         for (int z = 0; z < wie2; z++)
 236.         {
 237.             macierz2[z] = new float[kol2];
 238.         }
 239.         wynikmacierzy = new float* [kol2];
 240.         for (int zm1 = 0; zm1 < wie1; zm1++)
 241.         {
 242.             wynikmacierzy[zm1] = new float[kol2];
 243.         }
 244.         for (int x = 0; x < wie1; x++)
 245.         {
 246.             for (int y = 0; y < kol2; y++)
 247.             {
 248.                 wynikmacierzy[x][y] = 0;
 249.             }
 250.         }
 251.         for (int x = 0; x < wie1; x++)
 252.         {
 253.             for (int y = 0; y < kol1; y++)
 254.             {
 255.                 plik >> macierz1[x][y];
 256.             }
 257.         }
 258.         //wypisanie(macierz1, wie1, kol1);
 259.         for (int a = 0; a < wie2; a++)
 260.         {
 261.             for (int b = 0; b < kol2; b++)
 262.             {
 263.                 plik >> macierz2[a][b];
 264.             }
 265.         }
 266.        
 267.         plik.close();
 268.     }
 269.  
 270.     else cout << "Nie można otworzyć pliku";
 271. }
 272.  
 273. int main()
 274. {
 275.     zaladuj();
 276.  
 277.     for (int i = 0; i < wie1; ++i)
 278.         for (int j = 0; j < kol2; ++j)
 279.             for (int k = 0; k < kol1; ++k)
 280.             {
 281.                 wynikmacierzy[i][j] += macierz1[i][k] * macierz2[k][j];
 282.             }
 283.     zapis(wynikmacierzy, wie1, kol2);
 284.     getchar();
 285. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top