SHARE
TWEET

BinarySearchTree_FamiHug

a guest Dec 6th, 2010 157 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Problem
 2.  *  viết c.tr
 3.  * 1.tạo 1 cây tìm kiếm chứa số nguyên
 4.  * 2.Tìm 1 nút nào đấy
 5.  * 3.xóa 1 nút nào đó trên cây
 6.  * 4.xóa hết
 7.  * 5.xác định nút chẵn đầu tiên trong danh sách duyệt giữa
 8.  * 6.tìm trung bình cộng của các phần tử duong
 9.  * 7.đếm số nút lá
 10.  * Ver 1.0
 11.  * Nhap cac gtri tu file
 12.  
 13.  * Future: 2.0
 14.  * Chinh lai gtri nhap vao TRUC TIEP: truong hop a, aa, a-4759234
 15.  */
 16.  
 17. #include <stdio.h>
 18. #include <stdlib.h>
 19.  
 20. typedef struct nod
 21. {
 22.         int info;
 23.         //int count;
 24.         struct nod * Lptr;
 25.         struct nod * Rptr;
 26. } Node_Type;
 27.  
 28. Node_Type* Add(Node_Type*,int);
 29. Node_Type* Create_Node(int);
 30. void Traverse(Node_Type* );
 31. void Visit(Node_Type*);
 32. Node_Type* Find(Node_Type*, int);
 33. Node_Type* Find_R(Node_Type*,int);
 34. Node_Type* First_Even(Node_Type *);
 35. Node_Type* Create_Tree(Node_Type*,int);
 36. float Mean(Node_Type *);
 37. int Count_Leaf(Node_Type* );
 38. Node_Type* Delete_Node(Node_Type*,int);
 39. void Delete_Tree(Node_Type *p);
 40.  
 41. Node_Type *T,*p,*r,*u,*k,*d;
 42.  
 43. int f=0,cntr=0;
 44. float s=0;
 45. int main(int argc, char** argv)
 46. {
 47.         T=NULL;
 48.         r=NULL;
 49.         char Choice, w[80];
 50.         int x;
 51.         int l=0;
 52.        
 53.         printf( "\nCHUONG TRINH MINH HOA CAY NHI PHAN"
 54.                         "\n Go aX de nhap so nguyen X."
 55.                         "\n-Go rX de xoa nut co noi dung X khoi cay"
 56.                         "\n-Go fX de tim kiem nut co noi dung X"
 57.                         "\n-Go D de xoa tat ca cac nut"
 58.                         "\n-Go P de in ra cay theo cach duyet giua"
 59.                         "\n-Go E de tim phan tu chan dau tien theo cach duyet giua"
 60.                         "\n-Go M de tinh trung binh cong cac phan tu duong"
 61.                         "\n Go L de dem so nut la"
 62.                         "\n-Go ! de thoat khoi chuong trinh\n");
 63.        
 64.         while(1)
 65.         {
 66.                 Choice=0;
 67.                 x=0;//phai init x=0 vi ham sscanf lay 2 args, truong hop ta khong dien gtri cho x (dien P de in) thi x van thoa man dk cua if(x!=0)
 68.                 fflush(stdin);
 69.                 printf("Nhap: ");
 70.                 sscanf(gets(w),"%c %d",&Choice,&x);
 71.                 if((x>=(-32768))&&(x<=32767))//g.han kieu int
 72.                 {
 73.                         switch (Choice)
 74.                         {
 75.                                 case 'a':
 76.                                         T = Add(T,x);
 77.                                         break;
 78.                                 case 'P':
 79.                                         if(T==NULL)
 80.                                                 printf("Cay rong\n\n");
 81.                                         else
 82.                                         {
 83.                                                 Traverse(T);
 84.                                                 printf("\n\n");
 85.                                         }
 86.                                         break;
 87.                                 case 'f':
 88.                                         p=Find(T,x);
 89.                                         if(p!=NULL)
 90.                                                 printf("Tim thay nut %d trong cay\n\n",x);
 91.                                         else
 92.                                                 printf("KHONG tim thay nut %d trong cay\n\n",x);
 93.                                         break;
 94.                                                                        
 95.                                 case 'd':
 96.                                         d=Find_R(T,x);
 97.                                         printf("Nut cha cua %d la %d\n",x,d->info);
 98.                                         break;
 99.                                        
 100.                                 case 'r':
 101.                                         r=Find(T,x);
 102.                                         if(r==NULL)
 103.                                                 printf("Khong tim thay so %d trong cay\n\n",x);
 104.                                         else
 105.                                         {r=Delete_Node(T,x);
 106.                                         if(r==NULL)
 107.                                         {
 108.                                                 T=(Node_Type *)malloc(sizeof(Node_Type));
 109.                                                 T=NULL;
 110.                                         }}
 111.                                         break;
 112.                                        
 113.                                 case 'D':
 114.                                         if(T==NULL)
 115.                                                 printf("Cay rong, khong the xoa!\n\n");
 116.                                         else
 117.                                         {
 118.                                         Delete_Tree(T);
 119.                                         printf("Da xoa cay\n\n");
 120.                                         T=(Node_Type *)malloc(sizeof(Node_Type));
 121.                                         T=NULL;
 122.                                         }
 123.                                         break;
 124.                                        
 125.                                 case 'E':
 126.                                         k=First_Even(T);
 127.                                         if(k!=NULL)
 128.                                                 printf("Phan tu chan dau tien theo cach duyet giua la: %d\n\n",k->info);
 129.                                         else
 130.                                                 printf("Cay khong co nut chan nao!\n\n");
 131.                                         break;
 132.                                        
 133.                                 case 'L':
 134.                                         l=Count_Leaf(T);
 135.                                         printf("So nut la cua cay da cho la: %d\n\n",l);
 136.                                         break;
 137.                                        
 138.                                 case 'M':
 139.                                         s=0;
 140.                                         cntr=0;
 141.                                         s=Mean(T);
 142.                                         printf("Trung binh cong cua cac phan tu duong la : %f\n\n",s/cntr);
 143.                                         break;
 144.                                
 145.                                 case '!':
 146.                                         printf("\nChuong trinh ket thuc!");
 147.                                         exit(1);                                                               
 148.                         }
 149.                 }
 150.                
 151.         }
 152.        
 153.         return 0;
 154. }
 155.  
 156. Node_Type* Add(Node_Type* p,int x)
 157. {
 158.         if(p==NULL)
 159.                 p=Create_Node(x);
 160.         else
 161.                 {      
 162.                        
 163.                         if(x<p->info)
 164.                                 p->Lptr=Add(p->Lptr,x);
 165.                         else
 166.                                 if(x>p->info)
 167.                                         p->Rptr=Add(p->Rptr,x);
 168.                                 else
 169.                                         printf("Gia tri nhap vao da co trong cay. Nhap lai so khac!\n");
 170.                                        
 171.                 }
 172.         return p;      
 173. }
 174.  
 175. Node_Type* Create_Node(int x)
 176. {
 177.         Node_Type *l;
 178.         l=(Node_Type *)malloc(sizeof(Node_Type));
 179.         l->info=x;
 180.         l->Lptr=NULL;
 181.         l->Rptr=NULL;
 182.         printf("Da them %d vao cay nhi phan\n",x);
 183.         return l;
 184. }
 185.        
 186. void Traverse(Node_Type* pt)
 187. {
 188.         if(pt!=NULL)
 189.         {
 190.                 Traverse(pt->Lptr);
 191.                 Visit(pt);
 192.                 Traverse(pt->Rptr);
 193.         }
 194. }
 195.  
 196. void Visit(Node_Type* p)
 197. {
 198.         printf("%d ",p->info);
 199. }
 200.  
 201. Node_Type * Find(Node_Type *p, int x)
 202. {
 203.         int i=0;
 204.         while(p!=NULL)
 205.         {
 206.                 if(x<p->info)
 207.                 {
 208.                         p=p->Lptr;
 209.                 }
 210.                 else
 211.                         if(x==p->info)
 212.                                 {      
 213.                                         i++;
 214.                                         return p;
 215.                                 }
 216.                         else
 217.                                 {
 218.                                         p=p->Rptr;
 219.                                 }
 220.         }
 221.         return p;
 222. }
 223. Node_Type* Find_R(Node_Type *p,int x)
 224. {
 225.         int i=0;
 226.         r=p;
 227.         while(p!=NULL)
 228.         {
 229.                 if(x<p->info)
 230.                 {
 231.                         r=p;
 232.                         p=p->Lptr;
 233.                 }
 234.                 else
 235.                         if(x==p->info)
 236.                                 {      
 237.                                         i++;
 238.                                         return r;
 239.                                 }
 240.                         else
 241.                                 {
 242.                                         r=p;
 243.                                         p=p->Rptr;
 244.                                 }
 245.         }
 246.         return r;
 247. }
 248.  
 249.  
 250. Node_Type* Delete_Node(Node_Type *T,int x)
 251. {
 252.         Node_Type *p,*temp,*nr;
 253.        
 254.         p=Find(T,x);
 255.         r=Find_R(T,x);
 256.         if(p==T)//Xoa Goc
 257.                 {
 258.                         if((p->Lptr==NULL)&&(r->Rptr==NULL))
 259.                         {
 260.                                
 261.                                 r=NULL;
 262.                                 printf("Da xoa nut %d\n",x);
 263.                                 free(p);
 264.                                 return r;                              
 265.                         }
 266.                         else if((p->Lptr!=NULL)&&(r->Rptr==NULL))//Goc chi co con trai
 267.                         {
 268.                                 r=r->Lptr;
 269.                                 T=r;
 270.                                 printf("Da xoa nut %d\n",x);
 271.                                 free(p);
 272.                                 return r;
 273.                         }
 274.                         else if((p->Lptr==NULL)&&(r->Rptr!=NULL))
 275.                         {
 276.                                 r=r->Rptr;
 277.                                 T=r;
 278.                                 printf("Da xoa nut %d\n",x);
 279.                                 free(p);
 280.                                 return r;                      
 281.                         }
 282.                         else if(p->Lptr!=NULL&&p->Rptr!=NULL)
 283.                         {
 284.                                 nr=p->Rptr;
 285.                                 r=p->Lptr;
 286.                                 temp=nr;
 287.                                 while(temp->Lptr!=NULL)
 288.                                         temp=temp->Lptr;
 289.                                 temp->Lptr=r;
 290.                                 r=nr;
 291.                                 T=nr;
 292.                                 free(p);
 293.                                 printf("Da xoa nut %d\n",x);
 294.                                 return r;      
 295.                         }
 296.                 }
 297.                
 298.                 //P la nut la
 299.         else if((p->Lptr==NULL)&&(r->Rptr==NULL))
 300.                 {
 301.                         printf("Da xoa la %d\n",p->info);
 302.                         if(r->Lptr==p)
 303.                                 r->Lptr=NULL;
 304.                         if(r->Rptr==p)
 305.                                 r->Rptr=NULL;
 306.                         r=T;
 307.                         free(p);
 308.                         return r;
 309.                        
 310.                 }
 311.                
 312.                
 313.                
 314.                 //TH p chi co 1 con
 315.                         if(p->Lptr==NULL&&p->Rptr!=NULL)//p chi co con phai
 316.                                 {
 317.                                         if(p==r->Lptr)//p la con trai cua R
 318.                                                 r->Lptr=p->Rptr;
 319.                                         else if(p==r->Rptr)
 320.                                                 r->Rptr=p->Rptr;
 321.                                         p->Rptr=NULL;
 322.                                         free(p);
 323.                                         r=T;
 324.                                         printf("Da xoa nut %d\n",x);
 325.                                         return r;
 326.                                 }
 327.                         if(p->Lptr!=NULL&&p->Rptr==NULL)//p chi co con trai
 328.                                 {
 329.                                         if(p==r->Lptr)
 330.                                                 r->Lptr=p->Lptr;
 331.                                         else if(p==r->Rptr)
 332.                                                 r->Rptr=p->Lptr;
 333.                                         p->Lptr=NULL;
 334.                                         free(p);
 335.                                         r=T;
 336.                                         printf("Da xoa nut %d\n",x);
 337.                                         return r;      
 338.                                 }                              
 339.                 //p co 2 con
 340.                 if(p->Lptr!=NULL&&p->Rptr!=NULL)
 341.                 {
 342.                         if(r->Lptr==p)
 343.                         {
 344.                                 temp=p->Lptr;
 345.                                 r->Lptr=p->Lptr;
 346.                                 while(temp->Rptr!=NULL)
 347.                                         temp=temp->Rptr;
 348.                                 temp->Rptr=p->Rptr;
 349.                                 p->Lptr=NULL;
 350.                                 p->Rptr=NULL;
 351.                         }
 352.                         else if(r->Rptr==p)
 353.                         {
 354.                                 temp=p->Rptr;
 355.                                 r->Rptr=p->Rptr;
 356.                                 while(temp->Lptr!=NULL)
 357.                                         temp=temp->Lptr;
 358.                                 temp->Lptr=p->Lptr;
 359.                                 p->Lptr=NULL;
 360.                                 p->Rptr=NULL;
 361.                         }
 362.                        
 363.                         free(p);
 364.                         r=T;
 365.                         printf("Da xoa nut %d\n",x);
 366.                         return r;
 367.                 }
 368.                
 369.         return T;
 370. }
 371.  
 372.  
 373.  
 374. Node_Type* First_Even(Node_Type *p) {
 375.         if(p!=NULL) {
 376.                 Node_Type *found = First_Even(p->Lptr);
 377.                 if(found!=NULL) { return found; }
 378.                 return (p->info%2==0) ? p : First_Even(p->Rptr);
 379.         }
 380.         return NULL;
 381. }
 382.  
 383. int Count_Leaf(Node_Type* p)
 384. {
 385.         if(p == NULL) return 0;
 386.         if(p->Lptr == NULL && p->Rptr==NULL)
 387.     return 1;
 388.   else
 389.     return Count_Leaf(p->Lptr)+ Count_Leaf(p->Rptr);
 390. }
 391.  
 392. float Mean(Node_Type *p)
 393. {
 394.         float s=0;
 395.         if(p!=NULL)
 396.         {
 397.                 if(p->Lptr != NULL) s+=Mean(p->Lptr);
 398.                 if(p->info>0)
 399.                 {
 400.                         s+=p->info;
 401.                         cntr++;
 402.                 }
 403.                 if(p->Rptr != NULL) s+=Mean(p->Rptr);
 404.         }
 405.         return s;
 406. }
 407.  
 408. void Delete_Tree(Node_Type *p)
 409. {
 410.         if(p->Lptr!=NULL)
 411.         {
 412.                 Delete_Tree(p->Lptr);
 413.                 p->Lptr=NULL;
 414.         }
 415.         if(p->Lptr!=NULL)
 416.         {
 417.                 Delete_Tree(p->Rptr);
 418.                 p->Rptr=NULL;
 419.         }
 420.         free(p);
 421. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top