Advertisement
Bisqwit

Tira 2021s tehtäväsarja 12 // Joel Yliluoma

Dec 5th, 2021 (edited)
232
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 7.79 KB | None | 0 0
 1. """ Joelin ratkaisut Helsingin yliopiston Tietorakenteet ja algoritmit-kurssin
 2.    viikon 12 harjoitustehtäviin https://cses.fi/tira21s/list/ .
 3.    Nämä ratkaisut eroavat tarkoituksella malliratkaisuista. Niiden pääasiallinen
 4.    tarkoitus on inspiroida ja antaa ideoita sellaisille opiskelijoille, jotka
 5.    haluavat nähdä ohjelmoinnin taiteena — tai kenties vaikka yksinkertaisina
 6.    matemaattisina lausekkeina. Vastaukset ovat tarkoituksella erittäin tiiviitä.
 7.    Missään nimessä niitä ei tule tulkita esimerkkeinä hyvistä ohjelmointitavoista!
 8.    Discordissa saa vapaasti kysyä, jos jokin kohta herättää kysymyksiä.
 9.    Tehtäväsarja 8: https://pastebin.com/5u166swH
 10.    Tehtäväsarja 9: https://pastebin.com/Vs2CNwQA
 11.    Tehtäväsarja 10: https://pastebin.com/jeXQ1JnT
 12.    Tehtäväsarja 11: https://pastebin.com/pTh4ZwFE
 13.    Tehtäväsarja 12: https://pastebin.com/eJ8HMRCF
 14.    Tehtäväsarja 13: https://pastebin.com/ETpqtDBY
 15. """
 16.  
 17. class Cycles:             # 12.3 Syklit
 18.   def __init__(self,n):   self.edges = [set() for a in range(n)]
 19.   def add_edge(self,a,b): self.edges[a-1].add(b-1)
 20.   def check(self):
 21.     stack = set()         # Paluuarvo on tosi, jos jokin läpikäyntijärjestys tuottaa reitin, jossa
 22.     def gruu1(a): return (stack.add(a), gruu(a), stack.remove(a))[1]    # palataan jo aiemmin läpi
 23.     def gruu(a):  return any(b in stack or gruu1(b) for b in self.edges[a])      # käytyyn soluun.
 24.     return any(gruu1(a) for a in range(len(self.edges)))
 25.  
 26.  
 27. class CoursePlan:         # 12.4 Kurssit
 28.   def __init__(self):            self.names, self.edges = [], [set() for _ in range(50)]
 29.   def add_course(self,course):   self.names.append(course)
 30.   def add_requisite(self,c1,c2): self.edges[ self.names.index(c1) ].add( self.names.index(c2) )
 31.   def find(self):
 32.     colors,l = [0] * len(self.names), []
 33.     def explore(start):      # Ratkaisu käyttää topologista järjestystä (topological sort)
 34.       if colors[start] != 2: # sellaisenaan kirjan mallin pohjalta.
 35.         colors[start] = 1
 36.         if any(colors[e] == 1 or not explore(e) for e in self.edges[start]): return False
 37.         l.insert(0, self.names[start])
 38.         colors[start] = 2
 39.       return True
 40.     return l if all(colors[s] != 0 or explore(s) for s in range(len(colors))) else None
 41.  
 42.  
 43. class LongPath:           # 12.5 Pisin polku
 44.   def __init__(self,n):   self.edges = [set() for m in range(n+1)]
 45.   def add_edge(self,a,b): self.edges[min(a,b)].add(max(a,b))
 46.   def calculate(self):
 47.     length = [0] * len(self.edges)
 48.     for i in range(len(self.edges)-1,-1,-1):
 49.       length[i] = max(0,0, *(length[m]+1 for m in self.edges[i]))
 50.     return max(length)
 51.  
 52. class LongPath_bitmath:   # 12.5 Pisin polku, vaihtoehtoinen
 53.   def __init__(self,n):   self.edges = [0] * (n+1)
 54.   def add_edge(self,a,b): self.edges[min(a,b)] |= (1 << max(a,b))
 55.   def calculate(self):
 56.     length = [0] * len(self.edges)
 57.     for i in range(len(self.edges)-1,-1,-1):
 58.       length[i] = max(0,0, *(length[m]+1 for m in bits(self.edges[i])))
 59.     return max(length)
 60.  
 61.  
 62. import functools,operator # 12.6 Lentokentät
 63. class Airports:
 64.   def __init__(self,n):   self.edges = [(1<<m) for m in range(n)]
 65.   def add_link(self,a,b): self.edges[a-1] |= (1 << (b-1))
 66.   def check(self):
 67.     map = self.edges.copy()
 68.     for b in range(len(self.edges)):
 69.       for a in range(len(self.edges)):
 70.         map[a] |= functools.reduce(operator.__or__, (map[m] for m in bits(self.edges[a])), 0)
 71.     return min(map) == (1 << len(map))-1
 72.  
 73.  
 74. class GraphGame:          # 12.7 Verkkopeli
 75.   def __init__(self,n):   self.edges = [set() for m in range(n)]
 76.   def add_link(self,a,b): self.edges[a-1].add(b-1)
 77.   def winning(self, x):
 78.     e = self.edges
 79.     (win,lose) = [ False ] * len(e), [ len(e[a])==0 for a in range(len(e)) ]
 80.     for n in range(len(e)):
 81.       for a in range(len(e)):
 82.         win[a] |= any(lose[b] for b in e[a])
 83.         lose[a] |= all(win[b] for b in e[a])
 84.     return win[x-1]
 85.  
 86.    
 87. import heapq              # 12.8 Polut
 88. # Koska 12.8 malliratkaisu oli huomattavan lyhyt, mutta ei suinkaan optimaalinen,
 89. # päätin tehdä tästä ratkaisusta sellaisen, joka minimoi kaarien määrän.
 90. #
 91. def create(N, best={}):
 92.   def execute(hist, s=1, e=100, edges=[]):
 93.     for n,code in hist:
 94.       if code:
 95.         z = s+n if code>0 else e
 96.         edges.append( (s,   z))
 97.         edges.extend( (s, s+m) for m in range(1,n) )
 98.         edges.extend( (s+m, z) for m in range(1,n) )
 99.         s = z
 100.       else:
 101.         edges.append((s,e))
 102.         while n > 1:
 103.           edges.append((s, s+1))
 104.           edges.append((s+1, e))
 105.           s += 1
 106.           n -= 1
 107.     return edges
 108.   # Use dijkstra to figure out the best way to plan the route
 109.   # At each point, create one of these alternatives::
 110.   #
 111.   # Triangle of 3 paths:    Diamond of 3 paths:    Straight of 3 paths:
 112.   # ──┬─────z──             ──┬─b─z──              ──┬─────────end
 113.   #   ├──b──┤                 ├─c─┤                  ╰─b───────┤
 114.   #   ╰──c──╯                 ╰─d─╯                    ╰─c─────╯
 115.   #                                                      ╰──
 116.   #  = 2M-1 edges           = 2M edges             = 2M-1 edges
 117.   #
 118.   # Note that a straight(N) followed by a triangle(M) is invalid *at the end* (z=end),
 119.   # because it would generate two parallel arcs to end.
 120.   # This can be easily taken care by never doing triangles or diamonds with M=remaining n.
 121.   # A valid alternative would be to generate straight(N) followed by a diamond(M),
 122.   # but there is no advantage in that approach in terms of arc count.
 123.   # In testing, it was determined for M values that
 124.   # within 1 <= N <= 1200000,
 125.   #   M=2 occurs 99,99% of times
 126.   #   M=3 occurs 92,44% of times
 127.   #   M=5 occurs 9.404% of times
 128.   #   M=7 occurs 0.0952% of times (1142 times)
 129.   # Other values of M (tested up to 19) were not observed, so the search is capped to that.
 130.   #
 131.   # The smallest value of N where the network of 1—100 is too small
 132.   # that I found was 2251799813682908. The number of arcs was still
 133.   # only 170, nowhere close to the task limit of 1000.
 134.   #
 135.   # Element: Number of edges, remaining n, [plan]
 136.   # Plan elements are:
 137.   #    N straight lines to end:       (n,0)
 138.   #    Triangle of M:                 (n,3)
 139.   #    Diamond of M:                  (n,4) -- unused
 140.   #    Triangle of M straight to end: (n,-3) -- unused
 141.   #    Diamond of M straight to end:  (n,-4) -- unused
 142.   s = []
 143.   best={}
 144.   #s.extend( (best[k][0], k, best[k][1]) for k in best.keys() if (k <= N and k >= N-40))
 145.   if len(s)<16: s.append( (0, 0, []) )
 146.   heapq.heapify(s)
 147.   def add(cost, done, newhist):
 148.     if done in best and best[done][0] <= cost: return
 149.     if newhist[-1][1]: best[done] = (cost, newhist)
 150.     heapq.heappush(s, (cost, done, newhist))
 151.   while len(s):
 152.     (cost,done,hist) = heapq.heappop(s)
 153.     if done==N:
 154.       print("For %d best path (cost=%d): " % (N,cost), hist)
 155.       return execute(hist)
 156.     for m in (a for a in range(2,min(8,N-done)) if a!=4 and a!=6): # Try primes < 8 & < n
 157.       r = (N-done) % m
 158.       if r == 0: add(cost +           1+(m-1)*2, N - (N-done  )//m, hist + [       (m,3)])
 159.       else:      add(cost + (r*2-1) + 1+(m-1)*2, N - (N-done-r)//m, hist + [(r,0), (m,3)])
 160.     if (N-done) < 4: add(cost + ((N-done)*2-1), N, hist + [((N-done),0)])
 161.   return None
 162.  
 163.  
 164.  
 165. Tehtävässä 12.6 (ja 12.5 vaihtoehtoinen) käytetyt apufunktiot ovat:
 166.  
 167. def log2(n): return sum(((n&(0xFFFFFFFFFFFFFFFF//((1<<(1<<i))+1)<<(1<<i)))!=0)<<i for i in range(6))
 168. def bits(e): # Returns the list of bit indexes set in e
 169.   result = []
 170.   while e:
 171.     b = e & -e # Clears all but LSB
 172.     e = e & ~b
 173.     result.append( log2(b) )
 174.   return result
 175.  
 176. Huom. log2-funktio toimii vain kahden potensseille.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement