View difference between Paste ID: Q8hbzVbR and vJLz9dEs
SHOW: | | - or go back to the newest paste.
1
import os
2
3-
sok = input("Skriv inn DNA-sekvensen du ønsker å søke etter: ")
3+
sok = input("Skriv inn DNA-sekvensen du ønskjer å søkje etter: ")
4-
avvik = int(input("Antall tillatte basemutasjoner: "))
4+
avvik = int(input("Skriv inn tal basemutasjonar du vil tillate: "))
5
print("\n")
6
7
mappe = "c:/Systematikk/"
8
for fil in os.listdir(mappe):
9
  print("Funn i", fil)
10
  funn = []
11
  fo = open(mappe+fil)
12
  linje = fo.readline()
13
  linjenummer = 1
14
  while linje != '':
15-
    base = list(linje)   #Gjør om linja til enkelt-tegn, slik at de kan sammenlignes enkeltvis.
15+
    base = list(linje)   #Gjer om linja til enkelt-teikn, slik at dei kan samanliknast enkeltvis.
16-
    del base[-1]      #Fjerner linjeskift-kommandoen \n, som ligger skjult til slutt på hver linje i TXT-filen.
16+
    del base[-1]      #Fjernar linjeskift-kommandoen \n, som ligg skjult til slutt på kvar linje i TXT-fila.
17
    score = 0
18
    linjesok = "Linje "+str(linjenummer)+": "+sok
19
    linjesok = list(linjesok)
20
    for i in range(len(linjesok)):
21
      if base[i] != linjesok [i]:
22
        score += 1
23-
    if score <= avvik:         #Hvis søket gir færre avvik enn dette antallet, legges linja til på lista over funn.
23+
    if score <= avvik:         #Viss søket gir færre avvik enn dette talet, blir linja lagd til på lista over funn.
24
      resultat = "Sekvens funnet i "
25-
      for i in range(len(base)):   #Listeelementene gjøres om til en streng for å øke lesbarheten.
25+
      for i in range(len(base)):   #Listeelementa blir gjorde om til ein streng for å auke lesbarheita.
26
        resultat = resultat+base[i]
27
      funn.append(resultat)
28
    linjenummer += 1
29
    linje = fo.readline()
30
  print (funn,"\n")
31
  fo.close