Poiuy2010_2011

AoC D4

Dec 4th, 2020 (edited)
714
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Linq;
 3. using System.Text.RegularExpressions;
 4.  
 5. namespace D4_2
 6. {
 7.     class Program
 8.     {
 9.         // enum używany do maski bitowej, chodzi o to, żeby zamienić tekst na liczbę (cid = 0, pid = 1 itd.)
 10.         enum FieldType
 11.         {
 12.             cid, pid, ecl, hcl, hgt, eyr, iyr, byr
 13.         }
 14.  
 15.         static void Main()
 16.         {
 17.             var lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"../../../input"); // wczytywanie pliki do tablicy stringów
 18.  
 19.             int validPassports = 0; // tu będziemy dodawać gdy znajdziemy poprawny paszport
 20.             string regex = @"(.+?):(.+?)\s"; // regex do wyszukowania w postaci słowo:słowo[spacja], nawiasy tworzą grupy, dzięki czemu będzie łatwo podzielić znaleziony tekst na kilka stringów
 21.             byte fields = 0b00000000; // pole bitowe gdzie każdy bit oznacza pole w paszporcie (pierwszy bit to byr, drugi to iyr itd.) (0 – nie ma pola, 1 – jest pole), 0b to przedrostek oznaczający liczbę binarną
 22.            
 23.             foreach (var line in lines) // iterujemy po każdej linijce tekstu
 24.             {
 25.                 if (line == "") // jeśli linijka jest pusta to znaczy, że skończył się paszport, weryfikujemy go i przygotowujemy się fo szukania następnego
 26.                 {
 27.                     if ((fields | 1) == 255)
 28.                         validPassports++; // jeśli wszystkie bity są 1 to znaczy, że wszystko jest i paszport jest poprawny, stosujemy najpierw maskę OR (|) z 00000001, żeby ostatni bit zawsze był 1 (bo to cid i go ignorujemy)
 29.                     Console.WriteLine($"{Convert.ToString(fields,2).PadLeft(8,'0')} {validPassports}"); // wypisuje pole bitowe paszportu do konsoli (dla debugowania)
 30.                     fields = 0b00000000; // resetuje pole bitowe, żeby kolejny paszport był "czysty"
 31.                     continue;
 32.                 }
 33.  
 34.                 string preparedLine = line + " ";
 35.                 var matches = Regex.Matches(preparedLine, regex); // szuka w linijce według stworzenego wcześniej regexu, najpierw na koniec do linijki dodajemy spację, bo środowisko ma problemy z wyszukiwaniem nowej linii (spacię jest łatwiej znaleźć)
 36.  
 37.                 for (int i = 0; i < matches.Count; i++)
 38.                 {
 39.                     // tu się dzieje czarna magia, ale tak w skrócie sprawdzamy, które pole znaleźliśmy i weryfikujemy według ustalonych warunków
 40.                     FieldType fieldType = (FieldType) Enum.Parse(typeof(FieldType), matches[i].Groups[1].Value);
 41.                     bool valid = false;
 42.                     string value = matches[i].Groups[2].Value;
 43.  
 44.                     switch (fieldType)
 45.                     {
 46.                         case FieldType.byr:
 47.                             valid = int.Parse(value) >= 1920 && int.Parse(value) <= 2002;
 48.                             break;
 49.                         case FieldType.iyr:
 50.                             valid = int.Parse(value) >= 2010 && int.Parse(value) <= 2020;
 51.                             break;
 52.                         case FieldType.eyr:
 53.                             valid = int.Parse(value) >= 2020 && int.Parse(value) <= 2030;
 54.                             break;
 55.                         case FieldType.hgt:
 56.                             valid = Regex.IsMatch(value, @"\d+cm") ? int.Parse(Regex.Match(value, @"\d+").Value) >= 150 && int.Parse(Regex.Match(value, @"\d+").Value) <= 193 : (Regex.IsMatch(value, @"\d+in") ? int.Parse(Regex.Match(value, @"\d+").Value) >= 59 && int.Parse(Regex.Match(value, @"\d+").Value) <= 76 : false);
 57.                             break;
 58.                         case FieldType.hcl:
 59.                             valid = value.Length == 7 && Regex.IsMatch(value, @"#[0-9a-f]+");
 60.                             break;
 61.                         case FieldType.ecl:
 62.                             valid = new[]{"amb", "blu", "brn", "gry", "grn", "hzl", "oth"}.Contains(value);
 63.                             break;
 64.                         case FieldType.pid:
 65.                             valid = value.Length == 9 && !Regex.IsMatch(value, @"\D");
 66.                             break;
 67.                     }
 68.                    
 69.                     if (valid)
 70.                         fields ^= (byte) (1 << (byte) fieldType); // jeśli warunek jest spełniony to ustawiamy odpowiedni bit na 1 (sztuczka z XORem i przusuwaniem bitów w masce)
 71.                 }
 72.             }
 73.            
 74.             Console.WriteLine($"There are {validPassports} valid passports"); // wypisujemy ile jest ostatecznie poprawnych paszportów
 75.         }
 76.     }
 77. }
RAW Paste Data