Advertisement
kamandos

HomeWork12

Jul 10th, 2022
757
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.42 KB | None | 0 0
 1. Използвайки scanf ограничете въвеждането на броя символи в целочислена
 2. променлива до 4.
 3. a. Декларирайте и втора променлива и с нов scanf въведете нови 5 символа.
 4.  
 5.  
 6.  
 7. #include<stdio.h>
 8.  
 9. int main()
 10. {
 11.     int c;
 12.     int a;
 13.     scanf("%d*c%d", &c,&a);
 14.     printf("%10d\n%10d", c,a);
 15.  
 16.     return 0;
 17. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement