Dang_Quan_10_Tin

HCN TS10 PTNK 2007-2008

Jan 15th, 2022
862
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define task "HCN"
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <cstdio>
 5. #include <algorithm>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. using ll = long long;
 10. using ld = long double;
 11.  
 12. constexpr int N = 1e2 + 5;
 13. int n, f[N];
 14. struct Rectangle
 15. {
 16.     int x, y, z, t;
 17.     bool operator<(const Rectangle &a) const
 18.     {
 19.         return x < a.x || (x == a.x && (y < a.y || (y == a.y && (z < a.z || (z == a.z && t < a.t)))));
 20.     }
 21. } a[N];
 22.  
 23. void Read()
 24. {
 25.     cin >> n;
 26.  
 27.     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 28.         cin >> a[i].x >> a[i].y >> a[i].z >> a[i].t;
 29. }
 30.  
 31. void Solve()
 32. {
 33.     sort(a + 1, a + n + 1);
 34.     // Sắp các hình chữ nhật tăng theo hoành độ và tung độ để duyệt tuần tự từ đầu tới cuối và cập nhật đáp án
 35.  
 36.     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 37.     {
 38.         f[i] = 1;
 39.  
 40.         for (int j = 1; j < i; ++j)
 41.             if (a[i].x >= a[j].x && a[i].y >= a[j].x && a[i].z <= a[j].z && a[i].t <= a[j].t)
 42.                 f[i] = max(f[i], f[j] + 1);
 43.     }
 44.  
 45.     cout << *max_element(f + 1, f + n + 1);
 46. }
 47.  
 48. int32_t main()
 49. {
 50.     ios::sync_with_stdio(0);
 51.     cin.tie(0);
 52.     cout.tie(0);
 53.     if (fopen(task ".INP", "r"))
 54.     {
 55.         freopen(task ".INP", "r", stdin);
 56.         freopen(task ".OUT", "w", stdout);
 57.     }
 58.  
 59.     Read();
 60.     Solve();
 61. }
 62.  
RAW Paste Data