SHARE
TWEET

8.1 Исти знаци (стрингови)

Mihajlo_K Mar 19th, 2019 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма во која од тастатура се читаат две низи од знаци (два стринга). Потоа да се направи споредба на знаците што се наоѓаат на исти позиции во двете текстуални низи, при што ако соодветните знаци се исти тогаш тие се заменуваат со знакот * во двете низи, а во спротивно - остануваат непроменети. На крај да се испечати вкупниот број на позиции во кои низите се совпаѓаат. Споредбата да се реализира со посебна функција која што на влез ги прима двете низи од знаци, а како резултат го враќа бројот на позиции во кои низите се совпаѓаат. Должината на двете низи може да биде различна. Задачата да се реши со помош на покажувачи. */
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <string.h>
 5. #include <ctype.h>
 6. #define MAX 100
 7.  
 8. int cmp(char *a, char *b)
 9. {
 10.     int i = 0, k = 0;
 11.     while(*(a+i) != '\0')
 12.     {
 13.         if(*(a+i) == *(b+i))
 14.         {
 15.             *(a+i) = '*';
 16.             *(b+i) = '*';
 17.             k++;
 18.         }
 19.         i++;
 20.     }
 21.     return k;
 22. }
 23. int main()
 24. {
 25.     int i;
 26.     char a[MAX], b[MAX], ch;
 27.     for(i = 0; i < MAX&&(ch = getchar())!='\n'; i++)
 28.     {
 29.         a[i] = ch;
 30.     }
 31.     a[i] = '\0';
 32.     for(i = 0; i < MAX && (ch = getchar())!='\n'; i++)
 33.     {
 34.         b[i] = ch;
 35.     }
 36.     b[i] = '\0';
 37.    
 38.     printf("%d\n", cmp(&a, &b));
 39.     printf("%s\n", a);
 40.     printf("%s\n", b);
 41.     return 0;
 42. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top