Advertisement
Ooker

Untitled

Aug 16th, 2022
760
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 12.05 KB | Source Code | 0 0
 1. digraph "next"{
 2. overlap=false
 3. style=rounded
 4. label="Công việc PMN";
 5. fontsize = 30
 6. labelloc="t";
 7. fontname="Lato";
 8.  
 9. node [ shape=plaintext style="filled, rounded" fontname="SVN-Avo" fillcolor="#c6cac3" ] //Reset style
 10. node [ shape=polygon ]
 11. "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu" [ label = "Hoàn thành thang đo kiểm tra\nlượng tóc vàng trên da đầu" ]
 12. "Lên danh sách những người phù hợp trong các trang kết nối TNV" [ label = "Lên danh sách những người phù\nhợp trong các trang kết nối TNV" ]
 13. "Thống nhất bảng tóc vàng tóc đen" [ label = "Thống nhất bảng tóc vàng tóc đen" ]
 14. "✔✔ Xây dựng bản đồ trong QC" [ label = "✔✔ Xây dựng bản đồ trong QC" ]
 15. "Seeding" [ label = "Seeding" ]
 16. "Khảo sát nhu cầu của từng thành viên" [ label = "Khảo sát nhu cầu của từng thành\nviên" ]
 17. "Làm các loại đồ thị" [ label = "Làm các loại đồ thị" ]
 18. "Khảo sát nhu cầu của từng thành viên" [ label = "Khảo sát nhu cầu của từng thành\nviên" ]
 19. "Liên hệ với LIN, SNPO" [ label = "Liên hệ với LIN, SNPO" ]
 20. "Khảo sát nhu cầu của từng thành viên" [ label = "Khảo sát nhu cầu của từng thành\nviên" ]
 21. "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện giữa những người làm truyền thông và Frankfurtian" [ label = "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện\ngiữa những người làm truyền\nthông và Frankfurtian" ]
 22. "Tìm hiểu về Frankfurt" [ label = "Tìm hiểu về Frankfurt" ]
 23. "Viết bài giới thiệu buổi nói chuyện + Mời các thành viên trong mạng lưới tìm chuyên gia" [ label = "Viết bài giới thiệu buổi nói\nchuyện + Mời các thành viên\ntrong mạng lưới tìm chuyên gia" ]
 24. "Đăng bài giới thiệu trong các group" [ label = "Đăng bài giới thiệu trong các\ngroup" ]
 25. "Mời người tìm hiểu sâu về tổ chức học đến tham gia" [ label = "Mời người tìm hiểu sâu về tổ\nchức học đến tham gia" ]
 26. "Mời người tìm hiểu sâu về chủ nghĩa cá nhân đến tham gia" [ label = "Mời người tìm hiểu sâu về chủ\nnghĩa cá nhân đến tham gia" ]
 27. "Mời người tìm hiểu sâu về tâm lý học nhân văn đến tham gia" [ label = "Mời người tìm hiểu sâu về tâm lý\nhọc nhân văn đến tham gia" ]
 28. "Mời người tìm hiểu sâu về nghịch lý của lý tính đến tham gia" [ label = "Mời người tìm hiểu sâu về nghịch\nlý của lý tính đến tham gia" ]
 29. "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện giữa những người làm truyền thông và Frankfurtian" [ label = "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện\ngiữa những người làm truyền\nthông và Frankfurtian" ]
 30. "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện giữa những người kiện nhau" [ label = "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện\ngiữa những người kiện nhau" ]
 31. "Lên danh sách những người phù hợp trong các trang kết nối TNV" [ label = "Lên danh sách những người phù\nhợp trong các trang kết nối TNV" ]
 32. "Phỏng vấn TNV xin tham gia" [ label = "Phỏng vấn TNV xin tham gia" ]
 33. "✔ Thống nhất quy trình khi có người mới đăng ký làm TNV" [ label = "✔ Thống nhất quy trình khi có\nngười mới đăng ký làm TNV" ]
 34. "Bàn về thế mạnh của QC" [ label = "Bàn về thế mạnh của QC" ]
 35. "Tạo thang đo cho các kết quả mong muốn" [ label = "Tạo thang đo cho các kết quả\nmong muốn" ]
 36. "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu" [ label = "Hoàn thành thang đo kiểm tra\nlượng tóc vàng trên da đầu" ]
 37. "Hoàn thành bảng khảo sát TNV định kỳ" [ label = "Hoàn thành bảng khảo sát TNV\nđịnh kỳ" ]
 38. "Giao cho các thành viên làm khảo sát" [ label = "Giao cho các thành viên làm khảo\nsát" ]
 39.  
 40.  
 41.  
 42. //All next nodes
 43.  
 44. node [ shape=polygon ]
 45. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" [ label = "Tổ chức các buổi nói chuyện về\ntóc vàng tóc đen" ]
 46. "Kết nối với các tổ chức khác" [ label = "Kết nối với các tổ chức khác" ]
 47. "Giao cho các thành viên làm khảo sát" [ label = "Giao cho các thành viên làm khảo\nsát" ]
 48. "Xây dựng cộng đồng lớn mạnh" [ label = "Xây dựng cộng đồng lớn mạnh" ]
 49. "Tuyển thêm TNV" [ label = "Tuyển thêm TNV" ]
 50. "Tổ chức những buổi đối thoại giữa Frankfurtian và người làm truyền thông" [ label = "Tổ chức những buổi đối thoại\ngiữa Frankfurtian và người làm\ntruyền thông" ]
 51. "Tìm hiểu tính hiệu quả của các chương trình đối thoại trước đây" [ label = "Tìm hiểu tính hiệu quả của các\nchương trình đối thoại trước đây" ]
 52. "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu" [ label = "Hoàn thành thang đo kiểm tra\nlượng tóc vàng trên da đầu" ]
 53. "Tuyển thêm TNV" [ label = "Tuyển thêm TNV" ]
 54. "Đảm bảo các TNV quen với quy trình làm việc" [ label = "Đảm bảo các TNV quen với quy\ntrình làm việc" ]
 55. "Hướng dẫn người mới làm quen với văn hoá tổ chức" [ label = "Hướng dẫn người mới làm quen với\nvăn hoá tổ chức" ]
 56. "Tuyển thêm TNV" [ label = "Tuyển thêm TNV" ]
 57. "Hướng dẫn người mới làm quen với văn hoá tổ chức" [ label = "Hướng dẫn người mới làm quen với\nvăn hoá tổ chức" ]
 58. "Truyền thông kế hoạch hành động" [ label = "Truyền thông kế hoạch hành động" ]
 59. "Đánh giá sự hiệu quả của kế hoạch hành động" [ label = "Đánh giá sự hiệu quả của kế\nhoạch hành động" ]
 60. "Lên kế hoạch gây quỹ" [ label = "Lên kế hoạch gây quỹ" ]
 61. "Lên kế hoạch tuyển TNV" [ label = "Lên kế hoạch tuyển TNV" ]
 62. "Đánh giá mức độ hiểu biết của thành viên với tổ chức" [ label = "Đánh giá mức độ hiểu biết của\nthành viên với tổ chức" ]
 63. "Tăng tỉ lệ tương tác của những người ít tương tác trong group" [ label = "Tăng tỉ lệ tương tác của những\nngười ít tương tác trong group" ]
 64. "Quảng bá các bài viết về tự trị trong các group đối tượng" [ label = "Quảng bá các bài viết về tự trị\ntrong các group đối tượng" ]
 65.  
 66.  
 67. //EDGES
 68. //====================
 69.  
 70. edge [ penwidth=1 ]
 71.  
 72. //All Công việc thành phần edges
 73.  
 74. edge [ penwidth=1 style=solid ]
 75. "Tạo thang đo cho các kết quả mong muốn" -> "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu"
 76. "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu" -> "Thống nhất bảng tóc vàng tóc đen"
 77. "Xây dựng cộng đồng lớn mạnh" -> "Seeding"
 78. "Tăng tỉ lệ tương tác của những người ít tương tác trong group" -> "Làm các loại đồ thị"
 79. "Tăng tỉ lệ tương tác của những người ít tương tác trong group" -> "Khảo sát nhu cầu của từng thành viên"
 80. "Kết nối với các tổ chức khác" -> "Liên hệ với LIN, SNPO"
 81. "Tổ chức những buổi đối thoại giữa Frankfurtian và người làm truyền thông" -> "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện giữa những người làm truyền thông và Frankfurtian"
 82. "Tổ chức những buổi đối thoại giữa Frankfurtian và người làm truyền thông" -> "Tìm hiểu về Frankfurt"
 83. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Viết bài giới thiệu buổi nói chuyện + Mời các thành viên trong mạng lưới tìm chuyên gia"
 84. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Đăng bài giới thiệu trong các group"
 85. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Mời người tìm hiểu sâu về tổ chức học đến tham gia"
 86. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Mời người tìm hiểu sâu về chủ nghĩa cá nhân đến tham gia"
 87. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Mời người tìm hiểu sâu về tâm lý học nhân văn đến tham gia"
 88. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Mời người tìm hiểu sâu về nghịch lý của lý tính đến tham gia"
 89. "Tìm hiểu tính hiệu quả của các chương trình đối thoại trước đây" -> "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện giữa những người làm truyền thông và Frankfurtian"
 90. "Tìm hiểu tính hiệu quả của các chương trình đối thoại trước đây" -> "Tìm hiểu những nỗ lực trò chuyện giữa những người kiện nhau"
 91. "Tuyển thêm TNV" -> "Lên danh sách những người phù hợp trong các trang kết nối TNV"
 92. "Tuyển thêm TNV" -> "Phỏng vấn TNV xin tham gia"
 93. "Lên kế hoạch tuyển TNV" -> "✔ Thống nhất quy trình khi có người mới đăng ký làm TNV"
 94. "Lên kế hoạch gây quỹ" -> "Bàn về thế mạnh của QC"
 95. "Đánh giá mức độ hiểu biết của thành viên với tổ chức" -> "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu"
 96. "Đánh giá mức độ hiểu biết của thành viên với tổ chức" -> "Hoàn thành bảng khảo sát TNV định kỳ"
 97. "Đánh giá mức độ hiểu biết của thành viên với tổ chức" -> "Giao cho các thành viên làm khảo sát"
 98.  
 99. edge [ penwidth=1 ]
 100.  
 101. //All next edges
 102.  
 103. edge [ penwidth=1 style=dashed ]
 104. "Thống nhất bảng tóc vàng tóc đen" -> "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen"
 105. "Lên kế hoạch sử dụng nguồn lực từ hệ sinh thái phi lợi nhuận" -> "Kết nối với các tổ chức khác"
 106. "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu" -> "Giao cho các thành viên làm khảo sát"
 107. "Tăng tỉ lệ tương tác trong group" -> "Xây dựng cộng đồng lớn mạnh"
 108. "Truyền thông chiến lược của QC" -> "Tuyển thêm TNV"
 109. "Tổ chức những buổi nói chuyện về lý thuyết phê phán Frankfurt cho người làm truyền thông và thời trang" -> "Tổ chức những buổi đối thoại giữa Frankfurtian và người làm truyền thông"
 110. "Tổ chức những buổi nói chuyện về giá trị của việc kiên trì đối thoại đến cùng thì thôi" -> "Tìm hiểu tính hiệu quả của các chương trình đối thoại trước đây"
 111. "Tổ chức các buổi nói chuyện về tóc vàng tóc đen" -> "Hoàn thành thang đo kiểm tra lượng tóc vàng trên da đầu"
 112. "Tạo động lực nội sinh cho TNV" -> "Tuyển thêm TNV"
 113. "✔✔ Xây dựng bản đồ trong QC" -> "Đảm bảo các TNV quen với quy trình làm việc"
 114. "✔✔ Xây dựng bản đồ trong QC" -> "Hướng dẫn người mới làm quen với văn hoá tổ chức"
 115. "Lên kế hoạch tuyển TNV" -> "Tuyển thêm TNV"
 116. "Làm quy trình hướng dẫn người mới làm quen với văn hoá tổ chức" -> "Hướng dẫn người mới làm quen với văn hoá tổ chức"
 117. "Làm kế hoạch hành động" -> "Truyền thông kế hoạch hành động"
 118. "Làm kế hoạch hành động" -> "Đánh giá sự hiệu quả của kế hoạch hành động"
 119. "Làm kế hoạch hành động" -> "Lên kế hoạch gây quỹ"
 120. "Làm kế hoạch hành động" -> "Lên kế hoạch tuyển TNV"
 121. "Hướng dẫn người mới làm quen với văn hoá tổ chức" -> "Đánh giá mức độ hiểu biết của thành viên với tổ chức"
 122. "Đánh giá mức độ hiểu biết của thành viên với tổ chức" -> "Tăng tỉ lệ tương tác của những người ít tương tác trong group"
 123. "Khảo sát những người thực hành ngành phát triển về suy nghĩ của họ về QC" -> "Quảng bá các bài viết về tự trị trong các group đối tượng"
 124.  
 125. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement