Mihajlo_K

8.4 Средување на стринг

Mar 19th, 2019
69
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма во која од тастатура се чита текстуална низа. Да се промени низата така што ќе се сортира и од неа ќе се отстранат празните места и знаците што се повторуваат. Промената на низа да се реализира со посебна функција. Да не се прави разлика меѓу мали и големи букви. НЕ е дозволено користење на помошна низа. */
 2.  
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <string.h>
 5. #include <ctype.h>
 6.  
 7. void swap(char *xp, char *yp)
 8. {
 9.     char temp = *xp;
 10.     *xp = *yp;
 11.     *yp = temp;
 12. }
 13.  
 14. void bubbleSort(char arr[], int n)
 15. {
 16.     int i, j;
 17.     for (i = 0; i < n-1; i++)
 18.  
 19.  
 20.     for (j = 0; j < n-i-1; j++)
 21.         if (arr[j] > arr[j+1])
 22.     swap(&arr[j], &arr[j+1]);
 23.     }
 24.  
 25. void sort(char *c)
 26. {
 27.     int i,j=0,k,flag;
 28.     for(i=0;*(c+i)!='\0';i++)
 29.     {
 30.         if(isupper(*(c+i)))
 31.         {
 32.             *(c+i)=tolower(*(c+i));
 33.         }
 34.     }
 35.     for(i=0;*(c+i)!='\0';i++)
 36.     {
 37.         flag=1;
 38.         for(k=0;k <j; k++){
 39.             if(*(c+i)==*(c+k))
 40.             {
 41.                 flag=0;
 42.             }
 43.         }
 44.     if(flag)
 45.     {
 46.         if(isalpha(*(c+i)))
 47.         {
 48.             *(c+j)=*(c+i);
 49.             j++;
 50.         }
 51.     }
 52.     }
 53.     *(c+j)='\0';
 54.     bubbleSort(c,strlen(c));
 55. }
 56.  
 57. int main()
 58. {
 59.     char firstStr[100];
 60.     int i=0;
 61.     char l;
 62.     while((l=getchar())!='\n')
 63.     {
 64.         *(firstStr+i)=l;
 65.         i++;
 66.     }
 67.     *(firstStr+i)='\0';
 68.  
 69.     sort(firstStr);
 70.  
 71.     printf("%s",firstStr);
 72.  
 73.     return 0;
 74. }
RAW Paste Data