Advertisement
193030

DR 6.2 pochti gotova

Nov 26th, 2021
689
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 1.99 KB | None
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. struct Node
 5. {
 6.     void* data;
 7.     struct Node* one;
 8.     struct Node* two;
 9. };
 10. static struct Node* rootSavedRight;
 11.  
 12.  
 13. void prnint(void* p)
 14. {
 15.     printf("%d ", *(int*)p);
 16. }
 17.  
 18. void BTreeFlattering(struct Node* root, struct Node** head)
 19. {
 20.     static struct Node* prev = NULL;
 21.  
 22.     if (root == NULL)
 23.     {
 24.         rootSavedRight = prev; // Запазваме най-крайният възел
 25.         return;
 26.     }
 27.     BTreeFlattering(root->one, head);
 28.     if (prev == NULL)
 29.     {
 30.         *head = root;
 31.     }
 32.     else
 33.     {
 34.         root->one = prev;
 35.         prev->two = root;
 36.     }
 37.     prev = root;
 38.  
 39.     BTreeFlattering(root->two, head);
 40. }
 41.  
 42.  
 43. struct Node* newNode(int data)
 44. {
 45.     void* p = malloc(sizeof(data));
 46.     *(int*)p = data;
 47.     struct Node* t = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
 48.     t->data = p;
 49.     t->one = NULL;
 50.     t->two = NULL;
 51.     return t;
 52. }
 53.  
 54. void printList(struct Node* p)
 55. {
 56.     printf("\n");
 57.     static struct Node* root;
 58.     if (root == NULL)
 59.         root = p;
 60.     while(p!=NULL)
 61.     {
 62.         prnint(p->data);
 63.         p = p->two;
 64.         if (p == root) // Възлите на цикъла започват да се повтарят
 65.             break;
 66.     }
 67. }
 68.  
 69.  
 70. void inorder(struct Node*p)
 71. {
 72.     if (!p)
 73.         return;
 74.     inorder(p->one);
 75.     prnint(p->data);
 76.     inorder(p ->two);
 77. }
 78.  
 79. int main()
 80. {
 81.    
 82.     struct Node* root = newNode(2);
 83.     root->one = newNode(4);
 84.     root->two = newNode(19);
 85.     root->one->one = newNode(7);
 86.     root->one->two = newNode(10);
 87.     root->two->one = newNode(22);
 88.  
 89.     struct Node* head = NULL;
 90.     printf("printirame inorder \n");
 91.     inorder(root); // Принтиране на дървото в инфиксен ред
 92.  
 93.     // Преобразуване на дървото в списък
 94.     // инфиксен ред
 95.     BTreeFlattering(root, &head);
 96.  
 97.     // Свързване на последния с първия елемент на списъка,
 98.     // за да стане цикличен
 99.     rootSavedRight->two = head;
 100.     head->one = rootSavedRight;
 101.  
 102.     // Принтиране на цикличния списък
 103.     printList(head);;
 104. }
 105.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement