Advertisement
kamandos

HomeWork13

Jul 10th, 2022
793
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.35 KB | None | 0 0
 1. Използвайки scanf съберете в отделни променливи и принтирайте данните за
 2. две имена, пол, любим музикален стил.
 3.  
 4.  
 5.  
 6. #include<stdio.h>
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int c;
 11.     int a;
 12.     scanf_s("%4d" &c);
 13.     scanf_s("%5d" &a);
 14.     printf("%d,%d", a,b);
 15.  
 16.     return 0;
 17. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement