SHARE
TWEET

5.3 Длапки во матрица

Mihajlo_K Mar 19th, 2019 119 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* За соседни елементи на еден елемент x во матрица се сметаат следните 4:
 2.  
 3. елементот кој се наоѓа точно над x
 4. елементот точно под x
 5. елементот лево од x
 6. елементот десно од x
 7. Длапка во матрица претставува елемент чија вредност е стриктно помала од вредноста на сите постоечки соседни елементи.
 8. На влез се дадени два цели броја, димензии на матрицата, m и n (m<=100, n<=100), и елементите на матрица со димензии mxn кои се цели броеви. Да се најдат и отпечатат вредностите на сите длапки во дадената матрица. Eлементите треба да се печатат по редослед на појавување од лево кон десно и одгоре-надолу.
 9.  
 10. Пример:
 11. _Влез:_                   _Излез:_
 12.                          
 13. 4 4                        0 7
 14. 3 3 1 1
 15. 6 4 0 2
 16. 8 3 3 9
 17. 7 8 8 9  */
 18.  
 19. #include <stdio.h>
 20. int main()
 21. {
 22.     int m, n, i, j;
 23.     scanf("%d%d", &m, &n);
 24.     int a[m][n];
 25.    
 26.     for(i = 0; i < m; i++)
 27.     {
 28.         for(j = 0; j < n; j++)
 29.         {
 30.             scanf("%d", &a[i][j]);
 31.         }
 32.     }
 33.     for(i = 0; i < m; i++)
 34.     {
 35.         for(j = 0; j < n; j++)
 36.         {
 37.             if(i == 0)
 38.             {
 39.                 if(j == 0)
 40.                 {
 41.                     if(a[i][j] < a[i][j+1]&&a[i][j] < a[i+1][j])
 42.                     {
 43.                         printf("%d ", a[i][j]);
 44.                     }
 45.                 }
 46.                 if(j == n-1)
 47.                 {
 48.                     if(a[i][j] < a[i][j-1]&&a[i][j] < a[i+1][j])
 49.                     {
 50.                         printf("%d ", a[i][j]);
 51.                     }
 52.                 }
 53.                 if(j != 0&&j != n-1)
 54.                 {
 55.                     if(a[i][j] < a[i][j-1] && a[i][j] < a[i+1][j] && a[i][j] < a[i][j+1])
 56.                     {
 57.                         printf("%d ", a[i][j]);
 58.                     }
 59.                 }
 60.             }
 61.             if(j == 0)
 62.             {
 63.                 if(i == m-1)
 64.                 {
 65.                     if(a[i][j] < a[i][j+1] && a[i][j] < a[i-1][j])
 66.                     {
 67.                         printf("%d ", a[i][j]);
 68.                     }
 69.                 }
 70.                 if(i != 0 && i != m-1)
 71.                 {
 72.                     if(a[i][j] < a[i-1][j] && a[i][j] < a[i][j+1] && a[i][j] < a[i+1][j])
 73.                     {
 74.                         printf("%d ", a[i][j]);
 75.                     }
 76.                 }
 77.             }
 78.             if(i == m-1)
 79.             {
 80.                 if(j == n-1)
 81.                 {
 82.                     if(a[i][j] < a[i-1][j] && a[i][j] < a[i][j-1])
 83.                     {
 84.                         printf("%d ", a[i][j]);
 85.                     }
 86.                 }
 87.                 if(j != 0 && j != n-1)
 88.                 {
 89.                     if(a[i][j] < a[i][j-1] && a[i][j] < a[i-1][j] && a[i][j] < a[i][j+1])
 90.                     {
 91.                         printf("%d ", a[i][j]);
 92.                     }
 93.                 }
 94.             }
 95.             if(j == n-1)
 96.             {
 97.                 if(i != 0 && i != m-1)
 98.                 {
 99.                     if(a[i][j] < a[i-1][j] && a[i][j] < a[i][j-1] && a[i][j] < a[i+1][j])
 100.                     {
 101.                         printf("%d ", a[i][j]);
 102.                     }
 103.                 }
 104.             }
 105.             if(i != 0 && j != 0 && i != m-1 && j != n-1)
 106.             {
 107.                 if(a[i][j] < a[i-1][j] && a[i][j] < a[i][j+1] && a[i][j] < a[i+1][j] && a[i][j] < a[i][j-1])
 108.                 {
 109.                     printf("%d ", a[i][j]);
 110.                 }
 111.             }
 112.         }
 113.     }
 114.     return 0;
 115. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top