AnhVan1712

Đếm số lượng xuất hiện các chữ cái (không phân biệt hoa thường) trong một chuỗi

Jan 7th, 2021
514
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. void xuLy(char s[100],char bangchucai[26], int kq[26]);
 4. void xuat (char bangchucai[26], int kq[26]);
 5. int main ()
 6. {
 7.     char s[100];
 8.     gets(s);
 9.     char bangchucai[26];
 10.     int kq[26]={0};
 11.     xuLy (s,bangchucai,kq);
 12.     xuat(bangchucai,kq);
 13.     return 0;
 14. }
 15. void xuLy(char s[100],char bangchucai[26], int kq[26])
 16. {
 17.     // Ham tao chuoi luu bang chu cai
 18.     int i=0;
 19.     for (char z='A';z<='Z';z++)
 20.     {
 21.         bangchucai[i++]=z;
 22.     }
 23.     bangchucai[i]='\0';
 24.  
 25.     // Tien hanh dem
 26.     int l=strlen (s);
 27.     char *tmp;
 28.     tmp=strupr(s);
 29.     for (i=0;i<l;i++)
 30.     {
 31.         kq[tmp[i]-'A']++;
 32.     }
 33. }
 34. void xuat (char bangchucai[26], int kq[26])
 35. {
 36.     for (int i=0;i<26;i++)
 37.     {
 38.         if (kq[bangchucai[i]-'A']>0)
 39.         {
 40.             printf ("%c %d\n",bangchucai[i],kq[bangchucai[i]-'A']);
 41.         }
 42.     }
 43. }
RAW Paste Data