Mihajlo_K

4.5 Огледални броеви

Mar 17th, 2019
66
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Од стандарден влез се чита цел број N. Потоа се вчитуваат N низи од цели броеви (со максимална должина од 100 елементи), при што за секоја прво се внесува должината на низата, а потоа сите елементи на низата.
 2.  
 3. Да се напише програма која за секоја низа ќе ја отпечати сумата на сите еднакви огледални броеви во низата (огледални броеви се првиот и последниот, вториот и претпоследниот, итн…).
 4.  
 5. пример влез:                                 излез:
 6. 3                                            4   (2 + 2)
 7. 5 7 2 5 2 8                                  8   (1 + 1 + 3 + 3)
 8. 6 1 2 3 3 1 1                                24  (8 + 8 + 4 + 4)
 9. 8 8 4 8 3 2 1 4 8 */
 10.  
 11. #include <stdio.h>
 12. int main(){
 13.     int n,i,j,k;
 14.     scanf("%d",&n);
 15.     for(i=0;i<n;i++){
 16.         int z;
 17.         scanf("%d",&z);
 18.         int a[z];
 19.         for(j=0;j<z;j++){
 20.             scanf("%d",&a[j]);
 21.         }
 22.         int zbir=0;
 23.         for(j=0;j<z/2;j++){
 24.             if(a[j]==a[z-1-j]){
 25.                 zbir+=2*a[j];
 26.             }
 27.         }
 28.         printf ("%d\n",zbir);  
 29.     }
 30.     return 0;
 31. }
RAW Paste Data