Advertisement
kamandos

HomeWork11

Jul 10th, 2022
674
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.34 KB | None | 0 0
 1. Използвайки scanf въведете две последователни числа 456v893, в две
 2. променливи, чрез заместване на символа със %*c.
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. #include<stdio.h>
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     int c;
 13.     int a;
 14.     scanf("%d%*c%d", &c,&a);
 15.     printf("%d\n%d", c,a);
 16.  
 17.     return 0;
 18. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement