Dang_Quan_10_Tin

TOP HSGTPHCM L9 2016-2017

Jan 15th, 2022
692
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define task "TOP"
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <cstdio>
 5. #include <queue>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. using ll = long long;
 10. using ld = long double;
 11.  
 12. constexpr int N = 1e2 + 5;
 13. int n, m, h[N][N];
 14. int vis[N][N], mark; // Mảng đánh dấu
 15. bool OnTop[N][N];
 16.  
 17. void Read()
 18. {
 19.     cin >> n >> m;
 20.  
 21.     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 22.         for (int j = 1; j <= m; ++j)
 23.             cin >> h[i][j];
 24. }
 25.  
 26. bool BFS(int x, int y) // Các ô có thể đến được từ ô (x, y) mà không cần "đi xuống"
 27. {
 28.     queue<pair<int, int>> q;
 29.     q.emplace(x, y);
 30.     ++mark; // Ta sử dụng kĩ thuật đánh dấu bằng số nguyên để tránh việc phải khởi tạo lại mảng đánh dấu
 31.  
 32.     vis[x][y] = mark;
 33.  
 34.     while (!q.empty())
 35.     {
 36.         pair<int, int> c = q.front();
 37.         q.pop();
 38.  
 39.         if (h[c.first][c.second] > h[x][y]) // Có thể "đi lên" ô cao hơn
 40.             return true;
 41.  
 42.         for (int i = -1; i <= 1; ++i)
 43.             for (int j = -1; j <= 1; ++j)
 44.             {
 45.                 int u = c.first + i,
 46.                     v = c.second + j;
 47.  
 48.                 if (u > 0 && u <= n && v > 0 && v <= m) // Ô này vẫn nằm trong đồn điền nhà Tý
 49.                     if (h[u][v] >= h[x][y] && vis[u][v] != mark)
 50.                     {
 51.                         vis[u][v] = mark;
 52.                         q.emplace(u, v);
 53.                     }
 54.             }
 55.     }
 56.  
 57.     return false;
 58. }
 59.  
 60. void Solve()
 61. {
 62.     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 63.         for (int j = 1; j <= m; ++j)
 64.             OnTop[i][j] = !BFS(i, j); // Không thể đến được ô cao hơn mà không "đi xuống"
 65.  
 66.     int ans(0);
 67.  
 68.     for (int i = 1; i <= n; ++i)
 69.         for (int j = 1; j <= m; ++j)
 70.             if (OnTop[i][j])
 71.             {
 72.                 if (OnTop[i - 1][j - 1] || OnTop[i - 1][j] || OnTop[i - 1][j + 1] || OnTop[i][j - 1])
 73.                     ;
 74.                 else
 75.                     ++ans;
 76.             }
 77.  
 78.     cout << ans;
 79. }
 80.  
 81. int32_t main()
 82. {
 83.     ios::sync_with_stdio(0);
 84.     cin.tie(0);
 85.     cout.tie(0);
 86.     if (fopen(task ".INP", "r"))
 87.     {
 88.         freopen(task ".INP", "r", stdin);
 89.         freopen(task ".OUT", "w", stdout);
 90.     }
 91.  
 92.     Read();
 93.     Solve();
 94. }
 95.  
RAW Paste Data