Advertisement
manhgheptamsu

Share Key&Giúp Activate Windows 7/8/8.1/10 Và Office All

Aug 8th, 2015
62,586
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Home Group
 2. https://www.facebook.com/groups/bacsymaytinhonline/
 3. #Home Page
 4. https://www.facebook.com/pages/Share-Key-Gi%C3%BAp-Activate-Windows-v%C3%A0-Office-T%E1%BA%A5t-C%E1%BA%A3-C%C3%A1c-Phi%C3%AAn-B%E1%BA%A3n/906023256104032
 5. #Hướng Dẫn Kích Hoạt Windows/ Office Qua Phone
 6. https://www.youtube.com/watch?v=YMGNXntxjQc
 7.  
 8. ☛Win 8.1 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK
 9. slmgr.vbs -ipk TNXR9-K3KVT-RHXXF-4HDTY-RCYDQ
 10. slmgr.vbs -ipk CKQMQ-DNPGJ-2FQGT-M3Q2W-Q68K3
 11. slmgr.vbs -ipk X8CDQ-YQN7F-KJYGD-9B69F-GXWK3
 12. slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
 13. slmgr.vbs -ipk YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D
 14.  
 15.  
 16.  
 17. slmgr.vbs -ipk TJN7V-8QPDB-JGWDY-XHQVK-2YRX3
 18. slmgr.vbs -ipk CKQMQ-DNPGJ-2FQGT-M3Q2W-Q68K3
 19. slmgr.vbs -ipk D8WKN-TCP8R-446BY-4WFC9-YDVQQ
 20. slmgr.vbs -ipk FP3HT-N6WT3-2QTM2-WYX73-PYRX3
 21. slmgr.vbs -ipk FVR6G-2CNMG-8XD8M-4FD3M-HT8K3
 22. slmgr.vbs -ipk G9232-43NT3-CKKQM-KV38W-YPYDQ
 23. slmgr.vbs -ipk GKXM3-NXWGK-6BHWC-RDCQD-VXKHD
 24. slmgr.vbs -ipk GNMHK-4QG9B-9R7B2-2RBH7-VT8K3
 25. slmgr.vbs -ipk GXGWN-2HFY4-983QV-PBQ37-4CYDQ
 26. slmgr.vbs -ipk H8MNV-Q74W8-WQGM3-H7QGK-7XKHD
 27. slmgr.vbs -ipk HNKQW-9PCW7-F8JCK-RYQRR-HQVQQ
 28. slmgr.vbs -ipk HQ72K-6TN3M-T7RMM-MYRQ7-X74X3
 29. slmgr.vbs -ipk HXK2N-K4X3V-MP62H-C8PP2-HH4X3
 30. slmgr.vbs -ipk JFN3P-8T9RB-MJYK7-KXT63-QRQ3Q
 31. slmgr.vbs -ipk N4GR3-M678B-42C23-HR46C-6JD3Q
 32. slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
 33. slmgr.vbs -ipk YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D
 34. =================================================================================
 35. ☛Windows 8/8.1 RTM Pro Phone Activation RETAIL Keys
 36. slmgr.vbs -ipk DKHNM-P27B9-X2GDK-32F93-C36TM
 37. slmgr.vbs -ipk N98CX-FXKMP-KYT2V-HD2YD-TCM9B
 38. slmgr.vbs -ipk 8RNK4-KHDMT-MB24B-CC84M-K74XB
 39. slmgr.vbs -ipk NFMQT-K2JR2-PFDKJ-9884C-27HPY
 40. slmgr.vbs -ipk QMNHG-QD76H-JGX2B-K28WH-CYRXB
 41. slmgr.vbs -ipk N3J48-3MD4V-4XPFR-WWGKH-9BQG7
 42. slmgr.vbs -ipk YK3B9-NPJMG-QPJHG-BPMPP-V8MQH
 43. slmgr.vbs -ipk 7VNB4-GM4XQ-XK7VR-RC3M3-9D4DH
 44. slmgr.vbs -ipk N94XJ-YM62F-Y4WD8-RGPRD-FM2KV
 45. slmgr.vbs -ipk 7JY22-6NJDM-44YKG-PTYYM-88CKV
 46. =================================================================================
 47. Windows 8/8.1 Pro N Phone Activation Retail Keys:
 48. slmgr.vbs -ipk W43NV-TT6P4-QRRG3-KM9YM-YWP6P
 49. slmgr.vbs -ipk CFNR6-CJ4H6-VGYMB-RJBXD-JTXGP
 50. slmgr.vbs -ipk FJQWT-82NHX-VBHF7-W4GXV-2R26P
 51. slmgr.vbs -ipk 4QBN7-YWDH8-44FV8-G89GV-9BRXC
 52. slmgr.vbs -ipk 83NGM-PF78Y-C7R4B-HRWVF-X2C6P
 53. ===============================================================================
 54. ☛Windows 8/8.1 RTM Pro WMC Phone Activation RETAIL Keys
 55. Inbox............................
 56. =================================================================================
 57. Windows 8/8.1 RTM Core OEM:DM Phone Activation Retail Keys
 58. slmgr.vbs -ipk PVYN8-KR4D8-WW3H2-9MDKP-XTMCT
 59. slmgr.vbs -ipk 6DBQ4-NQR69-QJ89W-M8P2D-MDVPT
 60. slmgr.vbs -ipk KYNY4-GXVYJ-27RVM-2WBF2-BTB86
 61. slmgr.vbs -ipk JNJF4-CRP36-T4DKP-T4J8Y-X4Q2T
 62. slmgr.vbs -ipk M7FBK-46N4H-4MRJW-VJM87-8HRDD
 63. slmgr.vbs -ipk 4QM4M-YNY7B-JJPR8-JVCTC-V8MQD
 64. slmgr.vbs -ipk T6KNC-T4F7K-MBV86-VP9PC-J4YQD
 65. slmgr.vbs -ipk T8NF9-9CXGP-FFG9G-B42YW-7FPKQ
 66. slmgr.vbs -ipk 4YNMT-VF6HG-DBWXB-63WJG-J2KT3
 67. slmgr.vbs -ipk MMVNJ-TKFX4-QQRXD-QT4R4-JHTR7
 68. slmgr.vbs -ipk BNHCC-63HK8-WWPG4-46T28-HMFD7
 69. slmgr.vbs -ipk 94TBR-XN8D7-PKKYC-K4TCG-CGV37
 70. slmgr.vbs -ipk 9BKG2-N6BJQ-3YHDC-YGCM2-PGV37
 71. =================================================================================
 72. ☛ Key Win 8.1 Core Single Language OEM
 73. Inbox........................
 74. =================================================================================
 75. ☛ Key Win 8 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK
 76. slmgr.vbs -ipk 6HNGQ-K8XKV-DRX4J-4F4H3-FM2K2
 77. slmgr.vbs -ipk 969QK-NTMRQ-TYKBM-K7PQC-D667C
 78. slmgr.vbs -ipk 6RMN4-XK9DJ-6T334-QYKH9-4JMQP
 79. slmgr.vbs -ipk 3HQ98-HN992-9JQQW-T77TK-DYFDP
 80. slmgr.vbs -ipk N82B8-WW4HQ-3X4CB-M3C33-3PBQP
 81. slmgr.vbs -ipk NP4R6-HB794-TRQGC-BQ3F8-J8CK2
 82. slmgr.vbs -ipk J6T6W-4GN3Q-PWGMQ-XBWY8-TQ4DP
 83. slmgr.vbs -ipk N7KXX-JRC93-TGJWY-872DC-3YFDP
 84. slmgr.vbs -ipk KKNRQ-R4M88-29PTV-4KR2C-P9T7C
 85. slmgr.vbs -ipk TVP9M-C6N6Q-QGKM4-CFKBJ-Q667C
 86. slmgr.vbs -ipk 6NY77-QT79Q-GJV7B-4JGMQ-FM2K2
 87. slmgr.vbs -ipk G6F37-N96Q2-343P4-P2KR4-3667C
 88. slmgr.vbs -ipk N88VY-3PT6P-46WX3-JX8RY-R6V3P
 89. slmgr.vbs -ipk 6N67V-VFHPV-RJY8M-69RMC-6JCK2
 90. slmgr.vbs -ipk 8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP
 91. =========================================================================================
 92. ☛Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key
 93. 2FRDG-M8N7V-HXX4B-JTWQQ-WQHT7
 94. 8TVQN-HPXXK-R76G4-XB6Y6-VCCDH
 95. 9NW4K-C3D7G-HWVRK-MRRQ6-68YG7
 96. B7QWN-C97KJ-XQ43H-7RTDH-WK6XV
 97. BNQWW-X4422-FCXD8-JPT37-PWC9V
 98. GKBT9-3N6YV-6FBYK-7M89F-Q9JQH
 99. HRVQK-JNYXX-XPPQV-M3GQF-3C8QH
 100. NF9FR-4PPYT-3KQWG-C2JWD-GF2DH
 101. NVVXY-V6PTQ-JHRQP-FF33Q-628QH
 102. QPVHP-N23RV-HFD3C-GKM29-JW9KV
 103. =========================================================================================
 104. ☛Office 2013 Visio Pro Volume License MAK Key
 105. 2XQNB-VT69T-48TY7-D44P3-4GBJF
 106. 88YWN-84K3Q-QK34X-V26H9-T8YJF
 107. DF3CN-C3MCF-9J7JD-JBT6B-39JRR
 108. FQ3N7-DRB2X-MYFCY-RJXV3-PYQ8F
 109. KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F
 110. NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R
 111. =========================================================================================
 112. ☛Office 2013 Project Pro Volume License MAK Key
 113. HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M
 114. K9N7G-PMTWK-86CTF-K98HR-QGKJY
 115. 9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB
 116. BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB
 117. Không kích hoạt được online thì chuyển qua by phone nhé
 118. =========================================================================================
 119. ☛Office 2013 Standard Volume License MAK Keys
 120. KCH83-6NGDV-B8QCM-3D862-TMQ6V 4368 lượt
 121. vẫn còn key online inbox teanviewer nhé
 122. Không kích hoạt được online thì chuyển qua by phone nhé
 123. =========================================================================================
 124. ☛Office 2010 RTM ProPlus MAK
 125. YWRX9-HK8WG-VRG7G-2MKQG-YHWK2 Số lượt kích hoạt: 1399
 126. 24BY7-DDW8D-RYFQV-J9DYT-RJJWX Số lượt kích hoạt: 660
 127. YJCF7-Q8Q44-P9QP3-68QW8-RVMCT Số lượt kích hoạt: 600
 128. HTRTG-V9WFH-WMG76-MFDKW-6B8KQ Số lượt kích hoạt: 320
 129. D8WFJ-CWWHG-KK7CC-FTGKR-VXGMQ Số lượt kích hoạt: 210
 130. TMX64-C8QT3-V3324-KPRHX-MGQXV Số lượt kích hoạt: 78
 131. 2YGK2-RVX2T-GVBHX-CYVMR-37C6D Số lượt kích hoạt: 35
 132. Q6RMC-TY4G8-VFCTP-PM6RK-86QYH Số lượt kích hoạt: 15
 133. =========================================================================================
 134. ☛Office 2010 RTM Standard MAK
 135. Ít người dùng nên mình không cập nhật.ai cần thì inbox nhé
 136. =========================================================================================
 137. ☛Office 2010 Visio Pro VL MAK
 138. Ít người dùng nên mình không cập nhật.ai cần thì inbox nhé
 139. =========================================================================================
 140. ☛Office 2010 Project Pro VL MAK
 141. Ít người dùng nên mình không cập nhật.ai cần thì inbox nhé
 142. =================================================================================
 143. ☛Windows 7 Ultimate Retail Phone Activation Keys
 144. RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289 (key online 50/50)
 145. J4637-TCP27-BB496-BQVBG-KG4R4
 146. V4YG2-6BTBQ-YWBBJ-KWHVM-YB2T3
 147. YHV9M-Y6HJD-HQ2YK-GHYFJ-72YX2
 148. YTW3P-QGB2F-WTPCD-RQK9T-G2TJW
 149. 9DM6B-K8797-9T99K-KPRY9-RQBM2
 150. key new inbox.............
 151. =================================================================================
 152. Windows 7 Home Premium Retail Phone Activation Keys
 153. OEM COA
 154. GFVKC-4G9VY-HBW63-946CD-DJPHK
 155. KGRD9-X8GBM-CXB42-P22H4-RT2VM
 156. P3VBT-2QBBP-BT9TQ-GQQ8H-M9KV4
 157. Q242M-R49HG-W46H3-GK928-TH8V8
 158. R92WM-Y7HBW-7FKFT-R9W36-2GQFH
 159. VPRHC-XRWDK-42QH7-2QQ6J-3GDVD
 160. W9FRV-CVJ8Y-K97GF-QKYV4-9RFTH
 161. -----------------------------
 162. Retail
 163. 8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
 164. 8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3
 165. 9DCJX-7BJQK-4GMYX-VXCP9-46KRW
 166. HX6M6-GRMMD-GWTXW-VC4MF-H7VFJ
 167. PVWMY-TJ7FH-Q6G8Y-JXW9F-V8RR7
 168. YP4CJ-CY34B-7Q8CD-HQ3VR-X6D8X
 169. ===================================================
 170. ☛Windows 7 Home Basic Retail Phone Activation Keys
 171. D9Y8H-4HW6B-26GDT-2CVPB-CDB9P
 172. =================================================================================
 173. ☛Windows 7 Starter Retail Phone Activation Keys
 174. 72TJ9-DD4YX-FTBTR-DPYC3-4GK8Q
 175. XBPD9-W877J-72D2H-WW6TG-XQ7XH
 176. XDDQD-R7YX3-PR7G3-CBCT6-9M8KG
 177. 724GG-BGCFY-WKTGR-XCX7H-9QHDC
 178. MFYW9-RC4KG-JP7BH-J7QXB-2B4RP
 179. GJXFX-PY4Q6-PMHW6-9PQ43-7JFHV
 180. BJTFX-43RDQ-4C3BX-7GFJY-D28VD
 181. =================================================================================
 182. ☛Windows 7 Pro VL / Enterprise Online / Phone Activation MAK Key
 183. 2R69M-779F4-QF6K4-X8TX8-G9PQJ
 184. 2RKR3-4322Q-XCV4K-JGDRX-BMW4F
 185. 37Y9R-TFWDC-6CXXX-7BWD9-W37C6
 186. 3XD44-T343Q-HKRMM-3CKW7-PY8KB
 187. 3YQVR-PJFX3-PHYBP-RG224-XHRK8
 188. 4B2JQ-QTBQD-32M6F-MGGD9-B3XRC
 189. 4B7X8-RMCMC-WWYCT-X6KCT-YXXMG
 190. 4CWDX-7JF83-GVW8H-9XYT8-HCMQ3
 191. 4CXM4-4DJVP-RJF2P-64PGX-6Y26B
 192. 4D8BJ-T889G-G7RXV-W4H6P-VTQ76
 193. 6CGK2-MRQ3W-3WYQ4-FBQCM-MW6DK
 194. 6JMWJ-KP8KX-3X7J8-JDP27-QGPMT
 195. 6TBWC-KFJV7-8P3HG-FHFVV-GW6H8
 196. 6TTPV-KJCYT-CXMXT-3PJ7Y-B4FRM
 197. 6VGHX-KJ693-VRQ38-Q2HYD-7M8WW
 198. 6WM62-C4C8B-GBFJT-VGF9R-J48YF
 199. 72C3V-P7VFK-YM26R-WH6JK-W272F
 200. 77B7K-WTY98-3TMQ2-XXP2C-FQFRJ
 201. 77R46-RM8H4-268XR-83C26-WK7WW
 202.  
 203. =================================================================================
 204. [Tested working on VM1 27 August 2016]
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement