View difference between Paste ID: QexQirMw and hzTk40sR
SHOW: | | - or go back to the newest paste.
1-
Share Key&Giúp Activate Windows 7/8/8.1/10 Và Office 2003/2007/2010/2013/2016
1+
#Home Group
2-
Windows 8.1 PRO / ENT Phone Activation MAK Keys
2+
https://www.facebook.com/groups/bacsymaytinhonline/
3-
** Windows 8.1 PRO / ENT Mak Keys Activate Both PRO & ENTERPRISE Edition Compatible to Upgrade WMC Edition.! **
3+
#Home Page
4-
Product Key(s)---------------------------------Remaining Activation Counts
4+
https://www.facebook.com/pages/Share-Key-Gi%C3%BAp-Activate-Windows-v%C3%A0-Office-T%E1%BA%A5t-C%E1%BA%A3-C%C3%A1c-Phi%C3%AAn-B%E1%BA%A3n/906023256104032
5-
slmgr.vbs -ipk NDR4T-M3VD7-MPF4F-99FBH-PWD3Q 
5+
#Hướng Dẫn Kích Hoạt Windows/ Office Qua Phone
6-
slmgr.vbs -ipk BHWQB-M4NKQ-MMW2D-KV96X-8QJK3
6+
https://www.youtube.com/watch?v=YMGNXntxjQc
7-
slmgr.vbs -ipk BJDNY-F2D9R-WW964-WJD2G-QYGVD
7+
8-
slmgr.vbs -ipk BJVNV-XWW4D-42KT7-239JW-82M93
8+
☛Win 8.1 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK
9-
slmgr.vbs -ipk DW3N8-Q24PX-9GMDR-G7YWC-XTMDQ
9+
slmgr.vbs -ipk TNXR9-K3KVT-RHXXF-4HDTY-RCYDQ 
10-
slmgr.vbs -ipk NDDQW-6FF9W-D3FCG-WV3K6-QYGVD
10+
slmgr.vbs -ipk CKQMQ-DNPGJ-2FQGT-M3Q2W-Q68K3 
11
slmgr.vbs -ipk X8CDQ-YQN7F-KJYGD-9B69F-GXWK3 
12-
Windows 8/8.1 RTM Pro Phone Activation RETAIL Keys
12+
slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
13-
Inbox..............
13+
slmgr.vbs -ipk YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D
14
15-
Windows 8/8.1 RTM Pro WMC Phone Activation RETAIL Keys
15+
16-
Inbox.......................
16+
17
slmgr.vbs -ipk TJN7V-8QPDB-JGWDY-XHQVK-2YRX3 
18
slmgr.vbs -ipk CKQMQ-DNPGJ-2FQGT-M3Q2W-Q68K3 
19-
slmgr.vbs -ipk 3NBKM-PYTMR-9KB88-TQKWT-GMRW6
19+
slmgr.vbs -ipk D8WKN-TCP8R-446BY-4WFC9-YDVQQ
20-
slmgr.vbs -ipk 73QPR-NKT4B-KBY9X-RJ2G2-PGXGG
20+
slmgr.vbs -ipk FP3HT-N6WT3-2QTM2-WYX73-PYRX3
21-
slmgr.vbs -ipk M2XYK-NYX2H-YXRXH-P2D84-84YQ6
21+
slmgr.vbs -ipk FVR6G-2CNMG-8XD8M-4FD3M-HT8K3
22-
slmgr.vbs -ipk MJWNJ-HXBHH-86444-TDX2J-BWP6G
22+
slmgr.vbs -ipk G9232-43NT3-CKKQM-KV38W-YPYDQ
23
slmgr.vbs -ipk GKXM3-NXWGK-6BHWC-RDCQD-VXKHD
24
slmgr.vbs -ipk GNMHK-4QG9B-9R7B2-2RBH7-VT8K3
25
slmgr.vbs -ipk GXGWN-2HFY4-983QV-PBQ37-4CYDQ
26
slmgr.vbs -ipk H8MNV-Q74W8-WQGM3-H7QGK-7XKHD
27-
☛ Key Online Win 8 Professional /Enterprise VL Mak
27+
slmgr.vbs -ipk HNKQW-9PCW7-F8JCK-RYQRR-HQVQQ
28-
ND6B7-GPMF2-GRTXV-H2KFJ-RX492 Số lượt kích hoạt: 752
28+
slmgr.vbs -ipk HQ72K-6TN3M-T7RMM-MYRQ7-X74X3
29-
48JN7-M6M2J-PKR4Q-3JX3R-TVF92 Số lượt kích hoạt: 768
29+
slmgr.vbs -ipk HXK2N-K4X3V-MP62H-C8PP2-HH4X3
30-
FDQNB-RGJWR-7RR9T-J3DCR-84YQP Số lượt kích hoạt: 250
30+
slmgr.vbs -ipk JFN3P-8T9RB-MJYK7-KXT63-QRQ3Q
31-
FC8WR-76N4G-F8PB3-27R99-HCBQP Số lượt kích hoạt: 220
31+
slmgr.vbs -ipk N4GR3-M678B-42C23-HR46C-6JD3Q
32-
8NBB3-9Y4X4-9FYQY-9H2XQ-VXH3P Số lượt kích hoạt: 111
32+
slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
33-
HHDV2-N6CC9-VP4B6-B4B4B-VQR92 Số lượt kích hoạt: 20
33+
slmgr.vbs -ipk YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D
34-
☛Key By Phone by skype
34+
35-
slmgr.vbs -ipk V98QN-73BPM-GWT9C-88G8J-PJ8X2
35+
☛Windows 8/8.1 RTM Pro Phone Activation RETAIL Keys
36-
slmgr.vbs -ipk 2VNV4-77CKK-GRDM3-4FPQK-QV3HC
36+
slmgr.vbs -ipk DKHNM-P27B9-X2GDK-32F93-C36TM 
37-
slmgr.vbs -ipk 347VV-NV2K7-8PV7H-BMX8P-P9T7C
37+
slmgr.vbs -ipk N98CX-FXKMP-KYT2V-HD2YD-TCM9B
38-
slmgr.vbs -ipk 3C8NR-MFG3P-CBBQM-BJVKC-7CBQP
38+
slmgr.vbs -ipk 8RNK4-KHDMT-MB24B-CC84M-K74XB
39-
slmgr.vbs -ipk 3NRH6-YQCKR-HX6B7-T632Q-XHF92
39+
slmgr.vbs -ipk NFMQT-K2JR2-PFDKJ-9884C-27HPY
40-
Office 2013 PRO PLUS Volume License MAK Keys 
40+
slmgr.vbs -ipk QMNHG-QD76H-JGX2B-K28WH-CYRXB
41
slmgr.vbs -ipk N3J48-3MD4V-4XPFR-WWGKH-9BQG7
42-
Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key
42+
slmgr.vbs -ipk YK3B9-NPJMG-QPJHG-BPMPP-V8MQH
43-
2MDGV-NWQ78-2QGHB-GD849-HCCDH
43+
slmgr.vbs -ipk 7VNB4-GM4XQ-XK7VR-RC3M3-9D4DH
44-
6N667-BMRDR-T2WMM-2RMQ9-DYF3H
44+
slmgr.vbs -ipk N94XJ-YM62F-Y4WD8-RGPRD-FM2KV
45-
78N9G-RRHJP-CXB8P-K4GPT-MKJQH
45+
slmgr.vbs -ipk 7JY22-6NJDM-44YKG-PTYYM-88CKV
46-
7BN9Q-HT7YF-DMF2K-JKW9H-9BQ67
46+
47-
7DMWV-PN6MV-2DTTQ-JQFGF-VMF3H
47+
Windows 8/8.1 Pro N Phone Activation Retail Keys:
48-
BDNKQ-C9WYP-PJM3Q-YGJJV-M4D67
48+
slmgr.vbs -ipk W43NV-TT6P4-QRRG3-KM9YM-YWP6P
49
slmgr.vbs -ipk CFNR6-CJ4H6-VGYMB-RJBXD-JTXGP
50-
Office 2013 Visio Pro Volume License MAK Key
50+
slmgr.vbs -ipk FJQWT-82NHX-VBHF7-W4GXV-2R26P
51-
Product Key(s)------------------Remaining Activation Counts
51+
slmgr.vbs -ipk 4QBN7-YWDH8-44FV8-G89GV-9BRXC
52-
V777H-NJRDT-4BR72-VMXT4-HQTY4  84
52+
slmgr.vbs -ipk 83NGM-PF78Y-C7R4B-HRWVF-X2C6P
53-
WM9XX-NMDQT-9T646-F8VRP-D67WF  4
53+
===============================================================================
54-
NRJ4B-B7H7B-YRBXH-HCDFP-PGWRR  0
54+
☛Windows 8/8.1 RTM Pro WMC Phone Activation RETAIL Keys
55-
2FCV9-9PNKQ-FPJBH-2KXFW-78PFR  0
55+
Inbox............................
56-
2XQNB-VT69T-48TY7-D44P3-4GBJF  0
56+
57
Windows 8/8.1 RTM Core OEM:DM Phone Activation Retail Keys
58-
Office 2013 Project Pro Volume License MAK Key 
58+
slmgr.vbs -ipk PVYN8-KR4D8-WW3H2-9MDKP-XTMCT
59-
Product Key(s)------------------Remaining Activation Counts
59+
slmgr.vbs -ipk 6DBQ4-NQR69-QJ89W-M8P2D-MDVPT
60-
CJNBX-CB97F-3X7PT-V9H3C-76BGB  4023
60+
slmgr.vbs -ipk KYNY4-GXVYJ-27RVM-2WBF2-BTB86
61-
N86DT-FQJ46-RXP6B-4RFTH-PWC8Y  2979
61+
slmgr.vbs -ipk JNJF4-CRP36-T4DKP-T4J8Y-X4Q2T
62
slmgr.vbs -ipk M7FBK-46N4H-4MRJW-VJM87-8HRDD
63-
Office 2013 Standard Volume License MAK Keys
63+
slmgr.vbs -ipk 4QM4M-YNY7B-JJPR8-JVCTC-V8MQD
64-
Product Key(s)------------------Remaining Activation Counts
64+
slmgr.vbs -ipk T6KNC-T4F7K-MBV86-VP9PC-J4YQD
65-
RNXJF-7YWTM-YQX77-RBH4D-T6KMG  0
65+
slmgr.vbs -ipk T8NF9-9CXGP-FFG9G-B42YW-7FPKQ
66-
WWGCN-KR7G6-4BT96-CQXY3-B96YG  0
66+
slmgr.vbs -ipk 4YNMT-VF6HG-DBWXB-63WJG-J2KT3
67-
878N2-RR6HT-3R66P-9B9F6-V6BHT  0
67+
slmgr.vbs -ipk MMVNJ-TKFX4-QQRXD-QT4R4-JHTR7
68
slmgr.vbs -ipk BNHCC-63HK8-WWPG4-46T28-HMFD7
69-
Office 2010 RTM ProPlus MAK 
69+
slmgr.vbs -ipk 94TBR-XN8D7-PKKYC-K4TCG-CGV37
70-
7KPY9-KWRD9-6FW2X-BWGHW-23684 Số lượt kích hoạt: 1.300
70+
slmgr.vbs -ipk 9BKG2-N6BJQ-3YHDC-YGCM2-PGV37
71-
CPKCK-DXW3P-VJFM7-B8H46-H4DVY Số lượt kích hoạt: 1.259
71+
72-
V7YJF-FC4P2-WBCHC-DFDGY-7TTX3 Số lượt kích hoạt: 1.246
72+
73-
PQKW6-6QGMK-DTTT6-TRRYD-HP76J Số lượt kích hoạt: 625
73+
74-
MC6XY-YXCKQ-RQ74K-B7R6M-VC7WK Số lượt kích hoạt: 255
74+
75
☛ Key Win 8 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK 
76-
Office 2010 RTM Standard MAK 
76+
slmgr.vbs -ipk 6HNGQ-K8XKV-DRX4J-4F4H3-FM2K2 
77-
FBM4Y-78XGJ-F9BKF-J8KWF-7YDRR Số lượt kích hoạt: 3.684
77+
slmgr.vbs -ipk 969QK-NTMRQ-TYKBM-K7PQC-D667C 
78-
D8YMH-2QW9Q-792G8-QCGF3-G2JQ4 Số lượt kích hoạt: 161
78+
slmgr.vbs -ipk 6RMN4-XK9DJ-6T334-QYKH9-4JMQP 
79-
K94XM-8PVRG-4JPC6-WF6F9-97RY7 Số lượt kích hoạt: 112
79+
slmgr.vbs -ipk 3HQ98-HN992-9JQQW-T77TK-DYFDP 
80
slmgr.vbs -ipk N82B8-WW4HQ-3X4CB-M3C33-3PBQP 
81-
Office 2010 Visio Pro VL MAK 
81+
slmgr.vbs -ipk NP4R6-HB794-TRQGC-BQ3F8-J8CK2 
82-
9D9PV-TJYJC-DQTFQ-W794B-XYGBH Số lượt kích hoạt: 1.790
82+
slmgr.vbs -ipk J6T6W-4GN3Q-PWGMQ-XBWY8-TQ4DP 
83-
2R89H-MX9TC-QHCVH-9FTG2-T8KQ3 Số lượt kích hoạt: 353
83+
slmgr.vbs -ipk N7KXX-JRC93-TGJWY-872DC-3YFDP 
84-
38YPJ-JPMJ7-DHX9M-MKM99-TCTYV Số lượt kích hoạt: 0
84+
slmgr.vbs -ipk KKNRQ-R4M88-29PTV-4KR2C-P9T7C 
85
slmgr.vbs -ipk TVP9M-C6N6Q-QGKM4-CFKBJ-Q667C 
86-
Office 2010 Project Pro VL MAK 
86+
slmgr.vbs -ipk 6NY77-QT79Q-GJV7B-4JGMQ-FM2K2
87-
TVMRX-2MJXD-XH64P-DJ3MP-4MRG9 Số lượt kích hoạt: 833
87+
slmgr.vbs -ipk G6F37-N96Q2-343P4-P2KR4-3667C
88-
P6MBB-36PYC-GCYBY-Y63MB-QVXV6 Số lượt kích hoạt: 109
88+
slmgr.vbs -ipk N88VY-3PT6P-46WX3-JX8RY-R6V3P 
89-
C9DDJ-XGJT8-W883V-WFPRB-T3GBX Số lượt kích hoạt: 0
89+
slmgr.vbs -ipk 6N67V-VFHPV-RJY8M-69RMC-6JCK2
90-
YGTKG-G4FM7-TXJCP-HYCHK-YBRR4 Số lượt kích hoạt: 0
90+
slmgr.vbs -ipk 8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP
91
=========================================================================================
92-
Windows 7 Ultimate Retail Phone Activation Keys
92+
☛Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key
93-
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
93+
2FRDG-M8N7V-HXX4B-JTWQQ-WQHT7
94
8TVQN-HPXXK-R76G4-XB6Y6-VCCDH
95
9NW4K-C3D7G-HWVRK-MRRQ6-68YG7
96-
77RRT-MB7TM-QVMYX-X7HJ6-8RK7D
96+
B7QWN-C97KJ-XQ43H-7RTDH-WK6XV
97-
394G8-8HKTD-9TKFT-QK2JJ-399GY
97+
BNQWW-X4422-FCXD8-JPT37-PWC9V
98-
CR9YY-8VDVD-343BM-BP42H-G4M76
98+
GKBT9-3N6YV-6FBYK-7M89F-Q9JQH
99-
D3CCJ-9HYCW-2GWRK-R34TH-G3H4W
99+
HRVQK-JNYXX-XPPQV-M3GQF-3C8QH
100-
D99QD-TM74X-K9JTW-BG94T-DYX7P
100+
NF9FR-4PPYT-3KQWG-C2JWD-GF2DH
101-
PPGVB-8WF7C-G6RDC-KPD8X-96TQF
101+
NVVXY-V6PTQ-JHRQP-FF33Q-628QH
102-
R949V-VGGCT-F8TWX-GQ944-4W9H2
102+
QPVHP-N23RV-HFD3C-GKM29-JW9KV
103
=========================================================================================
104-
Windows 7 Home Basic Retail Phone Activation Keys
104+
☛Office 2013 Visio Pro Volume License MAK Key
105-
4BR69-JKFQ7-2DTRF-XBPHR-6M4P4
105+
2XQNB-VT69T-48TY7-D44P3-4GBJF
106-
6C783-PGKHP-F8XWH-DYRY7-RP9T9
106+
88YWN-84K3Q-QK34X-V26H9-T8YJF
107-
7Q44X-FPRW3-P89HJ-8WCRP-CTWGP
107+
DF3CN-C3MCF-9J7JD-JBT6B-39JRR
108-
BJGBW-MM6GV-2FMK6-DCDRF-26J9B
108+
FQ3N7-DRB2X-MYFCY-RJXV3-PYQ8F
109-
GC343-2HD7V-TG29C-WBJQJ-9Q934
109+
KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F
110
NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R
111-
Windows 7 Starter Retail Phone Activation Keys
111+
112
☛Office 2013 Project Pro Volume License MAK Key 
113
HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M 
114
K9N7G-PMTWK-86CTF-K98HR-QGKJY 
115
9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB
116
BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB
117-
Windows 7 Pro VL / Enterprise Online / Phone Activation MAK Key
117+
Không kích hoạt được online thì chuyển qua by phone nhé
118-
Product Key(s)----------------- Remaining Activation Counts
118+
119-
YPV9F-CKCXD-H3YHB-8FY27-9V6RW  3077
119+
☛Office 2013 Standard Volume License MAK Keys
120-
J7638-TH4G8-M26DM-BVMMY-FGGRT  1985
120+
KCH83-6NGDV-B8QCM-3D862-TMQ6V 4368 lượt
121-
4FRP6-TF8F9-CRMDH-R8FWB-HRFTP  927
121+
vẫn còn key online inbox teanviewer nhé
122-
4CJKT-4FVTV-2YGVH-4XQ68-RDDJV  855
122+
Không kích hoạt được online thì chuyển qua by phone nhé
123-
TC7WP-HMTBH-KHFQY-83R24-YYDX4  788
123+
124-
9GW7Y-2V62H-7XM4C-6RWMX-88KBH  739
124+
☛Office 2010 RTM ProPlus MAK
125-
J2WGT-WMCC2-JHQPX-M7XTM-3RWMK  727
125+
YWRX9-HK8WG-VRG7G-2MKQG-YHWK2 Số lượt kích hoạt: 1399
126-
J2WGT-WMCC2-JHQPX-M7XTM-3RWMK  583
126+
24BY7-DDW8D-RYFQV-J9DYT-RJJWX Số lượt kích hoạt: 660
127-
PVR3C-F7DY6-BQ9VM-TX8XW-PRQK4  485
127+
YJCF7-Q8Q44-P9QP3-68QW8-RVMCT Số lượt kích hoạt: 600
128-
MBV9J-B9Q93-2W4WY-9D78X-7PFRJ  472
128+
HTRTG-V9WFH-WMG76-MFDKW-6B8KQ Số lượt kích hoạt: 320
129-
7M4J4-T84WK-G2MJ4-4344Q-C262K  466
129+
D8WFJ-CWWHG-KK7CC-FTGKR-VXGMQ Số lượt kích hoạt: 210
130-
XBM4J-467Y3-2PRK6-Q9FKW-B23FW  217
130+
TMX64-C8QT3-V3324-KPRHX-MGQXV Số lượt kích hoạt: 78
131-
YR2BR-F7GRR-CTJDJ-VWDGF-HJW93  190 
131+
2YGK2-RVX2T-GVBHX-CYVMR-37C6D Số lượt kích hoạt: 35
132-
WYGK7-QQ73T-RPRBF-X7BPG-T9J2Q  171
132+
Q6RMC-TY4G8-VFCTP-PM6RK-86QYH Số lượt kích hoạt: 15
133-
C9W2K-7H4B8-BB39M-9GGGH-MJJPV  171
133+
134-
TCRWD-2R4W9-BC476-6TYQ2-4BQW3  168
134+
☛Office 2010 RTM Standard MAK
135-
J3RQW-CQVT9-MF44G-3G6JF-V6CCV  125
135+
Ít người dùng nên mình không cập nhật.ai cần thì inbox nhé
136-
7WJX8-8QF9X-P9K2K-FVKYC-RK29K  120
136+
137-
3XP64-DQFKB-96CBW-DXXF7-WTXJ7  111
137+
☛Office 2010 Visio Pro VL MAK
138-
VKCHR-V27TG-RX42T-GW77W-8FPJG  106
138+
Ít người dùng nên mình không cập nhật.ai cần thì inbox nhé
139-
HYTB9-QQV2V-XVH4R-HJ4C3-8BHJT  105
139+
140
☛Office 2010 Project Pro VL MAK
141-
 [Tested working on VM1 08 Aug 2015]
141+
Ít người dùng nên mình không cập nhật.ai cần thì inbox nhé
142
=================================================================================
143
☛Windows 7 Ultimate Retail Phone Activation Keys
144
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289 (key online 50/50)
145
J4637-TCP27-BB496-BQVBG-KG4R4
146
V4YG2-6BTBQ-YWBBJ-KWHVM-YB2T3
147
YHV9M-Y6HJD-HQ2YK-GHYFJ-72YX2
148
YTW3P-QGB2F-WTPCD-RQK9T-G2TJW
149
9DM6B-K8797-9T99K-KPRY9-RQBM2
150
key new inbox.............
151
=================================================================================
152
Windows 7 Home Premium Retail Phone Activation Keys
153
OEM COA
154
GFVKC-4G9VY-HBW63-946CD-DJPHK
155
KGRD9-X8GBM-CXB42-P22H4-RT2VM
156
P3VBT-2QBBP-BT9TQ-GQQ8H-M9KV4
157
Q242M-R49HG-W46H3-GK928-TH8V8
158
R92WM-Y7HBW-7FKFT-R9W36-2GQFH
159
VPRHC-XRWDK-42QH7-2QQ6J-3GDVD
160
W9FRV-CVJ8Y-K97GF-QKYV4-9RFTH
161
-----------------------------
162
Retail
163
8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
164
8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3
165
9DCJX-7BJQK-4GMYX-VXCP9-46KRW
166
HX6M6-GRMMD-GWTXW-VC4MF-H7VFJ
167
PVWMY-TJ7FH-Q6G8Y-JXW9F-V8RR7
168
YP4CJ-CY34B-7Q8CD-HQ3VR-X6D8X
169
===================================================
170
☛Windows 7 Home Basic Retail Phone Activation Keys
171
D9Y8H-4HW6B-26GDT-2CVPB-CDB9P
172
=================================================================================
173
☛Windows 7 Starter Retail Phone Activation Keys
174
72TJ9-DD4YX-FTBTR-DPYC3-4GK8Q
175
XBPD9-W877J-72D2H-WW6TG-XQ7XH
176
XDDQD-R7YX3-PR7G3-CBCT6-9M8KG
177
724GG-BGCFY-WKTGR-XCX7H-9QHDC
178
MFYW9-RC4KG-JP7BH-J7QXB-2B4RP
179
GJXFX-PY4Q6-PMHW6-9PQ43-7JFHV
180
BJTFX-43RDQ-4C3BX-7GFJY-D28VD
181
=================================================================================
182
☛Windows 7 Pro VL / Enterprise Online / Phone Activation MAK Key
183
2R69M-779F4-QF6K4-X8TX8-G9PQJ
184
2RKR3-4322Q-XCV4K-JGDRX-BMW4F
185
37Y9R-TFWDC-6CXXX-7BWD9-W37C6
186
3XD44-T343Q-HKRMM-3CKW7-PY8KB
187
3YQVR-PJFX3-PHYBP-RG224-XHRK8
188
4B2JQ-QTBQD-32M6F-MGGD9-B3XRC
189
4B7X8-RMCMC-WWYCT-X6KCT-YXXMG
190
4CWDX-7JF83-GVW8H-9XYT8-HCMQ3
191
4CXM4-4DJVP-RJF2P-64PGX-6Y26B
192
4D8BJ-T889G-G7RXV-W4H6P-VTQ76
193
6CGK2-MRQ3W-3WYQ4-FBQCM-MW6DK
194
6JMWJ-KP8KX-3X7J8-JDP27-QGPMT
195
6TBWC-KFJV7-8P3HG-FHFVV-GW6H8
196
6TTPV-KJCYT-CXMXT-3PJ7Y-B4FRM
197
6VGHX-KJ693-VRQ38-Q2HYD-7M8WW
198
6WM62-C4C8B-GBFJT-VGF9R-J48YF
199
72C3V-P7VFK-YM26R-WH6JK-W272F
200
77B7K-WTY98-3TMQ2-XXP2C-FQFRJ
201
77R46-RM8H4-268XR-83C26-WK7WW
202
203
=================================================================================
204
[Tested working on VM1 27 August 2016]