Mihajlo_K

5.1 Сума на матрица

Mar 17th, 2019
82
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Сума на матрица претставува сума од сите елементи на матрицата.
 2. Од стандарден влез се чита матрица (која не мора да биде квадратна). Да се најде сумата на матрицата. */
 3.  
 4. #include <stdio.h>
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     int m, n, i, j, sum;
 9.     scanf("%d %d", &m, &n);
 10.     int a[m][n];
 11.     sum = 0;
 12.     for(i = 0; i < m; i++)
 13.     {
 14.         for(j = 0; j < n; j++)
 15.         {
 16.             scanf("%d", &a[i][j]);
 17.             sum = sum + a[i][j];
 18.         }
 19.     }
 20.     printf("%d", sum);
 21.     return 0;
 22. }
RAW Paste Data