daily pastebin goal
32%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. int read_int(int *number)
 2. {
 3.     int ret;
 4.     if (number == NULL) { // Tarkistetaan annetu osoitin
 5.         return -1; // Osoittimen ollessa epäkelpo, funktiosta poistutaan
 6.     }
 7.     ret = scanf("%d", number);
 8.     if (ret != 1) { // Tarkistetaan onnistuiko lukeminen
 9.         return -1;
 10.     }
 11.     return ret;
 12. }
RAW Paste Data
Top