Dang_Quan_10_Tin

COMNUM

Sep 22nd, 2021 (edited)
572
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define task "COMNUM"
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <cstdio>
 5. #include <algorithm>
 6. #include <cstring>
 7. #include <iomanip>
 8. #include <vector>
 9. #include <cmath>
 10.  
 11. using namespace std;
 12.  
 13. using ll = long long;
 14. using ld = long double;
 15.  
 16. constexpr int N = 1e5 + 5;
 17.  
 18. using Integer = ll;
 19.  
 20. string l, r;
 21.  
 22. void Read()
 23. {
 24.     cin >> l >> r;
 25.  
 26.     reverse(l.begin(), l.end());
 27.     while (l.size() < r.size())
 28.         l.push_back('0');
 29.     reverse(l.begin(), l.end());
 30. }
 31.  
 32. /*Subtask 1*/
 33.  
 34. ll toLL(const string &s)
 35. {
 36.     ll ans(0);
 37.     for (auto i : s)
 38.         ans = ans * 10 + i - '0';
 39.     return ans;
 40. }
 41.  
 42. ll Get(ll v)
 43. {
 44.     ll ans(1);
 45.     while (v)
 46.     {
 47.         ans *= v % 10;
 48.         v /= 10;
 49.     }
 50.     return ans;
 51. }
 52.  
 53. void Sub_1() // Duyệt từ L đến R
 54. {
 55.     ll L = toLL(l),
 56.        R = toLL(r), ans(0);
 57.  
 58.     while (L <= R)
 59.         ans = max(ans, Get(L++));
 60.  
 61.     cout << ans;
 62. }
 63.  
 64. /*End subtask 1*/
 65.  
 66. /*Subtask 2*/
 67. ll dp[20][2][2];
 68.  
 69. // Hàm lấy giá trị của số y, chú ý nếu như chữ số ở vị trí đầu tiên (x == 0) thì coi như số đó chưa bắt đầu, nên trả về 1
 70.  
 71. inline int Get(int x, int y)
 72. {
 73.     if (y == 0)
 74.         return x == 0 ? 1 : 0;
 75.     return y;
 76. }
 77.  
 78. ll f(int i, bool gtl, bool ltr) // dp digit
 79. {
 80.  
 81.     ll &ans = dp[i][gtl][ltr];
 82.  
 83.     if (ans != -1)
 84.         return ans;
 85.  
 86.     if (i == (int)r.size())
 87.         return (ans = 1);
 88.  
 89.     ans = 0;
 90.  
 91.     for (int j = '0'; j <= '9'; ++j)
 92.         if ((gtl || j >= l[i]) && (ltr || j <= r[i]))
 93.             ans = max(ans, f(i + 1, gtl || j > l[i], ltr || j < r[i]) * Get(i, j - '0'));
 94.  
 95.     return ans;
 96. }
 97.  
 98. void Sub_2()
 99. {
 100.     memset(dp, -1, sizeof dp);
 101.     cout << f(0, 0, 0);
 102. }
 103.  
 104. /*End subtask 2*/
 105.  
 106. /*Subtask 3*/
 107.  
 108. const int M = 1e2 + 10; // Số lượng chữ số ước tính của đáp án
 109. const ll BASE = 1e7; // Hệ cơ số
 110. const int gd = log10(BASE);
 111. const int maxn = M / gd + 1; // Số phần tử của mảng
 112. struct Bignum
 113. {
 114.     int n;
 115.     ll a[maxn];
 116.     Bignum(ll x = 0)
 117.     {
 118.         memset(a, 0, sizeof a);
 119.         n = 0;
 120.         do
 121.         {
 122.             a[n++] = x % BASE;
 123.             x /= BASE;
 124.         } while (x);
 125.     }
 126.     void fix()
 127.     {
 128.         ++n;
 129.         for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
 130.         {
 131.             a[i + 1] += a[i] / BASE;
 132.             a[i] %= BASE;
 133.             if (a[i] < 0)
 134.             {
 135.                 a[i] += BASE;
 136.                 --a[i + 1];
 137.             }
 138.         }
 139.         while (n > 1 && a[n - 1] == 0)
 140.             --n;
 141.     }
 142.     // Vì chỉ nhân với số nguyên nên có thể nhân trong O(n)
 143.     Bignum &operator*=(const ll &x)
 144.     {
 145.         for (int i = 0; i < n; ++i)
 146.             a[i] *= x;
 147.  
 148.         fix();
 149.         return *this;
 150.     }
 151.     Bignum &operator*=(const Bignum &x)
 152.     {
 153.         vector<ll> c(n + x.n);
 154.         for (int i = 0; i < n; ++i)
 155.             for (int j = 0; j < x.n; ++j)
 156.                 c[i + j] += a[i] * x.a[j];
 157.  
 158.         n += x.n - 1;
 159.  
 160.         for (int i = 0; i < n; ++i)
 161.             a[i] = c[i];
 162.  
 163.         fix();
 164.         return *this;
 165.     }
 166.     Bignum operator*(const Bignum &s)
 167.     {
 168.         Bignum c;
 169.         copy(a, a + n, c.a);
 170.         c.n = n;
 171.         c *= s;
 172.         return c;
 173.     }
 174.     bool operator<(const Bignum &s) const
 175.     {
 176.         if (n < s.n)
 177.             return true;
 178.         if (n > s.n)
 179.             return false;
 180.         for (int i = n - 1; i > -1; --i)
 181.             if (a[i] > s.a[i])
 182.                 return false;
 183.             else if (a[i] < s.a[i])
 184.                 return true;
 185.         return false;
 186.     }
 187.     friend ostream &operator<<(ostream &out, const Bignum &x)
 188.     {
 189.         int i = x.n;
 190.         while (i > 0 && x.a[i] == 0)
 191.             --i;
 192.         out << x.a[i];
 193.         for (--i; ~i; --i)
 194.             out << setw(gd) << setfill('0') << x.a[i];
 195.         return out;
 196.     }
 197. };
 198.  
 199. Bignum Pow9[M];
 200.  
 201. void Sub_3()
 202. {
 203.     int pos(0);
 204.  
 205.     for (; pos < (int)r.size() && l[pos] == r[pos]; ++pos);
 206.  
 207.     Bignum pre(1), ans(0);
 208.  
 209.     Pow9[0] = Bignum(1);
 210.     for (int i = 1; i <= (int)r.size(); ++i)
 211.     {
 212.         Pow9[i] = Pow9[i - 1];
 213.         Pow9[i] *= 9ll;
 214.         if (i <= pos)
 215.             pre *= (ll)(r[i - 1] - '0');
 216.     }
 217.  
 218.     for (int i = pos; i <= (int)r.size(); ++i)
 219.     {
 220.         Bignum temp = pre * Pow9[max(0, (int)r.size() - i - 1)];
 221.  
 222.         if (i < (int)r.size())
 223.         {
 224.             temp *= (ll)Get(i, max(0, r[i] - '0' - 1));
 225.             pre *= (ll)(r[i] - '0');
 226.         }
 227.  
 228.         if (ans < temp)
 229.             ans = temp;
 230.     }
 231.  
 232.     cout << ans;
 233. }
 234.  
 235. int32_t main()
 236. {
 237.     ios::sync_with_stdio(0);
 238.     cin.tie(0);
 239.     cout.tie(0);
 240.     freopen(task ".INP", "r", stdin);
 241.     freopen(task ".OUT", "w", stdout);
 242.     Read();
 243.     if ((int)r.size() <= 6)
 244.         Sub_1();
 245.     else if ((int)r.size() <= 18)
 246.         Sub_2();
 247.     else if ((int)r.size() <= 100)
 248.         Sub_3();
 249. }
 250.  
RAW Paste Data