peterzig

[AVR][C] Atmega32 kodzik

Nov 30th, 2020
369
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <avr/io.h>
 2. #include <util/delay.h>
 3. #include <avr/sfr_defs.h>
 4. #include <stdbool.h>
 5. #include "lcd.h"
 6.  
 7. void port_init()
 8. {
 9.     DDRD = (1 << PD7)|(0 << PD2); // operacja bitowa, na porcie D bit 7 ustawiony na HIGH,
 10.     // oraz bit 2 na LOW
 11.     PORTD = 1 << PD7 | 1 << PD2; // operacja bitowa, na porcie D bit 7 oraz 2 ustawiony na HIGH
 12.     DDRC = 1 << PC6 | 0 << PC7; // operacja bitowa, na porcie C bit 6 ustawiony na HIGH,
 13.     // oraz bit 7 na LOW
 14.     PORTC = 1 << PC6 | 1 << PC7;// operacja bitowa, na porcie C bit 6 oraz 7 ustawiony na HIGH
 15.     DDRA = 0xE0; //przypisanie do DDRA wartosci hexadecymalnej 0xE0 (224d)
 16.     PORTA = 0x18; //przypisanie do PORTA wartosci hexadecymalnej 0x18 (24d)
 17.     DDRB = 0xBF; //przypisanie do DDRB wartosci hexadecymalnej 0xBF (191)
 18.     PORTB = 0x00; // przypisanie do PORTB (portu wejscia/wyjscia) wartości 0x00 (0d)
 19. }
 20.  
 21. void LED1_blink(){
 22.     PORTD &= ~(1<<PD7); //stan niski na  7 bicie portu D, do którego jest podlaczona dioda LED
 23.     _delay_ms(1000); //1000ms opoznienia
 24.     PORTD |= (1<<PD7); //stan wysoki na 7 bicie portu D, do którego jest podlaczona dioda LED
 25.     _delay_ms(1000); //1000ms opoznienia
 26. }
 27.  
 28. void pomiar_temp(){
 29.     ADMUX=(1<<REFS0)|1; //bit wyboru wejscia (MUXn) ustawiony w stan wysoki oraz przypisany numer wejscia 1
 30. };
 31.  
 32. void pomiar_napiecia(){
 33.     ADMUX=(1<<REFS0)|2; //bit wyboru wejscia (MUXn) ustawiony w stan wysoki oraz przypisany numer wejscia 2
 34. };
 35.  
 36. void pomiar_jasnosci(){
 37.     ADMUX=(1<<REFS0)|3; //bit wyboru wejscia (MUXn) ustawiony w stan wysoki oraz przypisany numer wejscia 1
 38. };
 39.  
 40. int main(void)
 41. {
 42.     port_init(); //wywolanie funkcji port_init(), realizującej inicjalizacje portow w AVR
 43.     PORTC=PORTC|(1<<6); //wylaczenie diody
 44.     LCD_init(); //inicjalizacja wyswietlacza
 45.     LCD_clean(); //wyczyszczenie wyswietlacza
 46.     fdevopen(LCD_putch, NULL); // funkcja, dzięki której działa printf
 47.    
 48.     while(1){
 49.    
 50.     pomiar_temp();
 51.     while(!(ADCSRA&(1<<ADIF))==1); //pętla, dzięki której flaga ADIF (ADC Interrupt Flag)
 52.     //po każdorazowym odczycie rejestru wyniku jest zerowana
 53.     // w przeciwnym wypadku rejestr wyjściowy ADC jest zablokowany
 54.     int x = ADCL|(ADCH<<8); //odczyt wartosci z ADC
 55.     _delay_ms(250);
 56.     LCD_clean();
 57.     int celsius = 5*x*100/25; //wartosc temperatury to pomnozone 5-cio krotnie wartosc napiecia odczytana z ADC
 58.     //pomnożona razy 100 i podzielona przez 25 * Celsjusza dla czujnika LM35
 59.     LCD_printf_1("TEMP = %i", celsius); // wyswietlenie temperatury
 60.    
 61.     pomiar_napiecia();
 62.     while(!(ADCSRA&(1<<ADIF))==1); //pętla, dzięki której flaga ADIF (ADC Interrupt Flag)
 63.     //po każdorazowym odczycie rejestru wyniku jest zerowana
 64.     // w przeciwnym wypadku rejestr wyjściowy ADC jest zablokowany
 65.     int x = ADCL|(ADCH<<8); //odczyt wartosci z ADC
 66.     _delay_ms(250);
 67.     LCD_clean();
 68.     int volts = 5*x/1024; // wartosc napiecia to pomnozone 5-cio krotnie wartosc odczytana z ADC
 69.     //podzielona przez preskaler czestotliwosci 1024 co dla oscylatora 8Mhz daje 30.517Hz częstotliwości
 70.     //a w przypadku uzycia oscylatora 16Mhz 61.034Hz
 71.     LCD_printf_2("VOLTS = %i", volts); // wyswietlenie napiecia w voltach
 72. }
 73.  
 74. int main2(void)
 75. {
 76.     port_init(); //wywolanie funkcji port_init(), realizującej inicjalizacje portow w AVR
 77.     PORTC=PORTC|(1<<6); //wylaczenie diody
 78.     LCD_init(); //inicjalizacja wyswietlacza
 79.     LCD_clean(); //wyczyszczenie wyswietlacza
 80.     fdevopen(LCD_putch, NULL); // funkcja, dzięki której działa printf
 81.    
 82.     DDRD = (1<<1); // inicjalizacja UART
 83.     PORTD = (1<<1); //  na porcie D ustawienie 1 logicznej (stan HIGH)
 84.     UART_init(BAUD); // ustawienie baud rate dla UART (domyślnie 9600)
 85.    
 86.     ADCSRA =(1<<ADEN)|(1<<ADSC); // ustawienie na rejestrze ADCSRA bitu 7 (ADEN) jako HIGH oraz bitu 6 (ADSC) jako HIGH
 87.    
 88.     TCCR2=(1<<WGM21)|(1<<COM21)|(1<<WGM20)|(1<<CS20)|(1<<COM20)
 89.     //konfiguracja rejestru TCCR2, licznika, w którym bity
 90.     //0, 1 ,3, 4, 5, 6 są ustawione w tryb HIGH. Wszystkie te bity poza bitem 7 (FOC2) są read/write
 91. }
 92.  
 93. int main(void)
 94. {
 95.     TCCR0=(1<<CS01)|(1<<CS00); //ustawienie bitów 0 oraz 1 rejestru TCCR0 (odpowiedzialnego za prescaler) w stan HIGH
 96.     // CS00 oraz CS01 mają możliwosc odczytu i zapisu bitu (Read/Write)
 97.     TIMSK=(1<<TOIE0); // ustawienie bitu 0 TOEI0 odblokowujace przerwanie od przepelnienia sie timera licznika
 98.     sei(); //globalna aktywacja przerwań
 99.    
 100.     while(1) //nieskończona petla
 101.     {
 102.         if(dioda)
 103.         {
 104.             PORTC^=(1<<PC7); //ustawienie portu PC7 w stan HIGH
 105.             dioda=false; //ustawienie diody w stan LOW
 106.         }
 107.     }
 108. }
 109. ISR(TIMER0_OVF_vect)
 110. {
 111.     count++; //inkrementacja zmiennej
 112.     if(count >= 450) // jezeli wartosc zmiennej count jest rowna badz wieksza od 450
 113.     {
 114.         count = 0; //zerowanie zmiennej count
 115.         dioda = true; //ustawienie diody w stan HIGH
 116.     }
 117. }
 118.    
RAW Paste Data