Guest User

Pihach date fix

a guest
Oct 4th, 2019
253
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // ==UserScript==
 2. // @name Pihach date fix
 3. // @description Устанавливает формат даты как на том дваче
 4. // @namespace   https://dva-ch.net/d/
 5. // @include https://dva-ch.net/*
 6. // @include https://2ch.rip/*
 7. // ==/UserScript==
 8. num = document.getElementsByClassName("posttime");
 9. for (var i = 0; i < num.length; i++) {
 10.     dateString = document.getElementsByClassName("posttime")[i].innerText;
 11.     dateStringNew = dateString.split(" ");
 12.     dateStringNew[4] = dateStringNew[4].replace(/\s+/g, '');
 13.     [dateStringNew[1], dateStringNew[2]] = [dateStringNew[2], dateStringNew[1]];
 14.     [dateStringNew[3], dateStringNew[4]] = [dateStringNew[4], dateStringNew[3]];
 15.     dateStringNew = dateStringNew.join(" ");
 16.     dateString = document.getElementsByClassName("posttime")[i].innerText = dateStringNew;
 17. }
RAW Paste Data