first_one_dot_com

Matrix

Nov 26th, 2020
499
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <math.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <time.h>
 5.  
 6. int** create_matrix(int n, int m);
 7. void rand_matrix(int **matr, int n, int m);
 8. void print_matrix(int **matr, int n, int m);
 9. void free_matrix(int **matr, int n, int m);
 10. void cut_matrix (int **matr, int n, int m);
 11.  
 12. int main()
 13. {
 14.     int n = 0;
 15.     int m = 0;
 16.    
 17.     printf("Матрица NxM: ");
 18.     scanf("%d", &n);
 19.     scanf("%d", &m);
 20.  
 21.     int **matr = create_matrix(n, m);
 22.     rand_matrix(matr, n, m);
 23.     print_matrix(matr, n, m);
 24.     cut_matrix(matr, n, m);
 25.     free_matrix(matr, n, m);
 26.  
 27.     return 0;
 28. }
 29.  
 30.  
 31. int** create_matrix(int n, int m)
 32. {
 33.     int **matr = calloc(n, sizeof(int*));   // первое измерение
 34.     if (matr == NULL)
 35.         perror("Ошибка выделения памяти\n");
 36.    
 37.     for (int i = 0; i < n; i++)
 38.     {
 39.         matr[i] = calloc(m, sizeof(int));   // второе измерение
 40.         if (matr[i] == NULL)
 41.             perror("Ошибка выделения памяти\n");
 42.     }
 43.  
 44.     return matr;
 45. }
 46.  
 47. void rand_matrix(int **matr, int n, int m)
 48. {  
 49.  srand(time(NULL));
 50.     for (int i = 0; i < n; i++)
 51.     {
 52.         for (int j = 0; j < m; j++)
 53.         {
 54.             matr[i][j] =-30 + rand() %60;
 55.         }
 56.     }
 57. }
 58.  
 59. void print_matrix(int **matr, int n, int m)
 60. {
 61.     for (int i = 0; i < n; i++)
 62.     {
 63.         for (int j = 0; j < m; j++)
 64.         {
 65.             printf("%3d ", matr[i][j]);
 66.         }
 67.     puts("");
 68.     }
 69. }
 70.  
 71. void free_matrix(int **matr, int n, int m)
 72. {
 73.     for(int i = 0; i < n; ++i)
 74.         free(matr[i]);
 75.     free(matr);
 76. }
 77.  
 78. void cut_matrix(int **matr, int n, int m)
 79. {
 80.     // максимум, минимум и их индексы
 81.     int max = matr[0][0];
 82.     int max_i = 0;
 83.     int max_j = 0;
 84.     int min = matr[0][0];
 85.     int min_i = 0;
 86.     int min_j = 0;
 87.  
 88.     // поиск макисмума и минимума
 89.     for (int i = 0; i < n; i++)        // пробежка по "строкам"
 90.     {
 91.         for (int j = 0; j < m; j++)    // пробежка по "столбцам"
 92.         {  
 93.             if (max < matr[i][j])
 94.             {
 95.                 max = matr[i][j];
 96.                 max_i = i;
 97.                 max_j = j;
 98.             }
 99.             if (min > matr[i][j])
 100.             {
 101.                 min = matr[i][j];
 102.                 min_i = i;
 103.                 min_j = j;
 104.             }
 105.         }
 106.     }
 107.    
 108.     printf("\nmin = %d\nmax = %d\n\n", min, max);
 109.  
 110.     int amount_str;
 111.     int amount_clm;
 112.     int count_i;
 113.     int count_j;
 114.     amount_str = max_i - min_i;
 115.     if(amount_str < 0)
 116.         amount_str *= -1;               //Когда min_i правее, чем max_i
 117.  
 118.     amount_clm = max_j - min_j;
 119.     if(amount_clm < 0)
 120.         amount_clm *= -1;
 121.  
 122.     if(max_i < min_i)
 123.         count_i = max_i;
 124.     else
 125.         count_i = min_i;
 126.        
 127.     if(max_j < min_j)
 128.         count_j = max_j;
 129.     else
 130.         count_j = min_j;
 131.        
 132.      
 133.     for (int i = count_i; i <= count_i + amount_str; i++) //откуда; границы (столбцы), i++
 134.     {
 135.         for (int j = count_j; j <= count_j + amount_clm; j++) //откуда; границы(строки), j++
 136.         {
 137.             printf("%3d", matr[i][j]);
 138.         }
 139.         puts("");
 140.     }
 141.     puts("");
 142. }
RAW Paste Data