Advertisement
Chris2o2

Линии

Dec 5th, 2022
354
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 1.23 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Да се напише програма која вчитува матрица со димензии MxN (макс. 100x100). На почетокот се внесуваат димензиите на матрицата, а потоа и елементите на матрицата кои се само вредностите 1 и 0. Програмата треба да изброи и отпечати на СИ во колку од редиците и колоните има барем 3 последователни елементи со вредност 1.
 3. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. int main(){
 7.    
 8.     int a[100][100];
 9.     int i,j,n,m,counter=0;
 10.     scanf("%d %d", &n,&m);
 11.     for(i=0;i<n;i++){
 12.         for(j=0;j<m;j++){
 13.             scanf("%d", &a[i][j]);
 14.         }
 15.     }
 16.    
 17.     for(i=0;i<n;i++){
 18.         for(j=0;j<m;j++){
 19.             if(a[i][j]==1&&a[i][j+1]==1 && a[i][j+2]==1){
 20.                 counter++;
 21.                 break;
 22.             }
 23.         }
 24.     }
 25.     for(j=0;j<m;j++){
 26.         for(i=0;i<n;i++){
 27.             if(a[i][j]==1 && a[i+1][j]==1 && a[i+2][j]==1){
 28.                 counter++;
 29.                 break;
 30.             }
 31.         }
 32.     }
 33.    
 34.     printf("%d",counter);
 35.    
 36.    
 37.    
 38.     return 0;
 39. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement